Aktuellt

Ansvarsfullhetsrapporter

 

Det primära målet med vår investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av ansvarsfullhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.

 

För att följa med att målen uppnås rapporterar vi regelbundet om vår placeringsverksamhets och våra fonders ansvarsfullhet. De senaste årsrapporterna kan läsas via länkarna nedan:

 

Ansvarsfulla investeringar på United Bankers

 

United Bankers Abp:s årliga rapport 2021 om ansvarsfullt placerande är ett sammandrag av det gågna årets verksamhet och utvecklingsåtgärder inom ansvarsfullt placerande.

 

Läs UB:s årsrapport 2021 för ansvarsfullt placerande här (på finska) »

 

SKOGSFONDER

 

Inom skogsbruket är de största ansvarsfullhetsfaktorerna naturförvaltningen av ekonomiskog, vattenskydd samt säkrandet av skogens mångfald. UB:s skogsfonder vill vara bland de bästa när det gäller ansvarsfullt skogsbruk.

 

Läs Specialplaceringsfond UB Skogs hållbarhetsrapport för år 2021 (på finska) »

 

FASTIGHETSFONDER

 

Energieffektivitet, minskande av negativ klimatpåverkan samt distributionskedjans ansvarsfullhet är för stunden betydande ansvarsfullhetsteman inom fastighetsbranschen.

 

Läs Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2021 (på finska) »

Läs Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2021 (på finska) »

 

AKTIE-, RÄNTE- OCH MULTISTRATEGIFONDER

 

Under våren 2020 började vi ett samarbete med Impact-Cubed (IC), ett bolag specialiserad på ansvarsfullhetsbedömning. Bolaget erbjuder utvärdering av fondernas påverkan och ansvarsfullhet samt genererar data om ansvarsfullhet. Impact Cubed utför årligen en ansvarsfullhetsbedömning för alla våra aktie-, ränte- och multistrategifonder. Utöver detta bedömer Impact Cubed huruvida våra fonder har lyckats främja FN:s mål för hållbar utveckling.

 

Bekanta dig med fondernas ansvarsfullhetsrapporter:

 

UB Asia REIT Plus »

UB Amerika »

UB EM Infra »

UB Europa AI »

UB Europa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB PF Finland »

UB Infra »

UB Ränta Plus »

UB Kortränta »

UB Global »

UB Nordamerika REIT »

UB Smart »

UB Thales Argo »

 

SAMARBETSPARTNERS FÖR MÄTNING OCH RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

 

 

De United Bankers Abp-koncernens bolag som omfattas av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU) 2019/2088) (”SFDR”) kommer att publicera i enlighet med SFDR uppgifter om beaktande av hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser under våren 2022. Reglering på nivå 2 specificerar detaljerna för informationsskyldighetens innehåll och kommer enligt den nuvarande informationen att träda i kraft 1.1.2023.

Det material och den information som presenteras i dessa rapporter baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga samt på koncernens egna uppskattningar. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten. Ingen information i rapporterna bör som sådan uppfattas som köp- eller säljerbjudanden av finansiella instrument eller som annan uppmaning till placeringsåtgärder. Vid placeringsbeslut eller åtgärder bör läsaren fatta besluten på egen bedömning av investeringsobjektet samt riskerna förknippade med det. UBs fonder förvaltas av UB Fondbolag Ab. Fondernas fondprospekt och faktablad är tillgängliga på adressen www.unitedbankers.fi