Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.8.2022 kello 9:00

 

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Myönteistä kehitystä vaikeassa markkinaympäristössä – kiinteistö- ja metsärahastot tukivat yhtiön tuloksen kasvua

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin 1.1.-30.6.2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

 

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

 

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 23,4 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 11,0 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate katsauskaudella oli 8,4 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 15,7 % ja operatiivinen liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 16,4 %.
 • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 7,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 18,2 % ja katsauskauden voitto 5,8 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 18,1 %.
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,43 euroa 1–6/2021), kasvua 23,1 %.
 • Varainhoidon palkkiotuotot kasvoivat katsauskauden aikana 22,5 miljoonaan euroon (18,8 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 19.7 %. Pääomamarkkinapalveluiden palkkiotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa 1–6/2021), laskua 40,8 %.
 • Konsernin hallinnoitavat varat supistuivat 4 626 miljoonaan euroon (4 800 milj. euroa 31.12.2021), laskua 3,6 %.
 • United Bankersin rahastot keräsivät haastavassa markkinaympäristössä 71,3 miljoonan euron positiiviset nettomerkinnät.
 • Sijoitusmarkkinoiden heikkoudesta huolimatta varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Erityisesti metsä- ja kiinteistörahastojen suotuisa tuottokehitys sekä vahvana jatkunut kysyntä tukivat rahastoista saatujen palkkiotuottojen kasvua.
 • Varainhoitoliiketoiminnan käyttökate kohosi katsauskaudella 9,4 miljoonaan euroon (6,9 milj. euroa 1–6/2021), kasvua 36,4 %.
 • Konsernin pääomamarkkinapalveluiden tulos laski vertailukaudesta taloudellisen epävarmuuden heikentäessä aktiviteettia markkinoilla.
 • Kulu-tuottosuhde parani vertailukaudesta 0,67:ään (0,69).
 • Ohjeistus vuodelle 2022: Vaikka markkinanäkymiin liittyy loppuvuoden osalta edelleen epävarmuutta, toistaa yhtiö tilinpäätöstiedotteessaan 18.2.2022 julkistamansa operatiivista liikevoittoa koskevan ohjeistuksen. Alkuvuoden myönteisen kehityksen tukemana yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan vuonna 2022 lähelle vuoden 2021 tasoa.

 

 

 

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen liitteessä)

 

1-6/2022

1-6/2021

muutos-%*

1-12/2021

Tuloslaskelman tunnusluvut

 

 

 

 

Liikevaihto, MEUR

23,4

21,0

11,0

43,8

Operatiivinen käyttökate, MEUR

8,4

7,3

15,7

16,3

Operatiivinen liikevoitto, MEUR

7,4

6,4

16,4

14,4

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta

31,8

30,3

 

32,9

Liikevoitto, MEUR

7,4

6,3

18,2

14,3

Tilikauden voitto, MEUR

5,8

4,9

18,1

11,2

Kannattavuus

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

28,4

18,9

 

26,9

Koko pääoman tuotto (ROA), %

17,0

12,0

 

16,4

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

63,5

59,8

 

56,7

Vakavaraisuusaste, %

25,7

26,6

 

24,9

Osakekohtaiset tunnusluvut

 

 

 

 

Tulos per osake, EUR

0,53

0,43

23,1

1,00

Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu)

0,52

0,43

22,0

0,98

Oma pääoma per osake, EUR

3,82

3,64

 

4,19

Osinko per osake**

 

 

 

0,80**

Muut avainluvut

 

 

 

 

Kulu-tuottosuhde

0,67

0,69

 

0,66

Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR

4 626

4 194

-3,6

4 800

Asiakasmäärä kauden lopussa

14 200

13 600

 

14 100

Henkilöstö kauden lopussa (FTE)***

149

137

 

137

 

* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

** Yhtiökokouksen 23.3.2022 vahvistama osinko tilikaudelta 2021. Varsinainen osinko 0,70 euroa ja juhlaosinko 0,10 euroa United Bankersin 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

*** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna

 

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina konsernin operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla puolivuosikatsauksen taulukko-osuudessa.

 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-kesäkuu 2022

(vertailuluvut 1-6/2021)

United Bankersin reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuihin painottuva strategia osoitti jälleen toimivuutensa vuoden 2022 alkupuoliskolla ja konserni onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja liikevoittoaan erittäin haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. United Bankers -konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) kohosi katsauskaudella 23,4 miljoonaan euroon (21,0 milj. euroa) kasvaen 11,0 prosenttia vertailukauteen nähden. Konsernin operatiivinen käyttökate katsauskaudelta kohosi 15,7 prosentilla 8,4 miljoonaan euroon (7,3 milj. euroa). Operatiivinen liikevoitto nousi puolestaan 7,4 miljoonaan euroon (6,4 milj. euroa), kasvua 16,4 prosenttia vertailukauteen nähden. Konsernin liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) ja se kasvoi 18,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,43 euroa).

Rahastoista saatujen palkkioiden osuus konsernin kaikista palkkiotuotoista jatkoi kasvuaan. Rahastojen nettotuotot muodostivat jo 86 prosenttia varainhoitoliiketoiminnan nettopalkkiotuotoista ja koko konsernin nettopalkkiotuotoista 82 prosenttia. Hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi, vaikka rahastopääomat laskivat kokonaisuudessaan hieman vuodenvaihteesta. Tämän taustalla vaikutti pääomien siirtyminen yhtiön kannalta kannattavimpiin rahastoihin, erityisesti kiinteistö- ja metsärahastoihin. Niiden pääomat kasvoivatkin vertailukaudesta yli kolmanneksella. Hallinnointipalkkioista merkittävä osa kertyi juuri kiinteistö- ja metsärahastoista.

Varainhoitoliiketoiminnan suotuisaan tuloskehitykseen vaikutti myös rahastoista saatujen tuottopalkkioiden voimakas kasvu. Vaikeassa markkinaympäristössä kiinteistö- ja metsärahastot tarjosivat positiivisia tuottoja samaan aikaan kun osake- ja korkomarkkinoiden tuotot jäivät alkuvuonna keskimäärin selvästi miinukselle. Valtakirjavarainhoidon sisältävän omaisuudenhoidon palkkiot laskivat hieman edellisvuotta alhaisemmalle tasolle, kun taas strukturoitujen sijoituslainojen osalta markkinatilanne oli uusien tuotteiden liikkeeseenlaskun kannalta otollisempi, ja niistä saadut palkkiotuotot kohosivat katsauskaudella.

Pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan liikevaihto ja tulos laskivat suhteessa vahvaan vertailukauteen epävarman markkinatilanteen heijastuessa palveluiden kysyntään. Lisäksi verkkopohjaisen yritysrahoitusalustan tarjoavan UB Rahoitus Oy:n supistuva toiminta rasitti segmentin kannattavuutta edelleen.

Yhtiön kulut nousivat kokonaisuudessaan vertailukaudesta. Hallintokulut sisältäen henkilöstö- ja muut hallintokulut olivat 12,0 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa), kasvua 13,2 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat vertailukaudesta 5,5 prosenttia 8,6 miljoonaan euroon (8,2 milj. euroa). Henkilöstökulut nousivat etenkin kiinteiden palkkojen nousun seurauksena muuttuvien palkkojen laskiessa vertailukaudesta.  Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna kasvoi ja oli kesäkuun lopussa 149 henkilöä (137 henkilöä 31.12.2021). Tästä määräaikaista henkilöstöä oli yhteensä 9 henkilöä (8 henkilöä 31.12.2021).

United Bankersin panostukset kansainvälisen myyntiverkoston rakentamiseen ja metsäsektorille sijoittavan pääomarahaston toiminnan käynnistämiseen näkyvät sekä henkilöstö- että muiden kulujen kasvussa. Näiden tulevaisuuden kasvua tukevien investointien odotetaan tuottavan tulovirtoja vuoden jälkimmäisestä puoliskosta alkaen. Keväällä United Bankers uudisti asiakkaiden sijoitusten seurantaan ja sähköiseen asiointiin tarkoitettua verkkopalveluaan. Palveluun toteutettiin laaja tekninen uudistus, joka mahdollistaa palvelun entistä tehokkaamman ja joustavamman jatkokehityksen. United Bankers jatkaa IT-järjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittämistä edelleen tavoitteenaan tehostaa liiketoimintaa ja luoda ensiluokkaisia asiakaskokemuksia. Yhtiö jatkoi työtään myös kestävän rahoituksen sääntelyn parissa ja rahastojen vastuullisuuden edistämiseksi.  Kulu-tuotto-suhde parani vertailukaudesta 0,67:ään (0,69).

 

Toimitusjohtajan katsaus

Patrick Anderson

Vuoden 2022 alku käänsi katseemme pandemiasta kohti julmaa sotaa keskellä Eurooppaa. Barbaarimainen hyökkäys Ukrainaan oli sokki koko sivistyneelle maailmalle, ja olemme omalta osaltamme, niin yhtiönä kuin yksilöinä, pyrkineet tukemaan ukrainalaisia sodan keskellä. Mittaamattomien inhimillisten kärsimyksien lisäksi sodalla on suuria poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia. Osake- ja korkomarkkinat laskivat alkuvuoden aikana selvästi samaan aikaan kun inflaatio, etenkin energiahintojen siivittämänä, nousi korkeimmalle tasolleen vuosikymmeniin. Keskuspankkien koronnostot, elvyttävän rahapolitiikan asteittainen päättyminen ja entistäkin syvemmälle negatiivisen puolelle painuneet reaalikorot ovat tosiasia. Eurooppalaisille varainhoitajille tämä uusi toimintaympäristö on ollut keskimäärin varsin haastava. Varallisuusarvojen selvän laskun lisäksi osake- ja korkovarainhoitajat ovat nähneet poikkeuksellisen suuria lunastuksia. Pelkästään Suomeen rekisteröidyistä rahastoista lunastettiin alkuvuonna varoja nettona yli 3,2 miljardia euroa. Useille vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoaville varainhoitajille uudenlainen toimintaympäristö on sen sijaan tarjonnut mahdollisuuden kasvuun – sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. United Bankersille alkuvuosi 2022 olikin yli 35-vuotisen toimintahistorian toiseksi paras puolivuotisjakso ja kautta aikojen paras alkuvuosi. Tämä on poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen hyvä saavutus. Liiketoimintamme ei takavuosien tapaan heilu pörssikurssien tahtiin vaan korreloi nykyään entistäkin vahvemmin kiinteistö- ja metsämarkkinoiden kehityksen kanssa.

