Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 19.2.2021 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Tuloskasvu jatkui vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli tilikaudella 34,4 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa 1–12/2019), kasvua 5,8 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate oli 10,3 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa 1-12/2019), kasvua 22,5 % ja operatiivinen liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa, (6,7 milj. euroa 1–12/2019), kasvua 29,1 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa 1–12/2019), kasvua 40,8 %.
 • Tilikauden voitto oli 6,5 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa 1–12/2019), kasvua 47,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,44 euroa 1–12/2019), kasvua 35,4 %.
 • Hallinnoitavat varat olivat tilikauden lopussa 3,8 miljardia euroa (3,6 mrd. euroa 31.12.2019), kasvua 5,8 %. Rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli vahvaa vaikeassa markkinaympäristössä.
 • Varainhoidon nettopalkkiotuotot tilikaudelta olivat 26,7 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa 1–12/2019), kasvua 9,8 % edelliseen vuoteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa 1–12/2019), laskua 11,2 % edelliseen vuoteen nähden.
 • Yhtiö siirtyi 18.6.2020 Nasdaq Helsingin pörssilistalle First North Growth Market Finland -markkinapaikalta. Pörssilistalle siirtymisen kertaluonteiset kulut olivat 0,2 miljoonaa euroa.
 • Kulu-tuottosuhde oli tilikauden lopussa 0,74 (0,80 31.12.2019).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,51 euroa (0,43 euroa) osakkeelta.
 • Ohjeistus vuodelle 2021: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan, mikäli toimintaympäristön kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2021 ajan.

Heinä-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 16,5 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa 7–12/2019), laskua 7,5 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 4,0 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa 7–12/2019), laskua 26,1 % ja operatiivinen liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa 7-12/2019), laskua 28,9 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa 7–12/2019), laskua 19,3 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,28 euroa 7–12/2019), laskua 22,5 %.

Konsernin keskeiset avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

7-12/2020 7-12/2019 muutos-%* 1-12/2020 1-12/2019 muutos-%*
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto, MEUR 16,5 17,8 -7,5 34,4 32,5 5,8
Operatiivinen käyttökate, MEUR 4,0 5,4 -26,1 10,3 8,4 22,5
Operatiivinen liikevoitto, MEUR 3,1 4,4 -28,9 8,6 6,7 29,1
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta 18,9 24,6 25,1 20,6
Liikevoitto, MEUR 3,1 3,8 -19,3 8,4 5,9 40,8
Tilikauden voitto, MEUR 2,4 2,8 -13,5 6,5 4,4 47,8
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,2 13,0 17,1 13,1
Koko pääoman tuotto (ROA), % 11,5 7,8 10,8 7,7
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 66,8 59,5
Vakavaraisuusaste, % 17,8 22,9
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos per osake, EUR 0,21 0,28 -22,5 0,60 0,44 35,4
Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,21 0,27 -22,3 0,59 0,43 36,5
Oma pääoma per osake, EUR 3,73 3,56
Osinko per osake 0,51*** 0,43**
Muut avainluvut
Kulu-tuottosuhde 0,80 0,77 0,74 0,80
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 3 772 3 565 5,8
Asiakasmäärä kauden lopussa 15 700 15 950
Henkilöstö kauden lopussa (FTE) 129 135
 

* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut.

** Yhtiökokouksen 31.3.2020 vahvistama osinko tilikaudelta 2019

*** Hallituksen ehdotus tilikaudelta 2020 maksettavasta osingosta

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla tiedotteen taulukko-osuudessa.
 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2020

United Bankers -konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) kohosi tilikaudella 34,4 miljoonaan euroon (32,5 milj. euroa) kasvaen 5,8 prosenttia edellisvuodesta.

Konsernin operatiivinen käyttökate tilikaudelta kasvoi 22,5 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon (8,4 milj. euroa). Tuloksen kasvuun vaikutti erityisesti rahastojen suotuisana jatkunut palkkiokehitys. Myös operatiivinen liikevoitto kohosi selvästi ja oli 8,6 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa), kasvua 29,1 prosenttia edellisvuoteen nähden. Konsernin liikevoitto kasvoi 40,8 prosentilla 8,4 miljoonaan euroon (5,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,44 euroa).

Koronaviruksen laajeneminen pandemiaksi ja yhteiskuntien sulkeminen tekivät alkuvuoden toimintaympäristöstä poikkeuksellisen haastavan. Koronakriisin aiheuttama epävarmuus heijastui läpi vuoden selvästi sekä United Bankersin varainhoitotuotteiden ja -palveluiden että pääomamarkkinapalveluiden kysyntään. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka sekä valtioiden taloudelle suuntaamat tukipaketit palauttivat markkinoiden ja sijoittajien luottamusta vähitellen. Epävarmuuden asteittaisen vähenemisen myötä myös varainhoidon ja pääomamarkkinapalveluiden kysyntä vahvistuivat loppuvuotta kohti.

Merkittävin osuus varainhoitosegmentin palkkioista muodostui rahastoista saaduista palkkioista. Sekä hallinnointi- että tuottopalkkiot kasvoivat edelliseen tilikauteen verrattuna. Tuottopalkkioihin vaikutti ennen kaikkea metsärahastojen suotuisa kehitys. Kesäkuussa United Bankers myi yhdessä muiden yhtiömiesten kanssa UB Nordic Forest Fund I Ky -rahastonsa metsäalueet eurooppalaiselle vakuutusalan konsernille. UB Nordic Forest Management Oy:n kaupan yhteydessä saamasta 4,1 miljoonan euron tuottopalkkiosta 2,8 miljoonaa euroa kirjautui United Bankersin tilikauden tulokseen. Rahastojen lisäksi myös omaisuudenhoidon palkkiot kasvoivat. Strukturoiduista sijoituslainoista saadut tuotot sen sijaan jatkoivat vuoden aikana laskutrendiään markkinaympäristön ollessa niiden kannalta poikkeuksellisen haasteellinen. Pääomamarkkinapalveluiden tulos parani vuoden jälkimmäisen puoliskon myönteisen kehityksen seurauksena, kun palveluiden kysyntä elpyi koronakriisin alkuvuonna aiheuttaman epävarmuuden jälkeen. United Bankersin omien sijoitusten tuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen mutta loppuvuoden aikana myös omien sijoitusten koko vuoden tuotot kääntyivät positiivisiksi.

Vuoden 2020 tulos kokonaisuudessaan kertoo, että United Bankers onnistui poikkeusolosuhteet huomioiden erinomaisesti. Liiketoimintaa onnistuttiin kasvattamaan haasteellisessa toimintaympäristössä, vaikka merkittävä osa vuodesta töitä tehtiin etänä ja asiakaskohtaamisia oli selvästi suunniteltua vähemmän. UB Pankkiiriliikkeen integraation viimeistelyä jatkettiin suunnitellusti ja myynnillisiä synergioita saavutettiin edelleen.

Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna laski hieman edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 129 henkilöä (135 henkilöä 31.12.2019). Tästä määräaikaista henkilöstöä oli yhteensä 10 henkilöä (7 henkilöä 31.12.2019). Kokonaisuudessaan yhtiön kulut laskivat hieman edelliseen tilikauteen nähden. Sekä henkilöstö- että muut hallintokulut laskivat ja olivat yhteensä 18,6 miljoonaa euroa (19,2 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,0 miljoonaa euroa ja ne sisältävät muun muassa United Bankersin pörssilistalle siirtymisen kertaluonteisia kuluja 0,2 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde parani edellisvuoden lopun tilanteeseen nähden ja oli 0,74 (0,80).

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

Vuosi 2020 jää historiaan erilaisena vuotena. Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi johti alkuvuonna pörssiromahdukseen, joka kesällä kääntyi ensin toivoksi ja lopulta setelikoneiden hurinalla höystetyksi euforiaksi. Keskuspankkien toimet yhdistettynä julkisen sektorin elvytykseen ovat kokoluokaltaan ennennäkemättömät ja niitä toteutetaan samanaikaisesti kaikkialla maailmassa. On todennäköistä, että tulevien vuosien kehitys tulee olemaan tavallista ailahtelevampaa epidemiatilanteen kehityksestä riippumatta. Lähitulevaisuus voi riskeistä huolimatta olla yllättävänkin hyvää aikaa niin osake- kuin kiinteistösijoittajallekin.

United Bankersilla vuosi olisi ilman koronaa ollut erinomainen. Korona hidasti kasvuamme sekä useita hankkeitamme selvästi, mutta vuosi oli tästäkin huolimatta 34-vuotisen toimintahistoriamme paras. Liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja hallinnoitavat varat ovat kaikki kolme tasoilla, joihin emme aikaisemmin ole yltäneet. Yhtiön ydinliiketoiminta, vaihtoehtorahastot, jatkoivat kasvuaan myös vuonna 2020, eikä etenkään reaaliomaisuudenhoitoratkaisujen kysynnässä ole nähtävissä tasaantumisen merkkejä. Reaaliomaisuusrahastomme edustavat selvästi yli kolmannesta hallinnoitavista varoistamme, ja rahastopääomistamme niiden osuus on jo lähes kaksi kolmannesta. Niiden merkitys kannattavuudellemme ja tulevalle kasvullemme on tätäkin selvästi suurempi. Olemme pystyneet etätyöskentelyolosuhteissakin toteuttamaan kasvustrategiaamme, ja olosuhteet huomioiden olen tyytyväinen suoritukseemme tänä poikkeuksellisena ajanjaksona.

