Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

17.2.2023 kello 9:00

 

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Ennätystulos reaaliomaisuusrahastojen tukemana

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli tilikaudella 48,6 miljoonaa euroa (43,8 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 10,8 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate oli 18,5 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 13,7 % ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 14,9 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 15,3 %.
 • Tilikauden voitto oli 12,9 miljoonaa euroa (11,2 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 14,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (1,00 euroa 1–12/2021), kasvua 19,3 %.
 • Hallinnoitavat varat olivat tilikauden lopussa 4,4 miljardia euroa (4,8 mrd. euroa 31.12.2021), laskua 8,1 %. Markkinoiden heikko kehitys vaikutti negatiivisesti hallinnoitavien varojen kehitykseen.
 • Varainhoidon nettopalkkiotuotot tilikaudelta olivat 41,4 miljoonaa euroa (35,3 milj. euroa 1–12/2021), kasvua 17,4 % edelliseen vuoteen nähden. Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta rahastoista saadut hallinnointi- ja tuottopalkkiot kasvoivat edelleen.
 • Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa 1–12/2021), laskua 35,6 % edelliseen vuoteen nähden.
 • Kulu-tuottosuhde parani tilikaudella 0,65:een (0,66).
 • Hallitus ehdottaa tilikauden varojenjaoksi 0,90 euroa osakkeelta (osinko 0,75 euroa ja pääomanpalautus 0,15 euroa). Varojenjaon ehdotetaan tapahtuvan kahdessa erässä.
 • Ohjeistus vuodelle 2023: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan lähelle vuoden 2022 tasoa. Arvio on ehdollinen sille, että markkinatilanteessa ei tapahdu merkittävää heikkenemistä.

 

 

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 25,2 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa 7–12/2021), kasvua 10,6 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 10,1 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa 7–12/2021), kasvua 12,1 % ja operatiivinen liikevoitto 9,1 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa 7–12/2021), kasvua 13,7 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa 7–12/2021), kasvua 12,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,56 euroa 7–12/2021), kasvua 16,3 %.

 

Konsernin keskeiset avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

 

7-12/2022

7-12/2021

muutos-%*

1-12/2022

1-12/2021

muutos-%*

Tuloslaskelman tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, MEUR

25,2

22,8

10,6

48,6

43,8

10,8

Operatiivinen käyttökate, MEUR

10,1

9,0

12,1

18,5

16,3

13,7

Operatiivinen liikevoitto, MEUR

9,1

8,0

12,9

16,6

14,4

14,9

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta

36,2

35,3

 

34,1

32,9

 

Liikevoitto, MEUR

9,1

8,0

13,7

16,5

14,3

15,3

Tilikauden voitto, MEUR

7,1

6,3

12,3

12,9

11,2

14,8

Kannattavuus

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

28,9

27,2

 

27,9

26,9

 

Koko pääoman tuotto (ROA), %

18,9

15,8

 

17,2

16,4

 

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

67,1

56,7

 

Vakavaraisuusaste, %

 

 

 

24,0

24,9

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Tulos per osake, EUR

0,65

0,56

16,3

1,19

1,00

19,3

Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu)

0,65

0,56

16,0

1,16

0,98

18,1

Oma pääoma per osake, EUR

 

 

 

4,49

4,19

 

Varojenjako per osake

 

 

 

0,90**

0,80***

 

Muut avainluvut

 

 

 

 

 

 

Kulu-tuottosuhde

0,63

0,64

 

0,65

0,66

 

Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR

 

 

 

4 411

4 800

-8,1

Asiakasmäärä kauden lopussa

 

 

 

14 400

14 100

 

Henkilöstö kauden lopussa (FTE)

 

 

 

148****

137

 

 


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

** Hallituksen ehdotus tilikauden 2022 varojenjaosta: osinko 0,75 euroa ja pääomanpalautus 0,15 euroa

*** Yhtiökokouksen 23.3.2022 vahvistama osinko tilikaudelta 2021: varsinainen osinko 0,70 euroa ja juhlaosinko 0,10 euroa

**** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna

 

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla tiedotteen taulukko-osuudessa.
 


Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2022

 

(vertailuluvut 31.12.2021)

 

United Bankers onnistui markkinoiden vastatuulesta huolimatta kasvattamaan liikevaihtonsa ja tuloksensa jälleen uudelle ennätystasolle. Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) kohosi tilikaudella 48,6 miljoonaan euroon (43,8 milj. euroa) kasvaen 10,8 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin operatiivinen käyttökate tilikaudelta kasvoi 13,7 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon (16,3 milj. euroa). Oman pääoman tuotto parani 27,9 prosenttiin (26,9 prosenttia).

Tuloskasvua siivittivät etenkin rahastoista saadut tuottopalkkiot, mutta myös rahastojen hallinnointipalkkiot kehittyivät myönteisesti. Konsernin kannattavuus parani tilikaudella hieman, vaikka inflatorinen ympäristö, finanssialaa koskeva uusi sääntely ja kasvuinvestoinnit aiheuttivat nousupaineita myös United Bankersin kustannuksiin. Operatiivinen liikevoittoprosentti nousi tilikaudella 34,1 prosenttiin (32,9 prosenttia). Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa), kasvua 14,9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Liikevoitto kohosi 15,3 prosentilla 16,5 miljoonaan euroon (14,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (1,00 euroa).

Vuosi 2022 toi monenlaisia haasteita liiketoimintaympäristöön. Talouden kasvunäkymät synkkenivät ja sijoitusmarkkinoiden kehitys oli heikkoa sekä osake- että korkomarkkinoilla. Epävarma talousympäristö heijastui konsernin molempien liiketoimintasegmenttien, varainhoidon ja pääomamarkkinapalveluiden, tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Ukrainan sodan pitkittyminen ja korkotason nopea nousu aiheuttivat etenkin loppuvuodesta kasvavaa huolta talouden ajautumisesta taantumaan. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla United Bankersin liikevaihdon ja tuloksen kasvuvauhti hidastuikin hieman suhteessa alkuvuoteen sekä erittäin vahvaan vertailujaksoon.

United Bankersin reaaliomaisuuteen painottuva rahastovalikoima vaikutti keskeisellä tavalla suotuisan tuloskehityksen jatkumiseen vuonna 2022. Erikoistuminen reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuihin varainhoidossa on osoittanut nyt toimivuutensa monenlaisissa markkinaolosuhteissa. Vuonna 2022 sijoittajat lunastivat yleisesti pääomia suomalaisista rahastoista. United Bankers onnistui tässä ympäristössä saavuttamaan positiiviset nettomerkinnät. Pääomat kasvoivat etenkin metsä- ja kiinteistörahastoissa, mikä kompensoi lunastuksia osake- ja korkorahastoista. Niiden pääomat kasvoivatkin edellisvuodesta yli neljänneksellä, mitä voi pitää vallinneissa markkinaolosuhteissa erittäin hyvänä saavutuksena. Kiinteistö- ja metsärahastot tarjosivat myös positiivisia tuottoja samaan aikaan, kun osake- ja korkomarkkinoiden tuotot jäivät koko vuoden osalta selvästi negatiivisiksi.

Kokonaisuudessaan rahastoista saadut nettotuotot kasvoivat yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös niiden osuus konsernin kaikista palkkiotuotoista jatkoi kasvuaan. Rahastojen nettotuotot muodostivat 86 prosenttia varainhoitoliiketoiminnan nettopalkkiotuotoista ja koko konsernin nettopalkkiotuotoista 83 prosenttia. Valtakirjavarainhoidon sisältävän omaisuudenhoidon nettotuotot laskivat sen sijaan hieman edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

Rahastoista saatujen tuottosidonnaisten palkkioiden kasvua selittävät erityisesti metsärahastojen vahvat tuottopalkkiot. Hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi niin ikään, vaikka rahastopääomat laskivat kokonaisuudessaan vertailukaudesta. Tämän taustalla vaikutti aiemmin mainittu pääomien siirtyminen yhtiön kannalta kannattavimpiin rahastoihin.

Strukturoitujen sijoituslainojen osalta toimintaympäristö on ollut viime vuosina varsin hankala. Vuonna 2022 markkinatilanne kuitenkin parani korkojen nousun vuoksi selvästi, mikä tuki uusien tuotteiden liikkeeseenlaskuja. Strukturoiduista tuotteista saadut palkkiotuotot kohosivatkin vahvasti tilikaudella.

Pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan liikevaihto ja tulos laskivat edellisvuodesta selvästi epävarman markkinatilanteen heijastuessa palveluiden kysyntään. Lisäksi verkkopohjaisen yritysrahoitusalustan tarjoavan UB Rahoitus Oy:n supistuva toiminta rasitti segmentin kannattavuutta edelleen. UB Rahoituksen yritysrahoitusalustan kautta ei enää välitetä uusia lainoja, ja United Bankersin tavoitteena on ajaa UB Rahoituksen liiketoiminta alas siinä vaiheessa, kun viimeiset maksussa olevat lainat ja niiden korot on maksettu sijoittajille tai lainakanta on myyty.

Konsernin kulut nousivat kokonaisuudessaan edellisestä tilikaudesta. Hallintokulut sisältäen henkilöstö- ja muut hallintokulut kohosivat 11,5 prosentilla 24,2 miljoonaan euroon (21,7 milj. euroa). Henkilöstökulut kasvoivat kokonaisuudessaan 7,8 prosenttia 17,5 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osalta muuttuvat palkat laskivat edellisvuodesta pienentäen kiinteiden palkkojen nousun vaikutusta. Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna kasvoi 8 prosentilla edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 148 henkilöä (137 henkilöä). Tästä määräaikaista henkilöstöä oli yhteensä 6 henkilöä (8 henkilöä).

Myös muut hallintokulut kohosivat tilikaudella suhteessa edellisvuoteen. Niiden taustalla vaikuttivat paitsi yleinen kustannustason nousu myös United Bankersin panostukset kansainvälisen myyntiverkoston rakentamiseen sekä uusien rahastojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi ulkopuolisia konsultointipalveluita käytettiin tavanomaista enemmän muun muassa voimaan astuneen EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn liiketoiminnallisessa toteutuksessa ja rahastojen vastuullisuuden edistämisessä. Osa juridisista ja tietoturvaan liittyvistä konsultointikuluista oli kertaluontoisia.

United Bankers vietti vuonna 2022 toimintansa 35-vuotisjuhlaa ja järjesti siihen liittyviä tilaisuuksia asiakkailleen ja henkilöstölleen. Koronavuosien pitkän etätyöskentelyjakson jälkeen yhtiössä koettiin tärkeäksi tuoda henkilöstö yhteisiin kohtaamisiin. Panostukset joukkuehengen edistämiseen näkyivät myös henkilöstökyselyn hyvissä tuloksissa.

Keväällä United Bankers uudisti asiakkaiden sijoitusten seurantaan ja sähköiseen asiointiin tarkoitettua verkkopalveluaan. Palveluun toteutettiin laaja tekninen uudistus, joka mahdollistaa palvelun entistä tehokkaamman ja joustavamman jatkokehityksen. United Bankers jatkaa IT-järjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittämistä edelleen tavoitteenaan tehostaa liiketoimintaa ja luoda ensiluokkaisia asiakaskokemuksia. Kulu-tuottosuhde parani edellisvuodesta 0,65:een (0,66). 

 

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

Annus horribilis 2022 seurasi kahta koronavuotta muuttaen niin Euroopan geopoliittista tilannetta kuin korko- ja inflaatioympäristöämme. Osakemarkkinoilla vuosi oli vaikea ja korkomarkkinoilla erityisen vaikea. Suomen rahastomarkkinoilta hävisi yli 25 miljardia euroa pääomia lunastuksien ja arvojen alentumisten muodossa, mikä tekee siitä heikoimman vuoden koskaan Suomen rahastomarkkinoiden historiassa. Kulunut vuosi olikin näistä syistä varainhoitajille edeltäviä vuosia haasteellisempi. United Bankersin vuosi oli olosuhteet huomioon ottaen erittäin vahva. Liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna vuosi oli yhtiön 36 vuoden historian paras ja loppuvuosi 2022 paras yksittäinen puolivuotisjakso. Vuosi oli myös neljäs perättäinen vuosi, jolloin yhtiömme rikkoi edellisen ennätystuloksen.

 

Suoriutuminen annus horribiliksen haasteista oli jälleen erinomainen osoitus yhtiön resilienssistä poikkeusoloissa. Yhtiön liiketoiminta on hajautettua eikä inflaatio ole yhtiön kannalta pelkästään negatiivinen ilmiö, kiitos vahvan reaaliomaisuussijoitusten valikoiman. Hajautus paranee jatkossa entisestään, kun kiinteistöjen, metsän sekä listattujen kiinteistöjen ja infrastruktuurin rinnalle nousee asteittain neljäs tukijalka, private equity, jonka rakentamiseen käytettiin vuonna 2022 paljon aikaa ja voimavaroja. Vaikutukset liikevaihtoon ja tulokseen alkavat näkyä tilikaudesta 2023 lähtien.

 

United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 kasvoi 10,8 prosenttia 48,6 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme parani 13,7 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 14,9 prosenttia 16,6 miljoonaan euroon ja tilikauden voitto nousi 14,8 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot nousivat 17,4 prosenttia 41,4 miljoonaan euroon, kun taas pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot laskivat 35,6 prosenttia 1,7 miljoonaan euroon. Hallinnoitavien varojemme määrä laski haastavan markkinan johdosta 8,1 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Nettomerkinnät rahastoihimme olivat 48,1 miljoonaa euroa positiiviset. Kulu-tuottosuhteemme parani edelleen 0,65:een (0,66 vuonna 2021).

 

Vaikka lukujen valossa vuosi olikin erinomainen, oli se samalla liiketoiminnallisesti kaksijakoinen. Metsärahastojemme tuotot olivat erinomaiset ja kiinteistörahastojemme tuotot hyvät. Varainhoitomalliemme tuotot olivat Suomen varainhoitomarkkinoiden ehdotonta kärkeä, kiitos reaaliomaisuuden positiivisten tuottojen ja onnistuneiden allokaatiovalintojen. Kiinteistö- ja metsärahastot keräsivät vuoden aikana nettomerkintöjä noin 160 miljoonaa euroa ja niiden pääomat kasvoivat yli 26 prosenttia. Vahvat panostuksemme vastuullisuuspuolella alkoivat kantaa hedelmää. Strukturoitujen tuotteiden ympärillä aktiviteetti oli pitkästä aikaa myös pirteää volatiliteetin kasvun ja korkotason nousun ansiosta.

 

Toisaalta vaikea vuosi hidasti merkittävästi uusmyyntiämme, ja nettomerkintämme olivat poikkeuksellisen matalat vaikkakin positiiviset. Samaan aikaan, kun kiinteään omaisuuteen sijoittaviin rahastoihin virtasi edelleen pääomia, lunastettiin osakkeisiin, korkoihin ja listattuihin kiinteistöihin sijoittavista rahastoista lähes vastaava määrä varoja. Myös pääomamarkkinapalveluiden osalta vuosi oli tavanomaista vaikeampi. Yhtiö ei myöskään välttynyt inflaation vaikutuksilta, kun kustannukset nousivat sekä ulkoisen hintapaineen että omien strategisten valintojen johdosta. Ilman ympäristön voimakasta vastatuulta olisi vuodesta voinut tulla vielä merkittävästi toteutunutta vahvempi.

 

Kokonaisuudessaan rahastoista saadut nettotuotot kasvoivat yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös niiden osuus konsernin kaikista palkkiotuotoista jatkoi kasvuaan. Rahastojen nettotuotot muodostivat 86 prosenttia varainhoitoliiketoiminnan nettopalkkiotuotoista ja koko konsernin nettopalkkiotuotoista 83 prosenttia. Vuoden 2022 aikana saavutettu yli 26 prosentin kasvu kiinteistö- ja metsärahastoissa parantaa edelleen kiinteiden palkkioiden ennustettavuutta alkaneena vuonna. Samalla se kasvattaa myös tuottosidonnaisten palkkioiden potentiaalia.

 

Vuonna 2022 keskityimme metsäteollisuuden transformaatioon nojaavan UB Forest Industry Green Growth I -pääomarahaston (UB FIGG) toiminnan käynnistämiseen ja varainhankintaan. UB FIGG pääsi aloittamaan sijoitustoimintansa tammikuussa 2023 kerättyään pääomia yli 100 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa. UB FIGG onkin United Bankersille strategisesti merkittävä päänavaus ja samalla esimerkki yhtiön uudesta suunnasta vaihtoehtorahastomarkkinoilla – suunnasta, joka tulee saamaan jatkoa vuoden 2023 aikana. Haluamme entistäkin vahvemmin olla mukana ratkaisemassa maailman haasteita ja samalla tuottaa erinomaista riskikorjattua tuottoa asiakkaillemme.

