Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.1.2022 kello 18:00

United Bankers Oyj:n hallitus päätti uusista jaksoista johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uusia jaksoja konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Uudet jaksot käsittävät yhden vuoden ansaintajakson koskien vuotta 2022 sekä kolmen vuoden ansaintajakson koskien vuosia 2022–2024. Uudet jaksot täydentävät yhtiön aikaisemmin tiedottamia, edelleen voimassa olevia kolmen vuoden ansaintajaksoja 2020–2022 ja 2021–2023, joista on päätetty 29.1.2020 ja 27.1.2021.  Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin liiketoimintastrategiaa sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Osakeomistus luo johdolle pitkäaikaisen intressin yhtiön arvon kasvattamiseen ja mahdollisuuden kilpailukykyiseen ansaintaan.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Sekä yhden että kolmen vuoden mahdollinen palkkio perustuu hallituksen asettamien konsernin taloudellisten tavoitteiden, vastuullisuustavoitteiden sekä kullekin avainhenkilölle asetettujen yksilötason tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä, yhdessä tai enintään neljässä erillisessä erässä noin kolmen vuoden aikana. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana avainhenkilö tai hänen määräysvaltayhteisönsä ei saa myydä kannustinjärjestelmän kautta saamiaan yhtiön osakkeita niiltä osin kuin avainhenkilön ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteenlasketun osakeomistuksen arvo yhtiössä alittaa kyseisen avainhenkilön kiinteän bruttovuosipalkan määrän.

Osakepalkkiojärjestelmän uusien jaksojen kohderyhmään kuuluu kahdeksan (8) henkilöä. Nyt päätettyjen uusien ansaintajaksojen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 70 000 United Bankers Oyj:n osakkeen arvoa. Ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,9 miljoonaa euroa. Järjestelmän puitteissa kolmen vuoden aikana maksettavista palkkioista noin 25 prosentin osuus, yhteensä enintään 17 500 osaketta, maksetaan yhtiön osakkeina ja loput rahana. Tällä pyritään minimoimaan kannustinjärjestelmän laimennusvaikutus yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Kannustinjärjestelmän perusteella avainhenkilöille annettavat osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai markkinoilta hankittuja yhtiön osakkeita tai molempia.

 

Osakepohjaisella kannustinjärjestelmällä ei arvioida olevan osakkeen arvoa merkittävästi laimentavaa vaikutusta. Järjestelmän avulla yhtiö vastaa sääntelyssä asetettuihin johdon palkitsemista koskeviin vaatimuksiin. Samalla järjestelmä sitoo johdon ja omistajien pitkän aikavälin tavoitteet yhteen.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus
 

Lisätietoja:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi