Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.8.2021 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kannattava kasvu jatkui – hoidettava varallisuus ja jatkuvat tuotot ennätystasolla

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin 1.1.-30.6.2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 21,0 miljoonaa euroa (17,9 milj. euroa 1–6/2020), kasvua 17,8 %.
  • Konsernin operatiivinen käyttökate katsauskaudella oli 7,3 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa 1–6/2020), kasvua 13,9 % ja operatiivinen liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa 1–6/2020), kasvua 16,0 %.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 6,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa 1–6/2020), kasvua 19,5 % ja katsauskauden voitto 4,9 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa 1–6/2020), kasvua 19,6 %.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,38 euroa 1–6/2020), kasvua 12,6 %.
  • Varainhoitoliiketoiminnan ja pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan kehitys: Varainhoidon nettopalkkiotuotot kasvoivat katsauskauden aikana 16,1 miljoonaan euroon (15,3 milj. euroa), kasvua 5,3 % vertailukauteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa), kasvua 240,4 %.
  • Hallinnoitavat varat kohosivat 4 194 miljoonaan euroon (3 772 milj. euroa 31.12.2020), kasvua 11,2 %.
  • Sekä rahastopääomien että omaisuudenhoidossa olevan varallisuuden kehitys jatkui vahvana ja jatkuvien palkkioiden osuus konsernin palkkiotuotoista kasvoi edelleen. Rahastojen nettomerkinnät kohosivat 182 miljoonaan euroon.
  • Konsernin pääomamarkkinapalveluiden tulos kasvoi alkuvuonna vahvasti.
  • Kulu-tuottosuhde oli 0,69 pysyen vertailukautta vastaavalla tasolla.
  • Tarkennettu ohjeistus vuodelle 2021: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan. Aiempi ohjeistus: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan, mikäli toimintaympäristön kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2021 ajan.
 

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen liitteessä)
 

 

1-6/2021

1-6/2020 muutos-%* 1-12/2020
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto, MEUR 21,0 17,9 17,8 34,4
Operatiivinen käyttökate, MEUR 7,3 6,4 13,9 10,3
Operatiivinen liikevoitto, MEUR 6,4 5,5 16,0 8,6
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta 30,3 30,8 25,1
Liikevoitto, MEUR 6,3 5,3 19,5 8,4
Tilikauden voitto, MEUR 4,9 4,1 19,6 6,5
Kannattavuus
Kulu-tuottosuhde 0,69 0,69 0,74
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,9 18,7 17,1
Koko pääoman tuotto (ROA), % 12,0 11,7 10,8
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 59,8 66,7 66,8
Vakavaraisuusaste, % 26,6 20,7 17,8
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos per osake, EUR 0,43 0,38 12,6 0,60
Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,43 0,38 13,1 0,59
Oma pääoma per osake, EUR 3,64 3,53 3,73
Osinko per osake** 0,51
Muut avainluvut
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 4 194 3 216 3 772
Asiakasmäärä kauden lopussa 13 600 15 900 15 700
Henkilöstö kauden lopussa (FTE)*** 137 126 129

* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

** Yhtiökokouksen 19.3.2021 vahvistama osinko tilikaudelta 2020

*** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla puolivuosikatsauksen taulukko-osuudessa.

 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-kesäkuu 2021

(vertailuluvut 1-6/2020)

United Bankers -konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) kohosi katsauskaudella 21,0 miljoonaan euroon (17,9 milj. euroa) kasvaen 17,8 prosenttia vertailukauteen nähden.

Konsernin operatiivinen käyttökate katsauskaudelta kohosi 13,9 prosentilla 7,3 miljoonaan euroon (6,4 milj. euroa). Operatiivinen liikevoitto kohosi 6,4 miljoonaan euroon (5,5 milj. euroa), kasvua 16,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Konsernin liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa) ja se kasvoi 19,5 prosenttia edellisvuodesta. Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,38 euroa).

Markkinakehityksen jatkuminen myönteisenä tuki varainhoitotuotteiden ja palveluiden kysyntää alkuvuoden aikana. Myös pääomamarkkinatransaktioiden osalta kevät oli vilkas.