 

Olemme vuonna 2022 kiihdyttäneet työtämme sekä yhtiön vastuullisuuskysymysten että sijoitustoimintamme vastuullisuuden ja vastuullisuusraportoinnin kehittämiseksi. Yhtiön vastuullisuuden painopistealueet ovat a) vastuulliset tuotteet sekä hyvät sidosryhmä- ja asiakassuhteet, b) merkityksellinen ja inspiroiva työ sekä c) luotettava ja läpinäkyvä hallinto. United Bankersin jokapäiväistä tekemistä ohjaavat arvomme: asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenkisyys. Vahvistimme vuoden 2022 aikana edelleen ESG-organisaatiotamme, päivitimme vastuullisen sijoittamisen periaatteemme, julkistimme rahastojemme vastuullisuusluokitukset (SFDR), implementoimme asiakkaidemme kestävyysmieltymykset osaksi sijoitusneuvontaamme ja sitouduimme YK:n ihmisoikeusperiaatteisiin (UNGP). Jatkoimme myös kestävyysriskien arvioinnin kehittämistä ja aloitimme strategisten ilmastotavoitteidemme määrittelytyön.

 

United Bankers julkistaa vuodelta 2022 entistä kattavamman vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan. Raportoinnin viitekehyksenä on käytetty Global Reporting Initiativen (GRI) määrittelemiä vastuullisuusraportointistandardeja. Osana tätä raporttia yhtiö raportoi ensimmäistä kertaa myös toimintansa ilmastoriskeistä TCFD:n suositusten mukaisesti. Edellä mainitut toimenpiteet luovat vakaan pohjan yhtiön ilmastotiekartan laatimiselle ja tulevien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiselle.

 

Innostuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat United Bankersin vastuullisuuden ytimessä. Vuoden 2022 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella United Bankers sai ensimmäistä kertaa Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen. Yhtiön hallitus hyväksyi myös konsernille asetetut monimuotoisuustavoitteet.

 

Haluan kiittää timanttista UB-tiimiä siitä, että olette jälleen hoitaneet asiakkaitamme ja asiakkaidemme varoja kiitettävästi toimien jo kolmatta vuotta peräkkäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, niin institutionaalisia kuin yksityisiä, niin suomalaisia kuin kansainvälisiä, vahvasta luottamuksestanne meihin tämän vaikean vuoden aikana. Haluan myös kiittää yhteistyökumppaneitamme avustanne, tuestanne ja vahvasta osaamisestanne, jotka ovat kaikki tärkeitä ainesosia erinomaisten palveluiden tarjoamisessa ja ensiluokkaisten asiakaskokemusten luomisessa. Vuonna 2022 tehty työ antaa vahvan perustan jatkaa arvonluontia asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, vaikkei täyttä varmuutta vaikeiden aikojen päättymisestä vielä ole. Reaalitalouden resilienssi vuonna 2022 ja viime kuukausien voimakas toipuminen pääomamarkkinoilla antavat kuitenkin toivoa siitä, että tämäkin kriisi päättyy niin kuin jokainen edeltäväkin kriisi on päättynyt. Ympäristön epävarmuus ei jatkossakaan välttämättä ole synonyymi huonolle liiketoimintaympäristölle – etenkään reaaliomaisuuteen erikoistuneelle varainhoitajalle.

 

 

Ohjeistus vuodelle 2023

Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan lähelle vuoden 2022 tasoa. Arvio on ehdollinen sille, että markkinatilanteessa ei tapahdu merkittävää heikkenemistä.

 

Hallituksen ehdotus varojenjaosta

United Bankers Oyj:n tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 oli 7 520 541,47 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 33,4 miljoonaa euroa, joista kertyneitä voittovaroja on 8,3 miljoonaa euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,75 euroa osakkeelta ja että pääomanpalautusta jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,15 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osingonjako yhteensä laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä on 7 971 234,00 euroa ja pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä yhteensä 1 594 246,80 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa tai pääomanpalautusta.

Hallitus ehdottaa varojenjakoa kahdessa erässä siten, että osinko maksetaan maaliskuussa ja pääomanpalautus syyskuussa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 31.3.2023. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi 29.9.2023. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään pääomanpalautukselle uusi täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvoosuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Ehdotettu osingonjako ja pääomanpalautus eivät hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2023

United Bankers -konsernin tilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 julkistetaan osana United Bankersin vuoden 2022 vuosikertomusta viikolla 8.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 alkaen Helsingissä. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2023 julkistetaan arviolta 25.8.2023.

 

Tiedotustilaisuus

United Bankers järjestää analyytikoille ja tiedotusvälineille suunnatun tiedotustilaisuuden tänään 17.2. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236
 

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi

Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349
 

Viestintä ja sijoittajasuhteet: ir@unitedbankers.fi

 

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi