Vastuullisuus

United Bankersin vastuullisuusperiaatteet

 

Vastuullinen suunnannäyttäjä vaurastumisessa

 

Vastuullisesti toimiminen tarkoittaa meille jatkuvaa toimintamme kehittämistä yhä vastuullisempaan suuntaan yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Haluamme yhtiönä kantaa vastuumme ja tukea ympäristön sekä yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tämä näkyy strategiassamme, arvoissamme ja toiminnassamme.

 

Toimimalla vastuullisesti edistämme asiakastyytyväisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Uskomme, että voimme näin parantaa myös liiketoimintamme kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme olla kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen arvoinen.

 

Vastuullista tapaamme toimia ohjaavat meille tärkeät arvot: asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenkisyys. Arvot näkyvät jokapäiväisessä työssämme, ja niiden pohjalta tähtäämme liiketoiminnan ja tuloksen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Haluamme luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta kunkin asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla. Vastuullisuus on myös keskeinen osa konsernin tarjoamia sijoituspalveluja sekä osa konsernin kokonaisriskienhallintaa.

 

 

Vastuullisuuden osa-alueet United Bankersilla

 

Olemme teettäneet ulkopuolisella tutkimusyhtiöllä arvion tilanteestamme vastuullisuuden eri osa-alueilla. Raportin on tuottanut Impact-Cubed Ltd -niminen yritys, joka tarjoaa yhtiöiden ja rahastojen vaikuttavuuden arvioimista sekä arvioimiseen liittyviä työkaluja ja dataa. Impact-Cubedin malli perustuu niin sanottuihin ESG-tekijöihin, jotka on johdettu kestävän kehityksen tavoitteista: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto. Niiden tarkoituksena on mallintaa kattavasti tavat, joilla mikä tahansa listattu yritys koosta, toimialasta tai toiminta-alueesta riippumatta vaikuttaa kestävään kehitykseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tutkimus teetettiin maaliskuussa 2020. Vertailuryhmä koostui muista alan toimijoista Pohjoismaissa.

 

Tutustu raporttiin tarkemmin tästä »

 

Olemme määrittäneet liiketoimintamme kannalta olennaisimmat osa-alueet, joiden vastuullisuuteen kiinnitämme erityistä huomiota. Yhtiön vastuullisuusperiaatteet hyväksyy United Bankers Oyj:n hallitus, ja periaatteiden noudattamista koordinoi sisäinen työryhmä, jossa on monipuolista osaamista yhtiön eri toiminnoista.

 

 

Asiakaslähtöisyys


Asiakas on kaiken toimintamme ytimessä. Haluamme tarjota ensiluokkaisen asiakaskokemuksen, jonka perustana on vastuullinen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa. Meille on tärkeää tuntea asiakkaamme sekä ymmärtää asiakkaan tavoitteet ja tarpeet, jotta voimme tarjota kullekin asiakkaalle juuri hänelle ja hänen riskiprofiiliinsa parhaiten sopivia tuotteita ja palveluja. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme sekä varmistamme niiden korkean laadun huolehtimalla henkilöstön asiantuntemuksesta ja vahvasta osaamisesta. Lisäksi meille on tärkeää jatkuvasti kehittää digitaalisia palveluitamme, jotta voimme tarjota myös verkossa vaivattoman, turvallisen ja käyttäjäystävällisen asiakaskokemuksen.


Haluamme panostaa vastuulliseen asiakasviestintään ja vuoropuheluun. Kerromme selkeästi ja avoimesti toiminnastamme sekä esimerkiksi tuotteidemme ja palveluidemme kustannuksista sääntelyn vaatimukset huomioiden. Huolehdimme myös aina siitä, että myynti- ja markkinointikäytännöissämme huomioidaan mahdollisimman hyvin vastuullisuusnäkökohdat sekä noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Asiakaspalautteiden käsittelyyn luoduilla yhtenäisillä käytänteillä pyrimme varmistamaan, että jokaiseen palautteeseen reagoidaan asian vaatimalla tavalla ja kohtuullisessa ajassa.


Korkean asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen on meille tärkeää. Pitkäkestoiset asiakassuhteet kertovat luottamuksesta meitä kohtaan ja tyytyväisyydestä asiakaslähtöiseen toimintaamme. Haluamme kuitenkin parantaa ja kehittää palvelujamme jatkuvasti, jotta varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi pidämme erittäin tärkeänä asiakkaan ja hänen yksilöllisten tavoitteidensa tuntemista.

 

 

Vastuullinen työnantaja

 

Ihmiset ovat yhtiömme tärkein voimavara. Hyvinvoivalla, osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä varmistamme toimintamme jatkuvuuden sekä korkean asiantuntemuksen tason. Tavoitteellinen työ ja osaamisen kehittäminen ovat suoriutumisen ja mielekkään työn kulmakiviä.

 

United Bankers perustettiin vuonna 1986, ja perustajaosakkaat ovat edelleen mukana yhtiön toiminnassa. Meillä on vahvat perinteet, mutta ymmärrämme myös uudistumisen ja kehittymisen tärkeyden. Pohjana on kannustava ja joukkuehenkinen yrityskulttuuri, johon panostetaan jatkuvasti.

 

Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveyspalvelut sekä monipuoliset henkilöstöedut. Työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia seurataan säännöllisesti tehtävillä henkilöstökyselyillä, joiden avulla voidaan tunnistaa mahdolliset kehitystarpeet. Lisäksi työterveyshuolto sekä aktiivisesti toimiva työsuojelutoimikunta osallistuvat henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseen.

 

Yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tukea hyvinvoivan työympäristön luomista. Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Organisaatiokulttuurissamme vaikuttavat muun muassa laaja ikäjakauma, monikielisyys ja erilaiset koulutustaustat. Koemme nämä vahvuutena palvella erilaisia asiakkaita, yhdistää osaamista ja mukautua muutostilanteisiin. Pyrimme varmistamaan tasa-arvon toteutumisen palkkauksessa ja etenemismahdollisuuksissa. Olemme myös huolehtineet siitä, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina United Bankers Oyj:n johdossa ja hallituksessa. Lisäksi tuemme erilaisin keinoin työn ja perheen yhteensovittamista sukupuolesta ja perhemuodosta riippumatta. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa auttavat myös joustavat työajat ja työskentelytavat.


Vastuullinen liiketoiminta ja hallinnointi

 

Taloudellinen vastuu on liiketoimintamme kulmakivi. Huolehtimalla yhtiön vakavaraisuudesta ja liiketoiminnan kannattavuudesta varmistamme toimintaedellytyksemme myös tulevaisuudessa. Tarkkaan harkituilla ja pitkäjänteisillä kasvupanostuksilla tähtäämme myös lisäarvon tuottamiseen omistajillemme sekä asiakkaillemme.

 

Noudatamme liiketoiminnassamme hyvän hallintotavan lisäksi lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Tehokkaassa ja vastuullisesti toimivassa hallinnossamme on korkea asiantuntemuksen taso. Asiakastietoja ja -varoja käsitellään huolellisesti ja tietosuoja-asetusta noudattaen. Koko henkilöstöämme koulutetaan säännöllisesti, millä varmistetaan sääntelyn vaatimusten sekä sisäisten käytäntöjen ja ohjeiden osaaminen. Myynnin palkitsemisessa huomioidaan sekä määrälliset että laadulliset kriteerit. Sääntelyn noudattaminen on keskeinen osa toiminnan laadullista arviointia.

 

United Bankersilla on käytössään eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Ne ohjaavat koko UB:n henkilöstöä toimimaan yhteisiä arvoja, ohjeistuksia ja toimintaperiaatteita noudattaen.

United Bankers Eettiset toimintaperiaatteet »

Vastuullinen sijoittaminen

 

Olemme integroineet vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaamme. Nämä näkökulmat huomioidaan salkunhoidossa niin sijoitusrahastoissa, täyden valtakirjan varainhoidossa kuin muissa tarjoamissamme sijoitustuotteissa (pois lukien indeksipohjaiset tuotteet). Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi tuotteitamme ja palveluitamme on myös olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa.

 

Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saada asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti myös sijoitusten tuottoihin.

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä.

 

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme täältä »

 

Tutustu omistajaohjausperiaatteisiin »

 

 

Ympäristön ja yhteiskunnan kestävä kehitys


Kantaaksemme vastuumme ympäristön ja yhteiskunnan kestävästä kehityksestä olemme yhdistäneet vastuullisuuden osaksi yhtiön strategiaa, toimintaa ja arvoja. Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) vuonna 2012. Lisäksi olemme jäsenenä FINSIF ry:ssä, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle.

 

Varainhoito- ja arvopaperinvälityspalveluillamme sekä sijoitusrahastoillamme on Avainlippu-tunnus merkkinä kotimaisuudesta sekä työllistävästä vaikutuksesta Suomessa. Osallistumme myös erilaisiin ympäristöön ja yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

 

 

 

Vastuullista metsäsijoittamista

 

Kaikki metsärahastojemme metsätilat ovat PEFC™-sertifioituja sekä merkittävä osa myös FSC® (FSC C109750)-sertifioituja. Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Metsärahastomme ovat myös mukana ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjaamassa METSO-ohjelmassa, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Metsärahastoillamme on kohteita METSO-suojelun piirissä, ja kartoitamme mahdollisuuksia uusiin METSO-suojelukohteisiin.

 

Lue lisää tavastamme sijoittaa vastuullisesti metsään »

 

 

 

Koulutusalan innovaatioiden tukeminen

 

United Bankers Oyj on osakkeenomistajana koulutussektoriin keskittyneessä pääomasijoitusyhtiö Sparkmind. vc Oy:ssä. Sparkmind.vc:n hoitama Sparkmind Fund -pääomarahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka. United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy tarjoaa Sparkmind Fund -rahastolle taloushallinnointipalveluja ja on avustanut rahaston tiettyjen toimintojen hoitamisessa vuodesta 2019 lähtien. Sparkmind Fund -rahaston tavoitteena on tukea koulutusalan yhtiöiden kansainvälistymistä sekä parantaa liiketoimintojen skaalautuvuutta ja sen myötä kasvattaa yhtiöiden liikevaihtoa. Merkittävässä roolissa kasvun edistämisessä ovat niin sanotun vaikuttavuussijoittamisen metodit, joiden avulla kasvuyhtiöitä kannustetaan mittaamaan koulutusalan innovaatioidensa positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siten edistämään näiden tuotteiden tai palveluiden markkinoitavuutta kansainvälisesti.

 

 

Ympäristöhankkeiden tukeminen

 

Olemme tukeneet Itämerta ja sen suojelua Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kautta. Vuosina 2018, 2019 ja 2021 osallistuimme suojeluun joulukeräyksen välityksellä. Kesällä 2019 olimme mukana tukemassa Bold Projects -yhdistyksen Itämeri-tempausta, jossa yhdistyksen nelihenkinen tiimi souti 500 kilometriä Tukholmasta Helsinkiin. Tempauksesta saadut tuotot ohjattiin BSAG:lle. United Bankersin tarkoituksena on jatkaa ympäristöhankkeiden tukemista säännöllisesti myös jatkossa.

 

–––––
Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.