Sijoittajat

United Bankers Oyj
Yhtiökokouskutsu
1.3.2023 klo 9.00

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 alkaen tapahtumatila Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä. Verkkolähetys alkaa 22.3.2023 klo 14.00. Ohjeet verkkolähetyksen seuraajaksi ilmoittautumiseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseksi.

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

United Bankersin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 33,4 miljoonaa euroa, joista voittovaroja 8,3 miljoonaa euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,75 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osingonjako yhteensä laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä on 7 971 234,00 euroa ja pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä yhteensä 1 594 246,80 euroa.

Hallitus ehdottaa varojenjakoa kahdessa erässä seuraavasti:

-          Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 31.3.2023.

 

-          Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi 29.9.2023.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään pääomanpalautukselle uusi täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvoosuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu osingonjako ja pääomanpalautus eivät hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön vakavaraisuutta tai maksukykyä.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa. Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen kaikki nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela valitaan uudelleen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien jäsenehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 700 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 6,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan järjestää perinteisen yhtiökokouksen lisäksi sekä hybridikokouksena tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla että etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä. Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäkokouksia. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemioista tai muista ennakoimattomista tai poikkeuksellisista tilanteista. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouksessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”9§ Yhtiökokouskutsu, osallistuminen ja kokouspaikka
 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana”.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

 1. Yhtiökokouksen aikaisemman kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhdetta koskevan päätöksen voimassaolon päättyminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen 19.3.2021 tekemän United Bankers konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden enimmäissuhdetta koskevan päätöksen voimassaolo päättyy.

Varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2021, että United Bankers konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Päätös perustui 19.3.2021 voimassa olevaan sääntelyyn, joka ei sijoituspalveluyrityksiä koskevan vakavaraisuusääntelyn muutoksen myötä enää sovellu United Bankers konserniin. Sääntelymuutoksen jälkeen yhtiön hallitus päättää yhtiön henkilöstön palkitsemisesta finanssialan kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Ehdotus ei vaikuta United Bankers konsernin vakavaraisuuteen.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, palkitsemisraportti sekä United Bankers Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat viimeistään 1.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

 1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 3.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 17.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      United Bankersin internetsivujen kautta osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / United Bankers Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien United Bankers Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvoosuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / United Bankers Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

 1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 3.3.2023 klo 10.00–17.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)      United Bankersin internetsivujen kautta osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / United Bankers Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.3.2023 klo 10.00. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

Lisätietoja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

 1. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2023 yhteensä 10 773 043 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä 28 443 osaketta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2023

 

United Bankers Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja antaa:

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 522 6519, 09 2538 0261

Viestintä ja sijoittajasuhteet: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi