UB Thales Argo

UB Thales Argo

Erikoissijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

Globaali osakerahasto, joka etsii salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvupotentiaali pitkällä tähtäimellä.

Videolla Tom Wiik ja Ernst Grönblom esittelevät rahastoa ja viimeaikaisia tapahtumia. Päivitetty huhtikuussa 2022.

 

Tavoitteet ja sijoitusstrategia

Rahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kansainvälisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

Rahaston strategia on niin sanottu arvosijoitusstrategia. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden osakekurssi (markkina-arvo) on salkunhoitajan näkemyksen mukaan alhainen suhteessa salkunhoitajan arvioon yhtiön käyvästä arvosta. Sijoitusstrategiaa ei ole sidottu maantieteellisesti, eikä tiettyihin teollisuudenaloihin tai tietyn kokoluokan yrityksiin.

 

Rahastolla on tavallista keskitetympi salkku: normaalioloissa rahaston sijoituskohteena on noin kymmenen eri yhtiötä. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös rahamarkkinavälineisiin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston tuotto sijoitetaan uudelleen.

 

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee yleisiä osakeindeksejä parempaa tuottoa ja on tämän tavoitteen saavuttaakseen valmis sijoittamaan varansa osakemarkkinoille keskitetymmin kuin osakerahastoissa yleisesti on sijoitettu. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle viiden vuoden kuluessa.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä jokaisen kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 13.00.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa jokaisen kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä viimeistään viisi pankkipäivää ennen kyseistä lunastuspäivää.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

"Pyrimme salkunhoidossa löytämään salkkuun yhtiöitä, joissa näemme vahvan tuottopotentiaalin. Hyödynnämme näkemystämme keskittämällä sijoitukset normaalioloissa noin 10–12 osakkeeseen."

 

Salkunhoito

Ernst Grönblom, analyytikko, UB Thales Argo

analyytikko, UB Thales Argo

Ernst Grönblom


UB Thales Argo -webinaari

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin »

 

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.


*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta Perehtyneelle sijoittajalle (Informed investor). Rahaston riskiluokka on 6, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.