Sijoittajat

United Bankers Oyj
Yhtiökokouskutsu
25.2.2021 klo 11:00

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 19.3.2021 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään poikkeusjärjestelyin siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C "Ohjeita kokoukseen osallistuville".

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Rainvuori. Mikäli Janne Rainvuorella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Legal Counsel Petrus Pöytäniemi. Mikäli Petrus Pöytäniemen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 31.3.2021.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistama palkitsemispolitiikka, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistama palkitsemisraportti, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde johdon palkitsemisessa

Finanssialan sääntelyyn perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että United Bankers ‑konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärää ehdotetaan sovellettavaksi yhtiön toimitusjohtajaan ja muihin johtoryhmän jäseniin. Lisäksi palkkion enimmäismäärää ehdotetaan sovellettavaksi toimitusjohtajan päätöksellä tiettyihin muihin avainhenkilöihin, jotka työskentelevät United Bankers ‑konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoitoon, asiakasrajapintaan, rahastoliiketoimintaan tai pääomamarkkinapalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä sellaisiin muihin avainhenkilöihin, jotka edistävät United Bankers ‑konsernin kehitystä tai vaikuttavat siihen merkittävästi. Ehdotus enimmäismäärästä koskee enintään yhteensä kolmeakymmentä (30) henkilöä.

Muuttuvaa palkkiota ei käytetä yhtiön hallituksen palkitsemiseen. Enimmäismäärä koskee 31.12.2020 ja sen jälkeen päättyviltä ansaintajaksoilta maksettaviksi tulevia palkkioita. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toistaiseksi.

Hallituksen ehdotuksen tausta

United Bankers -konserniin sovellettavan luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 7 §:n mukaan muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokous toisin päätä. Yhtiökokous ei kuitenkaan saa hyväksyä suurempaa muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Pääosin enimmäismäärän piiriin ehdotetut muut kuin yhtiön johtoryhmään kuuluvat avainhenkilöt työskentelevät tällä hetkellä United Bankers ‑konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoidosta, pääomamarkkinoista, rahastoliiketoiminnasta tai asiakasrajapinnastavastaavien liiketoimintojen piirissä.

United Bankers ‑konsernin on vahvistaakseen kilpailukykyään työnantajamarkkinoilla voitava tarjota avainhenkilöille palkitsemisjärjestelmä, joka ei poikkea olennaisesti markkinakäytännöstä. Tämä tarkoittaa, että yhtiö toivoo voivansa maksaa tietyille konsernin avainhenkilöille muuttuvaa palkkiota, joka voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä palkasta. Vaihtoehtoisesti kiinteitä palkkoja voitaisiin korottaa, mikä nostaisi United Bankers ‑konsernin kiinteitä kustannuksia ja vähentäisi siten sen sekä yksittäisten konserniyhtiöiden kulurakenteen joustavuutta. Ehdotettu muuttuvien palkkioiden enimmäismäärän nostaminen lisäisi siten joustavuutta myös pääomapohjaa koskevien ylläpitovaatimusten täyttämisen suunnitteluun.

Tavoitteena on ylläpitää kasvua United Bankers ‑konsernin kulloisenkin liiketoimintastrategian mukaisesti, sitouttaa johtoa ja henkilökuntaa United Bankers ‑konserniin ja sen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä palkita henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, sääntelynmukaisuudesta, erityisen hyvästä työsuoriutumisesta sekä konsernin strategian, arvojen ja vastuullisuustavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Muuttuvien palkkioiden maksaminen ei saa johtaa vakavaraisuuden vaarantumiseen.

Hallitus on hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelun jälkeen päättänyt esittää yhtiökokoukselle edellä kuvatun ehdotuksen muuttuvan palkkion enimmäismäärästä. Ehdotus ei vaikuta United Bankers ‑konsernin vakavaraisuuteen.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Palkkiot ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Carl-Gustaf von Troil. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Carl-Gustaf von Troilin ja hallituksen jäseniksi uudelleen ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävissä United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteen mukaiseksi siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja, jonka jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Maininnat A‑ ja B‑osakesarjoista sekä osakkeiden muuntolausekkeesta ehdotetaan poistettavaksi yhtiöjärjestyksestä. Lisäksi ehdotukseen sisältyy muita yhtiöjärjestyksen teknisiä muutoksia ja lisäyksiä, jotka vastaavat yhtiön nykyistä tosiasiallista hallinnointia.

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtäkään B-sarjan osaketta ei ole annettu. Näin ollen osakesarjoja ei tarvitse yhdistää eikä niiden muuntosuhdetta määrittää. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, palkitsemispolitiikka ja -raportti sekä United Bankers Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat viimeistään 25.2.2021 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.4.2021 alkaen.

 1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien United Bankers Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 3.3.2021 klo 10:00–12.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. internetsivujen kautta: https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja yhteisöomistajien osalta arvo‑osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä tunnistamista ei vaadita. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo‑osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot.

 1. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo‑osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 3.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan ja äänestysohjeiden toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

 1. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen legal@unitedbankers.fi viimeistään 2.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 3.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 5.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen legal@unitedbankers.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 10.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2021 yhteensä 10 441 909 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kymmenen ääntä yhtiökokouksessa, ja 0 (ei yhtään) B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Kaikista A-sarjan osakkeista yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä 43 050 osaketta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 25. helmikuuta 2021

United Bankers Oyj

Hallitus

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi