Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.1.2023 kello 18:00

 

United Bankers Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden jakson konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Uusi jakso käsittää kolmen vuoden ansaintajakson koskien vuosia 2023–2025. Uusi jakso täydentää edelleen voimassa olevia kolmen vuoden ansaintajaksoja 2021–2023 ja 2022–2024, joista on päätetty ja tiedotettu 27.1.2021 ja 26.1.2022. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin liiketoimintastrategiaa sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Osakeomistus luo johdolle pitkäaikaisen intressin yhtiön arvon kasvattamiseen ja mahdollisuuden kilpailukykyiseen ansaintaan.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Kolmen vuoden mahdollinen palkkio perustuu hallituksen asettamien konsernin taloudellisten tavoitteiden, vastuullisuustavoitteiden sekä kullekin avainhenkilölle asetettujen yksilötason tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä, yhdessä tai enintään neljässä erillisessä erässä noin kolmen vuoden aikana. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana avainhenkilö tai hänen määräysvaltayhteisönsä ei saa myydä kannustinjärjestelmän kautta saamiaan yhtiön osakkeita niiltä osin kuin avainhenkilön ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteenlasketun osakeomistuksen arvo yhtiössä alittaisi kyseisen avainhenkilön kiinteän bruttovuosipalkan määrän.

Osakepalkkiojärjestelmän uuden jakson kohderyhmään kuuluu seitsemän (7) henkilöä. Nyt päätetyn uuden ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 60 000 United Bankers Oyj:n osakkeen arvoa. Ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,8 miljoonaa euroa. Järjestelmän puitteissa kolmen vuoden aikana maksettavista palkkioista noin 25 prosentin osuus, yhteensä enintään 15 000 osaketta, maksetaan yhtiön osakkeina ja loput rahana. Tällä pyritään minimoimaan kannustinjärjestelmän laimennusvaikutus yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Kannustinjärjestelmän perusteella avainhenkilöille annettavat osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai markkinoilta hankittuja yhtiön osakkeita tai molempia.

Osakepohjaisella kannustinjärjestelmällä ei arvioida olevan osakkeen arvoa merkittävästi laimentavaa vaikutusta. Järjestelmän avulla yhtiö vastaa sääntelyssä asetettuihin johdon palkitsemista koskeviin vaatimuksiin. Samalla järjestelmä sitoo johdon ja muiden osakkeenomistajien pitkän aikavälin tavoitteet yhteen.

 

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus


 

Lisätietoja:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

 

United Bankers lyhyesti:

 

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi