Hållbarhet

United Bankers hållbarhetspolicy

 

Ansvarsfull vägvisare inom förmögenhetsförvaltning

 

Ett ansvarsfullt agerande innebär för oss kontinuerlig utveckling av vår verksamhet i en mer hållbar riktning tillsammans med våra intressentgrupper. Vi vill som bolag bära vårt ansvar och stödja en hållbar utveckling av miljö och samhälle. Det återspeglas i vår strategi, våra värderingar och vår verksamhet.

 

Genom att agera ansvarsfullt främjar vi kundnöjdheten samt de anställdas välmåga och arbetsnöjdhet. Vi tror att vi på detta sätt också kan förbättra affärsverksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft och bidra med positiva effekter på miljön och samhället. Vi vill vara värda alla våra intressenters förtroende.

 

Vårt ansvarsfulla sätt att agera styrs av de värderingar som är viktiga för oss: kundorientering, kvickhet och laganda. Värderingarna syns i vårt dagliga arbete och med avstamp i dem har vi som mål att öka affärsverksamheten och resultatet och därigenom företagets värde på lång sikt. Vi vill skapa långvariga kundrelationer och utöka kundernas förmögenhet med lösningar som lämpar sig för varje kunds individuella behov och mål. Hållbarhetsaspekten ingår också som en väsentlig del i de investeringstjänster som koncernen tillhandahåller och är en del av koncernens övergripande riskhantering.

 

 

Delområden inom hållbarhet hos United Bankers

 

Vi har låtit ett utomstående analysföretag göra en bedömning av var vi står inom olika delområden av hållbarhet. Rapporten har sammanställts av Impact-Cubed Ltd, som tillhandahåller bedömning av hållbarhetsavtrycket för bolag och fonder samt verktyg och data i anslutning till bedömningen. Impact-Cubeds modell bygger på de så kallade ESG-faktorerna, vilka härletts ur målen för hållbar utveckling: miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltning. Deras syfte är att heltäckande beskriva de sätt med vilka ett börsnoterat företag, oavsett storlek, bransch eller verksamhetsområde kan inverka antingen positivt eller negativt på en hållbar utveckling. Undersökningen genomfördes i mars 2020. Jämförelsegruppen bestod av andra aktörer inom branschen i de nordiska länderna.

 

Läs mer om rapporten här »

 

Vi har definierat de med tanke på vår affärsverksamhet viktigaste delområdena, vars hållbarhet vi fäster särskild uppmärksamhet vid. Bolagets hållbarhetspolicy godkänns av United Bankers Abp:s styrelse och efterlevnaden av policyn samordnas av en intern arbetsgrupp med mångsidig kompetens inom bolagets olika verksamheter.

 

 

Kundorientering


Kunden är kärnan i all vår verksamhet. Vi vill erbjuda en förstklassig kundupplevelse som bygger på ett ansvarsfullt och lösningscentrerat handlingssätt. Det är viktigt för oss att känna vår kund och förstå kundens behov och mål, så att vi kan erbjuda varje kund de produkter och tjänster som lämpar sig bäst med tanke på kundens riskprofil. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster och säkerställer att de håller en hög standard genom att vinnlägga oss om de anställdas kompetens och starka kunnande. Dessutom är det viktigt för oss att kontinuerligt utveckla våra digitala tjänster, så att vi också via nätet kan erbjuda en smidig, trygg och användarvänlig kundupplevelse.


Vi vill satsa på en ansvarsfull kundkommunikation och dialog. Vi berättar klart och öppet om vår verksamhet samt exempelvis om kostnaderna för våra produkter och tjänster med beaktande av kraven i lagar och bestämmelser. Vi ser också alltid till att vi i vår försäljnings- och marknadsföringspraxis uppmärksammar hållbarhetsaspekterna så bra som möjligt och följer lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Genom de enhetliga förfaranden som skapats för hantering av kundrespons strävar vi efter att säkerställa att varje respons bemöts på behörigt sätt och inom rimlig tid.


Det är viktigt för oss att upprätthålla en hög kundnöjdhet. Långvariga kundrelationer är ett bevis på kundernas förtroende gentemot oss och nöjdhet vad beträffar vårt kundorienterade sätt att handla. Vi vill emellertid kontinuerligt förbättra och utveckla våra tjänster för att säkerställa nöjda kunder också i framtiden. Därför är det mycket viktigt för oss att känna kunden och kundens individuella mål.

 

 

Ansvarsfull arbetsgivare

 

Människorna är vår viktigaste resurs. Med en välmående, kunnig och engagerad personal säkerställer vi kontinuiteten i vår verksamhet och en hög kompetensnivå. Målinriktat arbete och utveckling av kunnandet är hörnstenarna i ett framgångsrikt och meningsfullt arbete.


United Bankers grundades år 1986 och de stiftande delägarna är fortfarande med i bolagets verksamhet. Vi har starka traditioner, men vi förstår också vikten av att förnyas och utvecklas. Grunden är en uppmuntrande företagskultur med god laganda som vi hela tiden arbetar för.


Vi erbjuder våra anställda omfattande företagshälsovårdstjänster och mångsidiga personalförmåner. Arbetsnöjdheten och välbefinnandet i arbetet följs upp genom regelbundna personalenkäter, med hjälp av vilka vi kan identifiera eventuella utvecklingsområden. Dessutom deltar företagshälsovården och en aktiv arbetarskyddsnämnd i arbetet för att säkerställa personalens välbefinnande.


