Europa & Miljö Optimistart I/2021

Europa & Miljö Optimistart I/2021 är en 5 års placering. Masskuldebrevslånet är bundet till ett aktieindex. Placeringens eventuella avkastning och kapitalet som återbetalas vid utgången av lånetiden är beroende av Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5 %-indexets värdeutveckling.

 

Avkastning betalas åt placeraren på förfallodagen i enlighet med lånevillkoren. Avkastningen består av en eventuell positiv värdeförändring multiplicerad med en avkastningskoefficient på 200 %*. Ifall värdeförändringen är negativ, utbetalas ingen avkastning. Som startvärde för beräkning av värdeförändring används det lägsta värdet för observationsperiodens första åtta veckoobservationer (optimistartvärdet). Detta startvärde används vid beräkning av avkastningen. Placeringens skyddsnivå är 70 %. På förfallodagen återbetalas hela det nominella kapitalet ifall värdet sjunkit högst 30 % jämfört med startvärdet. Ifall värdet i slutet av placeringens löptid sjunkit mer än 30 %, återbetalas placeringens nominella kapital minskat med det underliggande indexets (negativa) procentuella värdeförändring.

 

Placeringen är inte kapitalgaranterad, vilket innebär att det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga**. Emittent är BNP Paribas Issuance B.V., borgenär BNP Paribas och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

 

Teckningsperiod: 29.11–14.12.2021

Minsta teckning: 5,000 euro

Placeringens förfallodag: 29.12.2026

 

Placeringens målmarknad:

 

Europa och Miljö Optimistart I/2021 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.


* Preliminär avkastningskoefficient. Ifall emittenten inte kan bekräfta en koefficient om minst 190 % ställs emissionen in av emittenten. Den slutliga koefficienten bekräftas senast på emissionsdagen.
**Med risk avseende emittenten och/eller borgenärens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen.


Ladda ner marknadsföringsbroschyren, basfaktabladet och de preliminära lånevillkoren under Bilagor. Du kan även beställa materialet per e-post placera@unitedbankers.fi eller ringa 09 2538 0320.