Investerare

Ersättning i United Bankers

Nedan presenteras United Bankers Abp:s ersättningsprinciper och huvudpunkterna gällande det aktierelaterade erättningsprogram som är riktat till bolagets ledning. I ersättningspolicyn iakttar bolaget den obligatoriska lagstiftningen och Finansinspektionens tolkningar och föreskrifter gällande ersättning.

United Bankers styrelsen har en ersättningskommittén som består av Johan Linder, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen och Lennart Robertsson. En compliance officer deltar i planeringen av löne- och ersättningspolicyn och –förfaranden samt övervakar att bolagets ersättningssystem är lagenligt. Compliance funktionen rapporterar årligen till styrelsen om bolagets ersättningspolicy.

United Bankers styrelse har den 25.2.2021 godkänt bolagets uppdaterade ersättningspolicy för organen, som definierar de ersättningsprinciper inom vilka ersättningen till bolagets styrelse samt verkställande direktören fastställs. Ersättningspolicyn har behandlats på United Bankers ordinarie bolagsstämma 2021. Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att bifalla den framlagda ersättningspolicyn. Dessutom upprättar bolaget årligen en ersättningsrapport för organen. Länkar till ovanstående dokument och övrig information om ersättningar finns i slutet av denna sida.

UB:s styrelse har godkänt för UB-koncernen en skriftlig intern anvisning ”Allmänna principer gällande ersättning” i vilken riktlinjerna för ersättning till koncernbolagens ledning och anställda fastställs. Som tillägg till de allmänna principerna tillämpar bolaget ett aktierelaterat ersättningsprogram på nyckelpersoner som bolagets styrelse fastställt. UB:s dotterbolag har även skilda ersättningsystem som bolagets styrelse fastställt.

Det aktierelaterade ersättningsprogrammet tillämpas på sådana personer vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på bolagets riskprofil. Till denna personkategori hör koncernbolagens verkställande direktörer, ledningsgruppen och ledningen av de olika affärsverksamhetsområden. Det aktierelaterade ersättningssystemet tillämpas inte på övriga personer som har väsentlig inverkan på UB:s riskprofil, såsom t.ex. dem som jobbar på bolagets Compliance- och IT-avdelningar samt bolagets ekonomieledning.

Allmänna ersättningsprinciper

 • UB:s ersättningssystem ska följa UB-koncernens affärsstrategi, mål och värden och motsvara bolagets intressen på lång sikt samt överensstämma med och främja bra och effektiv riskhantering.


 • Avlöningsgrunderna för nyckelpersonerna samt de anställda som inverkar på bolagets riskposition i UB-koncernen skall innehålla kvalitetskriterier som uppmuntrar de relevanta personerna till att agera i kundens bästa intresse.


 • Ersättningar till personer som arbetar inom bolagets kontrollfunktioner i ansvarig ställning övervakas av bolagets styrelse. Ersättningarna till personer som arbetar inom kontrollfunktionen ska fastställas utifrån förverkligandet av fastställda mål och får inte vara beroende av den affärsenhets resultat som de övervakar.


 • I ersättningssystemet ska fastställas förhållandet mellan fasta och rörliga ersättningar som tillämpas, samt ett tak för de rörliga ersättningarna. Den fasta ersättningen ska vara tillräckligt stor för att det inte från ersättningstagarens synpunkt ska vara orimligt att rörlig ersättning eventuellt inte betalas.


 • En rörlig ersättning ska grunda sig på en helhetsbedömning av ersättningstagarens och affärsenhetens prestation samt bolagets och UB-koncernens totala resultat och dess utveckling. Vid bedömningen av prestationen ska man beakta ekonomiska och andra faktorer samt hur prestationen eller resultatet har förverkligats på lång sikt.


 • En ersättningstagare kan få rätt till rörlig ersättning och denna kan betalas ut till ersättningstagaren endast om ersättningstagaren har handlat i enlighet med bestämmelser och föreskrifter som är förpliktande för bolaget eller i enlighet med anvisningar eller principer och förfaranden som bolaget bestämt.

 • Villkoren för ersättningssystemet gör det möjligt för bolaget att besluta om att låta bli att betala ut en rörlig ersättning antingen i sin helhet eller delvis samt besluta om att uppskjuta utbetalningen av ersättningen och att utbetala ersättningen i flera rater.


 • I de rörliga ersättningsbelopp som utbetalas ska beaktas åtminstone risker som är kända vid bedömningstidpunkten samt framtida risker, kapitalkostnader och nödvändig likviditet. Det totala ersättningsbelopp som företaget ska betala ut får inte vara så stort att det begränsar möjligheterna att förstärka företagets kapitalbas.


 • När gränsvärdena för kapitaltäckning underskrids ska bolagets styrelse ompröva att låta bli att betala ut rörliga ersättningar i sin helhet eller delvis.


 • Bolaget kan förbinda sig till ovillkorlig utbetalning av rörliga ersättningar endast av särskilt vägande skäl och under förutsättning att den utlovade ersättningen endast hänför sig till det första året av ersättningstagarens anställningsförhållande.


 • Andelen rörliga ersättningar får inte överskrida 100 procent av respektive ersättningstagares fasta ersättningsbelopp, om inte bolagsstämman beslutar något annat. De rörliga ersättningarna får vara högst 200 procent av det totala beloppet fasta ersättningar.


 • Om en nyckelperson eller en anställd som inverkar på bolagets riskposition har rörlig ersättning somöverskrider 50 000 euro, skall en del av utbetalningen av personens rörliga ersättning uppskjutas till ett senare tillfälle samt en del utbetalas som icke-monetär belöning.


 • Bolagets styrelse bedömer årligen både ersättningssystemens och ersättningsprincipernas ändamålsenlighet. Ersättningsprinciperna och ersättningssystemen kan ändras bara genom beslut av bolagets styrelse.


 • Gällande lagstiftning och Finansinspektionens bestämmelser tas alltid i beaktande vid utbetalning av ersättning.

IFR:n mukaiset tiedot palkitsemisjärjestelmästä ja -käytänteistä 2021

Ersättningsrapport 2020 (på finska)

Ersättningspolicy för organen (på finska)

Det aktierelaterade ersättningsprogrammet för UB-koncernens nyckelpersoner (på finska)

Övrig ersättningsinformation

CRR 450 -dokument 2020 (på finska)