United Bankers -konsernin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 11,0 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 16,4 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos nousi 23,1 prosenttia 0,53 euroon. Kulu-tuottosuhteemme parani 0,67:ään (0,69). Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot kohosivat 24,2 prosenttia 20,0 miljoonaan euroon käyttökatteen noustessa 36,4 prosenttia 9,4 miljoonaan euroon. Pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot puolestaan laskivat 37,6 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon käyttökatteen supistuessa 86,2 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon. Epävarmuuden keskelläkin onnistuimme keräämään rahastoihimme 71,3 miljoonan euron nettomerkinnät, mutta hallinnoitavat varamme laskivat alkuvuoden heikon markkinaympäristön johdosta kuitenkin 3,6 prosenttia 4,6 miljardiin euroon. Hallinnoitavien varojen laskusta huolimatta kasvoivat rahastoista saadut nettotuotot 28,6 prosenttia vertailukauteen nähden. Reaaliomaisuusrahastojen osuus rahastopääomista nousi myös uuteen ennätykseen 60 prosentista 67 prosenttiin.

Suomen rahastomarkkinan suurista lunastuksista huolimatta uivat asiakkaamme vastavirtaan ja kasvattivat turbulenssin keskellä sijoituksiaan niin rahastoissamme kuin varainhoidossammekin. Sekä kiinteistöt että metsä tarjosivat asiakkaillemme tarkastelujaksolla ennustettavaa positiivista tuottoa, mikä palkittiin yhteensä 145 miljoonan euron positiivisilla nettomerkinnöillä näihin kahteen rahastoperheeseen. Hallinnoitavien varojen kehitys onkin ollut myönteistä juuri osakemarkkinoita vakaampaa tuottoa tarjoavissa kiinteistö- ja metsärahastoissamme. Niihin sijoitetun varallisuuden kasvu nostaa mahdollisten tuottosidonnaisten palkkioiden potentiaalia jatkossa mutta myös pienentää yhtiömme tunnuslukujen heiluntaa kasvavien kiinteiden hallinnointipalkkioiden ansiosta. Kaiken kaikkiaan strateginen fokuksemme reaaliomaisuuteen tarkoitti kasvavan asiakaskysynnän lisäksi kasvua niin yhtiön liikevaihdossa kuin kannattavuudessakin.

Reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut kuuluvat yhtiön varainhoitoliiketoiminnan kannattavimpiin alueisiin. Vahvana jatkuneen kehityksen lisäksi ne tuovat yhtiön liiketoimintaan myös poikkeuksellisen hyvän sisäänrakennetun inflaatiosuojan. Inflaation nostaessa reaaliomaisuusarvoja kasvavat niin asiakkaidemme saamat tuotot kuin yhtiön saamat tuottosidonnaiset palkkiot.

Myös yhtiön kulut kasvoivat alkuvuoden aikana. Henkilöstömäärän kasvun lisäksi kuluja nostivat alkuvuonna etenkin kansainvälistymiseen, uuteen pääomarahastoon sekä vastuullisuuteen liittyvät panostukset. Näiden panostusten odotetaan tuottavan uusia tulovirtoja kuluvan vuoden toisesta puoliskosta alkaen. Yhtiön liiketoiminnan alkuvuoden myönteisen kehityksen ansiosta näkymät lähitulevaisuuteen pysyvät vakaina, eikä koko vuoden ohjeistukseen yhtiön operatiivisen liikevoiton tasosta tehdä muutoksia: Arvioimme helmikuun tapaan edelleen operatiivisen liikevoittomme asettuvan lähelle vuoden 2021 ennätystasoa.

Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita ja osakkeenomistajia vahvasta luottamuksesta myös kuluvana vuonna. Suurkiitos niin ikään erittäin sitoutuneelle UB-tiimille venymisestä asiakkaittemme puolesta. Alkuvuonna 2022 tehty työ antaa erinomaiset valmiudet jatkaa arvonluontia asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sekä yhtiön kannattavaa kasvattamista loppuvuoden ja tulevien vuosien aikana.

 

Ohjeistus vuodelle 2022

Vaikka markkinanäkymiin liittyy loppuvuoden osalta edelleen epävarmuutta, toistaa yhtiö tilinpäätöstiedotteessaan 18.2.2022 julkistamansa operatiivista liikevoittoa koskevan ohjeistuksen. Alkuvuoden myönteisen kehityksen tukemana yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan vuonna 2022 lähelle vuoden 2021 tasoa.

 

 

Tilinpäätöksen julkistaminen

United Bankers -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 julkaistaan arviolta 17.2.2023, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään perjantaina 26.8. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi