Vastuullisuus

Vastuullinen suunnannäyttäjä vaurastumisessa

 

Vastuullisuus tarkoittaa United Bankersille laajasti taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää vastuullisuutta. Haluamme yhtiönä kantaa vastuumme ja tukea ympäristön sekä yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tämä näkyy strategiassamme, arvoissamme ja toiminnassamme. Vastuullisuus on myös keskeinen osa yhtiön arvonluontia ja United Bankersin kasvustrategiaa.

 

United Bankersin vastuullisuusohjelma

 

United Bankers haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä ja yhteiskunnasta ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä United Bankersin vastuullisuus toteutuu asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa, vastuullisessa sijoittamisessa ja tuotevalikoimassa, työntekijöiden hyvinvoinnissa sekä toiminnan luotettavassa hallinnoinnissa. Ilmastonmuutos, ihmisoikeuksien toteutuminen ja luonnon monimuotoisuus ovat keskeisiä yhtiön toiminnan läpi leikkaavia vastuullisuuden teemoja.

 

 

Edistämme siirtymää kohti kestävää taloutta ja kasvatamme asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti »

Merkityksellistä työtä ja innostavia mahdollisuuksia »

Olemme toiminnassamme avoimia ja vastuullisia »

 

 

 

Vastuullisuusraportointi

 

Vastuullisuusraportti 2022

 

United Bankers julkisti vuoden 2022 vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan 24.2.2023. Raportoinnin viitekehyksenä on käytetty Global Reporting Initiativen (GRI) määrittelemiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tutustu vastuullisuusraporttiin »

 

United Bankersin tuotteiden vastuullisuuskatsauksiin ja ESG-raportteihin voit tutustua sivulla Vastuullisuuskatsaukset »

 

Sitoumukset ja linjaukset

 

Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet ovat United Bankersin toiminnan ytimessä. United Bankers toimii vastuullisesti niin talouden, ympäristön kuin yhteiskunnan kannalta ja edistää yritysvastuun toteutumista sekä omassa toiminnassaan että sijoituksissaan.

 

Toimintaamme ohjaavat yhtiön arvojen lisäksi kansainväliset sitoumukset ja hyvät käytännöt sekä finanssialan sääntely. Keskeiset vastuullisuutta ohjaavat periaatteet ja sitoumukset on koottu United Bankersin Eettisiin toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) ja Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

 

United Bankers on vuodesta 2012 lähtien sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI). Vuodesta 2021 arvioimme toimintamme ilmastoriskejä kansainvälisen Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -ohjeiston mukaan. Vuonna 2022 sitouduimme kunnioittamaan toiminnassamme ihmisoikeuksia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UNGP) mukaisesti.

 

Lisäksi pyrimme edistämään vastuullisuutta myös alan järjestöjen ja aloitteiden kautta ja olemme mukana FINSIF ry:n, Finanssiala ry:n ja Pääomasijoittajat ry:n toiminnassa.

 

Yhteiskunnallinen yhteistyö

 

Kantaaksemme vastuun ympäristön ja yhteiskunnan kestävästä kehityksestä olemme yhdistäneet vastuullisuuden osaksi United Bankersin strategiaa, toimintaa ja arvoja. Tämän lisäksi olemme tunnistaneet, että yhteiskuntavastuu ulottuu konsernin omaa toimintakenttää laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Tuemme yhtiönä vuosittain kestävämpään yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä hankkeita ja aloitteita.

 

 

 

Lue lisää yhteistyöhankkeistamme

 

Ukrainan sodan pitkittyminen vaatii säännöllisen tuen jatkamista

 

United Bankers on tehnyt useita lahjoituksia Suomen Punaisen Ristin kautta tukeakseen ukrainalaisten selviytymistä sodan runtelemassa maassa. Moni United Bankersin henkilöstön edustaja on auttanut myös henkilökohtaisesti ukrainalaisia muun muassa rahallisin lahjoituksin, osallistumalla tarvikemateriaalin keräämiseen, lähettämiseen ja paikalle viemiseen sekä auttamalla pakolaisten kuljetuksissa.

 

Ikäihmisten yksinäisyyttä pyritään helpottamaan Gubbe-vanhuspalvelua tukemalla

 

United Bankers on tukenut Gubbe-vanhuspalvelun toimintaa jo useamman vuoden ajan. Palvelun kautta United Bankers tarjoaa ikäihmiselle apua kotitöihin ja säännöllistä seuraa arkeen. Samalla United Bankers mahdollistaa nuoren työllistymisen merkityksellisen osa-aikatyön parissa.

 

Puukaupan menekinedistämismaksuilla tuetaan Suomen Metsäsäätiötä

 

United Bankersin UB Metsä -erikoissijoitusrahasto on mukana rahoittamassa Suomen Metsäsäätiötä puukaupoista maksamillaan vapaaehtoisilla menekinedistämismaksuilla. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoitteena on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.

 

Koulutusalan innovaatioiden tukeminen

 

United Bankers Oyj on osakkeenomistajana koulutussektoriin keskittyneessä pääomasijoitusyhtiö Sparkmind.vc Oy:ssä. Sparkmind.vc:n hoitama Sparkmind Fund -pääomarahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka.

 

Itämeren suojelu

 

United Bankers on tukenut Baltic Sea Action Groupin (BSAG) työtä Itämeren suojelemiseksi jo useiden vuosien ajan. Myös vuoden 2022 joululahjavarat ohjattiin BSAG:lle. United Bankersin tarkoituksena on jatkaa ympäristöhankkeiden tukemista säännöllisesti myös jatkossa.

 

Pieni kulkija

 

United Bankers osallistui toisena vuonna peräkkäin lasten koulumatkojen turvaamiseen tukemalla Pieni kulkija -palvelun toimintaa. United Bankersin henkilöstön edustajat jakoivat led-huomiovaloilla varustettuja heijastinliivejä Katajanokan ala-asteen ekaluokkalaisille turvallisuuden edistämiseksi koulutiellä.

 

–––––
Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.