Investerare

UNITED BANKERS ABP:S BOLAGSORDNING

 

1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är United Bankers Oyj, på svenska United Bankers Abp och på engelska United Bankers Plc. Bolagets hemort är Helsingfors.

 

2 § Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är förenhetligande av inom finansbranschen verksamma företags verksamheter samt affärsledningskonsultation, leding av koncernbolag och värdepappershandel.

 

3 § Värdeandelssystemet
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

 

4 § Styrelsen
Bolaget har en styrelse som har minst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

 

5 § Verkställande direktör
Bolaget kan ha en verkställande direktör. Verkställande direktören utses och entledigas av styrelsen.

 

6 § Rätt att företräda bolaget
Bolaget företräds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelseledamöter tillsammans. Därtill kan bolagets styrelse ge en eller flera namngivna personer rätt att företräda bolaget.

 

7 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

 

8 § Revisor
Bolaget har en revisor som skall vara ett revisionssamfund, vars huvudansvarige revisor är CGR-revisor.

 

Revisorn väljs av ordinarie bolagsstämman för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

 

9 § Deltagande i och kallelse till bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

 

Kallelse till bolagsstämma offentliggörs på bolagets webbplats tidigast två (2) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman. Styrelsen kan därtill enligt eget övervägande publicera kallelsen till bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.

 

10 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden.

 

Vid bolagsstämman skall framläggas:

1. bokslutet, som omfattar de bokslutshandlingar som krävs enligt lagen, samt verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;

 

beslutas om:
3. fastställande av bokslutet;
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
5. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
6. arvodet för styrelseledamöterna och för revisorn;
7. antalet ledamöter i styrelsen;

 

väljas:
8. ledamöterna i styrelsen, och
9. revisor.