Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.3.2023 kello 16:00

 

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Varojenjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojenjaoksi yhteensä 0,90 euroa osakkeelta siten, että osinkoa jaetaan 0,75 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2023 ja maksupäivä 31.3.2023. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 22.9.2023 ja maksupäivä 29.9.2023.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana. Hallituksen jäseninä jatkavat Johan Linder, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela.

Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkioksi 35 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 25 000 euroa. Palkkiota ei makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde United Bankers konserniin kuuluvaan yhtiöön. Palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, päävastuullisena tilintarkastajana Janne Elo. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 150 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa aikaisemman yhtiökokouksen antaman valtuutukseen omien osakkeiden hankkimiseen siltä osin kuin se on käyttämättä.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 700 000 yhtiön uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa aikaisemman yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siltä osin kuin se on käyttämättä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiökokousjärjestelyjen osalta

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiökokous voidaan järjestää perinteisen yhtiökokouksen lisäksi sekä hybridikokouksena tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla että kokonaan etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Yhtiökokouksen kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhdetta koskevan päätöksen voimassaolon päättyminen

Yhtiökokous päätti, että varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 tekemän päätöksen United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden enimmäissuhteesta voimassaolo päättyy hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös perustuu sijoituspalveluyrityksiä koskevaan vakavaraisuusääntelyn muutokseen. Aikaisempi sääntelyvaatimus, että yhtiökokouksen tulisi päättää palkkioiden enimmäissuhteesta ei enää sovellu yhtiöön ja United Bankers konserniin. Siten sääntelymuutoksen ja päätöksen voimassaolon päättymisen myötä yhtiön hallituksella on päätösvalta henkilöstön muuttuvien ja kiinteiden palkkioiden suhteesta. Toimielinten palkitsemisessa noudatetaan yhtiökokouksessa käsiteltyä palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä United Bankers Oyj:n internetsivuilla  https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 5.4.2023.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2023 jälkeen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Linder ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertsson.

 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Suomela ja jäseniksi Rainer Häggblom ja Johan Linder. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johan Linder ja jäseniksi Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson.

 

Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi