Hållbarhetsrapporter för år 2020 är publicerade

Hållbarhetsrapporter för år 2020

 

Det primära målet med vår investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.

 

För att följa med att målen uppnås utarbetar vi hållbarhetsanalyser för vår placeringsverksamhet och fonder. De senaste hållbarhetsrapporterna kan läsas via länkarna nedan:

 

United Bankers Abp:s åtgärder för ansvarsfulla investeringar 2020 

 

United Bankers Abp:s årliga rapport 2020 om ansvarsfullt placerande är ett sammandrag av det gågna årets verksamhet och utvecklingsåtgärder inom ansvarsfullt placerande.

Läs UB:s årsrapport 2020 för ansvarsfullt placerande här (på finska) »

 

SKOGSFONDER

 

Inom skogsbruket är de största hållbarhetsfaktorerna naturförvaltningen avekonomiskog, vattenskydd samt säkrandet och främjandet av skogens mångfald i både ekonomi- och naturskogar. UB:s skogsfonder vill vara bland de bästa när det gäller ansvarsfullt skogsbruk.

 

Läs Specialplaceringsfond UB Skogs hållbarhetsrapport för år 2020 (på finska) »

 

FASTIGHETSFONDER

 

I byggnader används nästan 40 procent av all förbrukad energi och de orsakar över 30 procent av världens växthusgasutsläpp. Det mest effektiva sättet att minska koldioxidavtrycket inom fastighetsverksamheten är att förbättra fastigheternas energieffektivitet.

 

Läs Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2020 (på finska) »

Läs Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2020 (på finska) »

 

AKTIE-, RÄNTE- OCH MULTISTRATEGIFONDER

 

Under våren 2020 började vi ett samarbete med Impact-Cubed (IC), ett bolag specialiserad på hållbarhetsbedömning. Bolaget erbjuder utvärdering av fondernas påverkan samt verktyg och data för att bedömma/utvärdera våra fonder. IC utför en konsekvensanalys för alla våra aktie-, ränte- och multistrategifonder (exklusive indexfonden UB Amerika). IC utför för alla våra fonder en omfattande konsekvensbedömning, vars faktorer baseras på FN:s mål för hållbar utveckling.

 

Analyserna gjordes både i mars 2020 och december 2020. Redan under nio månaders samarbete kunde man på basis av IC:s analys finna i våra fonder en tydlig övergång till mer resurseffektiva, miljövänligare och socialt ansvarsfullare aktiviteter.

 

Bekanta dig med fondernas hållbarhetsrapporter:

 

UB Asia REIT Plus »

UB EM Frontier Real Assets »

UB EM Infra »

UB Europa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB PF Finland »

UB Infra »

UB Ränta Plus »

UB Kortränta »

UB Global »

UB Nordamerika REIT »

UB Smart »

UB Thales Argo »

 

SAMARBETSPARTNERS FÖR MÄTNING OCH RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

 

UB Fondbolag Ab klassificerar ännu inte sina fonder i finansiella produktgrupper i enlighet med artikel 8 och artikel 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR-förordningen). Implementeringsarbetet för beaktande av hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer pågår ännu inom UB på grund av oklarheter i myndighetsförordningarna som i viss mån kompletterar SFDR-förordningen samt dessa myndighetsförordningars ikraftträdande.

Det material och den information som presenteras i dessa rapporter baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga samt på koncernens egna uppskattningar. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten. Ingen information i rapporterna bör som sådan uppfattas som köp- eller säljerbjudanden av finansiella instrument eller som annan uppmaning till placeringsåtgärder. Vid placeringsbeslut eller åtgärder bör läsaren fatta besluten på egen bedömning av investeringsobjektet samt riskerna förknippade med det.