Kuponglån Norden Bonus II/2021

Kuponglånet lämpar sig för placerare som tror att aktiekurserna för de fem nordiska börsbolagen, Nordea, Nokian Renkaat, Sampo, UPM-Kymmene och Telia, utvecklas stabilt under lånetiden.

 

Kuponglån Norden Bonus II/2021 är en placering i aktiebundet masskuldebrevslån. Placeringens löptid är minst ett år och maximalt 5 år. Placeringens avkastning betingas av den genomsnittliga kursutvecklingen hos referensbolagen. Vart och ett referensbolags vikt i aktiekorgen är 1/5, vilket minskar risken förknippad med ett enskilt bolags kursutveckling.

 

Ifall värdet på aktiekorgen med de underliggande bolagen vid den halvårliga värderingsdagen ligger på samma eller högre nivå än aktiekorgens utgångsvärde, förfaller placeringen i förtid och en halvårlig kupongavkastning om 4,0 %* utbetalas på placeringen och det nominella kapitalet återbetalas. Placeringens skyddsnivå är 75 %. Ifall placeringen inte inlöses i förtid, beror storleken på kapitalet och eventuell bonusavkastning, vilka på förfallodagen återbetalas till placeraren, på de underliggande bolagens värdeutveckling under lånetiden. På förfallodagen återbetalas till placeraren hela det nominella kapitalet och hälften av den ackumulerade kupongavkastningen ifall värdet på de underliggande bolagen har sjunkit högst 25 % från utgångsvärdet. Ifall värdet på de underliggande bolagen i slutet av lånetiden har sjunkit mer än 25 % återbetalas placeringens nominella kapital minskat med de underliggande bolagens (negativa) värdeförändring och kupongavkastning betalas inte.

 

Placeringen är inte kapitalgaranterad, vilket innebär att det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Danske Bank A/S och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

Teckningsperiod: 20.4–11.5.2021

Minsta teckning: 5,000 euro

Placeringens förfallodag: 26.5.2026

Placeringens målmarknad:

 

Kuponglån Norden Bonus II/2021 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

*Preliminär halvårlig kupongavkastning. Villkor för emissionen är att den halvåriga kupongen på emissionsdagen kan fastställas till minst 3,5 %. Teckningsprovisionen och övriga kostnader har inte beaktats i beräkningen av den årliga avkastningen.
**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet ställts för placeringen.

 

Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren. Ladda ner marknadsföringsprospektet, basfaktabladet och de preliminära lånevillkoren som finns under Bilagor. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

 

Teckna »