Merkittävä osuus United Bankersin varainhoitoliiketoiminnan vahvasta tuloksesta muodostui rahastoista saaduista palkkioista. Rahastopääomien vahvan kehityksen ansiosta hallinnointipalkkiot jatkoivat kasvuaan.  Hallinnointipalkkioista merkittävin osa kertyi kiinteistö-, metsä-, REIT- ja infrastruktuurirahastoista. Myös omaisuudenhoidon palkkiot kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Strukturoitujen sijoituslainojen palkkiotuotot sen sijaan jatkoivat supistumistaan katsauskaudella. Konsernin jatkuvien palkkiotuottojen määrä on nyt korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.  Tuottopalkkioista suurin osa saatiin United Bankersin strategian kannalta keskeisistä metsä- ja kiinteistörahastoista. Rahastojen suotuisan tuottokehityksen ansiosta tuottopalkkiot pysyivät hyvällä tasolla. Vertailuluvun osalta on hyvä huomioida UB Nordic Forest Fund I Ky -rahaston viime vuoden kesäkuussa toteutuneesta myynnistä vertailukaudelle kirjattu 2,8 miljoonan euron tuottopalkkio.

Pääomamarkkinapalvelut-segmentin kasvu oli erittäin vahvaa, kun palveluiden kysyntä jatkoi palautumistaan koronakriisin aiheuttaman epävarmuuden jälkeen. Pääomamarkkinapalveluista saadut nettopalkkiotuotot kohosivat yli kolminkertaisiksi vertailukauteen nähden.

Segmenttikohtaiset luvut on esitetty tarkemmin liiketoimintojen kehitystä kuvaavissa osioissa.

Yhtiön kulut nousivat kokonaisuudessaan vertailukaudesta. Hallintokulut sisältäen henkilöstö- ja muut hallintokulut olivat 10,6 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna kasvoi hieman ja oli kesäkuun lopussa 137 henkilöä (129 henkilöä 31.12.2020). Tästä määräaikaista henkilöstöä oli yhteensä 12 henkilöä (10 henkilöä 31.12.2020).  Uudet rekrytoinnit kohdistuivat muun muassa salkunhoidon, myynnin ja pääomamarkkinapalveluiden vahvistamiseen.

Henkilöstömäärän kasvun lisäksi henkilöstökulujen nousu selittyy pääosin muuttuvien palkkojen selvällä nousulla vertailukauteen nähden. Muuttuvat palkat korreloivat salkunhoidon, myynnin ja pääomamarkkinapalveluiden menestyksen kanssa. Johdon osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään vaikuttaa tuloskehityksen lisäksi myös United Bankersin osakkeen hintakehitys. Kaikissa yllä mainituissa kannustinohjelmissa alkuvuosi 2021 on sujunut tarkastelujaksolle asetettuja tavoitteita vahvemmin. Vertailujakson 2020 kannustinvaraukset olivat puolestaan kautta linjan selvästi matalammat johtuen silloisesta vaikeasta markkinaympäristöstä. Kulu-tuotto-suhde parani vuoteen 2020 verrattuna ja oli 0,69 (0,74).

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiö saattoi päätökseen viimeiset UB Pankkiiriliikkeen integraatioon liittyvät toimenpiteet ottamalla käyttöön yhteiset operatiiviset tietojärjestelmät. Yhteisten tietojärjestelmien käytön myötä eri yksiköiden toimintamalleja on kyetty harmonisoimaan parhaiden käytänteiden mukaan ja samalla päivittäisiä työprosesseja on digitalisoitu. Jatkossa prosessien ja järjestelmien kehittämisen arvioidaan tehostuvan edelleen, kun yhtiö voi keskittyä asiakaskokemuksen parantamista ja prosessien tehostamista edistäviin toimiin yhden yhteisen järjestelmäalustan kehittämisen kautta. Lähitulevaisuudessa yhtiö suunnitteleekin digitaalisten palveluidensa uudistamista laajemmin.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Patrick Anderson

Alkuvuosi 2021 noudatti samaa kaavaa kuin, mihin vuosi 2020 päättyi. Setelikoneiden hurina ja nollakorot varmistivat sen, että markkinatunnelma pysyi myönteisenä ja tuottokehitys vahvana viime syksyn kaavaa noudattaen. Nettomerkinnät Suomeen rekisteröityihin rahastoihin olivat selvästi positiiviset, ja United Bankers jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista vaihtoehtoisiin pääomaluokkiin painottuvalla rahastovalikoimallaan. Liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja hallinnoitavat varat ovat kaikki kolme tasoilla, joihin emme ole 35-vuotisen historiamme aikana aikaisemmin yltäneet.

United Bankers -konsernin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 17,8 prosenttia 21,0 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme parani 13,9 prosenttia 7,3 miljoonaan euroon ja operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 16,0 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot nousivat vertailukauteen nähden 5,3 prosenttia 16,1 miljoonaan euroon ja pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot peräti 240,4 prosenttia 1,7 miljoonaan euroon.

Hallinnoitavien varojemme määrä nousi ensimmäistä kertaa yli neljän miljardin euron rajapyykin 4,2 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa 11,2 prosentin kasvua vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Nettomerkinnät rahastoihimme olivat vahvat, 182 miljoonaa euroa, ja olimme kolmatta vuotta peräkkäin nopeimmin kasvavia rahastoyhtiöitä Suomessa, kun nettomerkinnät suhteutetaan rahastovarallisuuteen. Ilahduttavaa oli myös se, että kiinteät hallinnointipalkkiomme, suurin ja strategisesti tärkein tulovirtamme, kasvoivat vertailukauteen nähden 20,2 prosenttia. Myös kulutehokkuuden parantuminen 0,69:ään (0,74 vuonna 2020) on oikeansuuntainen askel rakentaessamme kasvavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaamme.

Suurimmat salkunhoidolliset onnistumiset saavutettiin listatuista kiinteistörahastoista ja osakerahastoista, joissa tuotot olivat vahvan markkinakehityksen tukemana tavanomaista suuremmat. Yleisestikin rahastojemme tuotot olivat kautta linjan hyvällä tai erinomaisella tasolla, mikä johti siihen, että myös tuottosidonnaisia palkkioita kertyi rahastoista aiempaa laajemmalla rintamalla.

Varainhoitopalvelujen kokonaismyynti kasvoi 18,4 prosenttia 322 miljoonaan euroon, eikä etenkään reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisujen kysynnässä ole nähtävissä tasaantumisen merkkejä. Myös pääomamarkkinasegmentissä kysyntä vilkastui alkuvuoden aikana, ja olimme toteuttamassa alkuvuoden aikana useita pääomamarkkinatransaktioita.

Olemme pystyneet, pääosin etätyöskentelyolosuhteissa, jatkamaan kasvustrategiaamme edistäviä toimia. Viimeinen UB Pankkiiriliikkeen hankintaan liittyvä IT-integraatio saatiin päätökseen kevään aikana, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää niin liiketoimintaa kuin prosessejakin. UB Omaisuudenhoito Tampere sulautui UB Omaisuudenhoitoon, mikä vähensi sijoituspalveluyhtiöiden määrää konsernissa yhdellä. Keskiössä olevien reaaliomaisuusrahastojen tuotot olivat vahvat ja niiden pääomia onnistuttiin kasvattamaan selvästi myös uusmyynnillä. Metsärahastoperhe kasvoi keväällä uudella UB Metsä Global -rahastolla. Lisäksi alkuvuoden aikana valmisteltiin kahta yhtiön strategian kannalta keskeistä rahastohanketta, jotka on tavoitteena julkistaa toisen vuosipuoliskon aikana. Varainhoitomme uusi palvelukonsepti, UB 360, on alkuvuonna saanut hyvän vastaanoton ja se täydentää varainhoitotarjoamaa suurimmille sijoittajille tarkoitetun Private Investment Officen rinnalla. Pääomamarkkinapuolen organisaatiota on katsauskaudella niin ikään vahvistettu tulevan kasvun varmistamiseksi. Jatkamme loppuvuoden aikana keskittymistä ydinliiketoiminnan kasvattamiseen ja yhtiön tehokkuuden edelleen parantamiseen.

Olemme myös tehneet alkuvuoden aikana paljon työtä sekä yhtiön vastuullisuuskysymysten että sijoitustoimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. Sijoitustoimintamme tavoitteena on pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä niiden positiivisia vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi metsärahastojemme hiilitaselaskelmat osoittavat, että metsämme ovat sekä merkittävä hiilivarasto että hiilinielu. Myös kiinteistöpuolella olemme edistyneet vastuullisuustavoitteissamme, mutta tekemistä riittää myös loppuvuodelle. Odotamme innolla toimiin liittyviä mitattavia tuloksia, jotka julkistamme osana raportointiamme.

Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita ja osakkeenomistajia vahvasta luottamuksesta myös kuluvana vuonna. Suurkiitos niin ikään sitoutuneelle UB-tiimille venymisestä asiakkaittemme puolesta poikkeusjärjestelyiden ja hajautetun toiminnan ympäristössä. Alkuvuonna 2021 tehty työ antaa erinomaiset valmiudet jatkaa arvonluontia asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sekä yhtiön kannattavaa kasvattamista loppuvuoden ja tulevien vuosien aikana.

 

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2021

Yhtiö on tarkentanut ohjeistustaan vuodelle 2021: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan. Aiempi ohjeistus: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan, mikäli toimintaympäristön kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2021 ajan.

United Bankers -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 julkaistaan arviolta 18.2.2022, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Liite: United Bankers Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi