Kundinformation

Aktuell information till placerare

Syftet med lagstiftningen om investeringstjänster är att förbättra investerarnas skydd. Investerare blir informerade om bland annat tjänsteleverantörer, erbjudna tjänster, finansiella instrument och risker förknippade till dessa. Utöver detta uppmanas investerare att beskriva sin ekonomiska situation, investeringsmål, investeringserfarenhet och -kunskap. Syftet med denna utredning är att erbjuda de mest lämpliga tjänsterna och produkterna för kunden.

 

Denna sida sammanställer relevant information som krävs på grund av lagstiftningen.

 

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista »

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa »

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle »

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista »

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit »

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä »

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet »

Kunduppgifter för kapitalförvaltningstjänster »

Avtal om kundförhållande »

Kunduppgifter för värdepapperförmedling »

Kunduppgifter för förvaring »

Allmänna användarvillkor för webbplatsen »

Prislista för tjänster »

 

Kaupankäyntipaikat ja käytetyt välittäjät UB Securities Oy »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2021 PDF »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2021 CSV »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2020 PDF »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2020 CSV »

 

Käytetyt välittäjät UB Omaisuudenhoito Oy »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2021 PDF »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2021 CSV »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2020 PDF »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2020 CSV »

 

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2021 PDF »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2021 CSV »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2020 PDF »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2020 CSV »

 

UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2021 »

UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2020 »

 

UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistajaohjauksen periaatteet »

 

Vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat (PRIIPS KID)

 

UB Sijoitusvakuutus, avaintietoasiakirja »

UB Kapitalisaatiosopimus, avaintietoasiakirja »

 

Vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalvelujen avaintietoasiakirjojen liitteet

 

UB Korkosalkku »

UB Eurooppa osakkeet »

UB Suomi osakkeet »

UB Osake 25 »

UB Osake 50 »

UB Osake 75 »

UB Osake 100 »

 

UB-koncernen använder anknutna ombud. De anknutna ombuden är registrerade i Finansinspektionens offentliga register över anknutna ombud. Registret hittas under adressen:

https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/sidonnaisasiamiehet