Målet med bolagets plan för jämställdhet och likabehandling är att stödja en välmående arbetsmiljö. Vi har förbundit oss att främja jämställdhet och likabehandling samt förebygga diskriminering i all vår verksamhet. I vår organisationskultur verkar bland annat en bred åldersfördelning, mångspråkighet och olika utbildningsbakgrunder. Vi ser dem som en styrka när det gäller att betjäna olika slags kunder, kombinera kunnande och anpassa oss till förändringar. Vi strävar efter att säkerställa en jämlik lönesättning och lika möjligheter att avancera på karriärstegen. Vi har också tänkt på att bägge könen är representerade i United Bankers Abp:s ledning och styrelse. Dessutom stöder vi på olika sätt samordning av arbete och familj oavsett kön och familjeform. Samordningen av arbete och fritid underlättas också av flexibla arbetstider och arbetssätt.


Hållbar affärsverksamhet och förvaltning

 

Ekonomiskt ansvar är hörnstenen i vår affärsverksamhet. Genom att sörja för bolagets solvens och en lönsam affärsverksamhet tryggar vi våra verksamhetsförutsättningar även i framtiden. Genom noga övervägda och långsiktiga tillväxtinsatser vill vi också producera mervärde för våra ägare och våra kunder.


Utöver en god förvaltningssed iakttar vi i vår affärsverksamhet lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Vår effektiva och ansvarsfulla förvaltning präglas av en hög kompetensnivå. Kunduppgifter och kundmedel hanteras omsorgsfullt och i enlighet med dataskyddsförordningen. Hela vår personal utbildas regelbundet för att säkerställa att de anställda tillägnat sig kraven i lagar och bestämmelser samt interna praxis och anvisningar. Vid belöningen inom försäljning beaktas både volymmässiga och kvalitativa kriterier. Efterlevnaden av lagar och bestämmelser ingår som en väsentlig del i värderingen av verksamhetens kvalitet.

 

 

Ansvarsfulla investeringar

 

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår investeringsverksamhet. Dessa aspekter beaktas i portföljförvaltningen såväl i investeringsfonderna och den diskretionära kapitalförvaltningen som i de övriga investeringsobjekt som vi tillhandahåller (med undantag av indexbaserade produkter). Integreringen av hållbarhetsaspekten som en del av våra produkter och tjänster utgör också en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering.


Det primära målet med vår investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.


För upprättandet och uppdateringen av denna policy samt de praktiska anvisningarna ansvarar United Bankers styrgrupp för ansvarsfulla investeringar.

 

Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här »

 

Länk till policyn för ägarstyrning (på finska) »

 

 

Hållbar utveckling av miljö och samhälle


För att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling av miljö och samhälle har vi införlivat hållbarhetsaspekterna i bolagets strategi, verksamhet och värderingar. Vi har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) år 2012. Vi är dessutom medlem i FINSIF ry, som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland genom att erbjuda möjligheter till nätverkande och en kanal för att inhämta information.

 

Våra kapitalförvaltnings- och värdepappersförmedlingstjänster samt våra placeringsfonder har beviljats märket Nyckelflaggan som ett bevis på vårt inhemska ursprung och vår sysselsättande inverkan i Finland. Vi deltar också i olika miljö- och samhällsfrämjande projekt.

 

 

 

Hållbar skogsinvestering

 

Alla skogsfastigheter i våra skogsfonder är PEFC™-certifierade och en stor del även FSC® (FSC C109750)-certifierade. Genom certifieringen kan vi visa att behandlingen av våra skogar är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Våra skogsfonder deltar också i METSO-programmet som administreras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Programmets mål är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Våra skogsfonder har objekt som omfattas av METSO-skyddet och vi kartlägger möjligheterna till nya METSO-skyddsobjekt.

 

Läs mer om vårt sätt att investera hållbart i skog »

 

 

 

Stöd för innovationer inom utbildningssektorn

 

United Bankers Abp är aktieägare i kapitalinvesteringsbolaget Sparkmind.vc Oy med fokus på utbildningssektorn. Kapitalfonden Sparkmind Fund som förvaltas av Sparkmind.vc investerar i tillväxtbolag inom utbildningsbranschen inom allt från småbarnspedagogik och livslångt lärande till inlärningslösningar för företag. United Bankers dotterbolag UB Fondbolag Ab erbjuder ekonomiförvaltningstjänster till Sparkmind Fund-fonden och har hjälpt till med att sköta vissa av fondens funktioner sedan år 2019. Sparkmind Fund-fondens mål är att stödja bolag inom utbildningssektorn att vinna insteg på den internationella marknaden samt förbättra affärsverksamhetens skalbarhet och därigenom öka bolagens omsättning. En viktig roll när det gäller att främja tillväxten har de så kallade metoderna för påverkansinvesteringar, med hjälp av vilka tillväxtbolag uppmuntras att mäta de positiva samhälleliga effekterna av sina innovationer inom utbildningssektorn och på detta sätt främja möjligheterna att marknadsföra dessa produkter eller tjänster internationellt.

 

 

Stöd för miljöprojekt

 

Vi har understött Östersjön och skyddet av Östersjön genom Baltic Sea Action Group (BSAG). Åren 2018, 2019 och 2021 deltog vi i Östersjöskyddet via en julinsamling. Sommaren 2019 stödde vi Bold Projects-föreningens välgörenhetskampanj till förmån för Östersjön, där föreningens fyrmannateam rodde 500 kilometer från Stockholm till Helsingfors. Intäkterna från kampanjen styrdes till BSAG. United Bankers har för avsikt att fortsätta stödja olika miljöprojekt regelbundet också i framtiden.

 

–––––
Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.