United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 kasvoi 5,8 prosenttia 34,4 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme parani 22,5 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 29,1 prosenttia 8,6 miljoonaan euroon ja tilikauden voitto nousi 47,8 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot nousivat 9,8 prosenttia 26,7 miljoonaan euroon, kun taas pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot laskivat 11,2 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon viime vuoteen nähden.

Hallinnoitavien varojemme määrä nousi lähes 3,8 miljardiin euroon, kasvua vuoden takaiseen 5,8 prosenttia. Nettomerkinnät rahastoihimme olivat haastavasta markkinatilanteesta huolimatta 191,8 miljoonaa euroa positiiviset, ja Suomen sijoitustutkimuksen Rahastoraportin mukaan keräsimme kaikista Suomeen rekisteröidyistä rahastoyhtiöistä kolmanneksi eniten nettomerkintöjä heti kahden suurpankin jälkeen. Olimme myös toista vuotta peräkkäin nopeimmin kasvavia rahastoyhtiöitä Suomessa, kun nettomerkinnät suhteutetaan rahastovarallisuuteen. Suurimmat salkunhoidolliset onnistumiset löytyvät metsä- ja kiinteistörahastoliiketoiminnoistamme, joissa kaikki rahastomme tuottivat asiakkaillemme positiivisen tuoton ja joiden tuottosidonnaiset palkkiot olivat kautta linjan merkittävät. Myös Ruotsin sivuliikkeemme sekä kaikkein varakkaimmille yksityisasiakkaillemme suunnattu Private Investment Office -palvelu pystyivät vahvaan kasvuun vaikeasta markkinasta huolimatta.

Markkinamyllerryksen keskellä toteutimme suunnitellusti myös siirtymisemme First North -markkinapaikalta pörssilistalle. Jatkoimme sisäisten prosessien tehostamista ja yleisen kulutehokkuutemme parantamista. Lisäksi pidimme organisaation fokuksen tiiviisti ydinliiketoiminnassamme. Näiden toimien tulokset näkyvät esimerkiksi siinä, että kulumme laskivat liikevaihdon kasvusta huolimatta. Yhtiö on toiminnallisesti taas hiukan edellisvuotta virtaviivaisempi ja kulutehokkuutemme parani 0,74:ään (0,80). Tätä perustyötä jatkamme myös alkaneena vuonna.

Olemme myös tehneet vuoden aikana paljon työtä sekä yhtiön vastuullisuuskysymysten että sijoitustoimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. United Bankersin vastuullista tapaa toimia ohjaavat yhtiölle tärkeät arvot: asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenkisyys, jotka kaikki näkyvät sekä jokapäiväisessä työssä että työn tuloksissa. Sijoitustoimintamme tavoitteena on pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä niiden positiivisia vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi metsärahastojemme hiilitaselaskelmat osoittavat, että metsämme ovat sekä merkittävä hiilivarasto että hiilinielu. Myös kiinteistöpuolella olemme edistyneet vastuullisuustavoitteissamme, mutta tekemistä riittää myös alkaneelle vuodelle. Odotamme innolla näihin toimiin liittyviä mitattavia tuloksia, jotka julkistamme osana raportointiamme.

Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita vahvasta luottamuksesta vaikeana vuonna. Kolmas sija rahastojen nettomerkinnöissä kertoo siitä, että olemme olleet luottamuksenne arvoisia ja edenneet oikeaan suuntaan. Suurkiitos niin ikään timanttiselle UB-tiimille sitoutumisesta ja venymisestä asiakkaittemme puolesta poikkeusjärjestelyiden ja hajautetun toiminnan ympäristössä. Ilman tätä omistautumista ja yhteispeliä tämän vuoden onnistumiset eivät olisi olleet mahdollisia.  Vaikeat ajat hitsaavat joukkuettamme yhteen enemmän kuin helpot vuodet ja olen teistä kollegoistani erittäin ylpeä. Olemme taas muutaman kokemuksen rikkaampia ja valmiita mihin tahansa maailma ja markkinat meidät vievätkään.

Vuonna 2020 tehty työ antaa erinomaiset valmiudet jatkaa arvonluontia asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sekä yhtiön kannattavaa kasvattamista myös tulevina vuosina.

Ohjeistus vuodelle 2021

Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan, mikäli toimintaympäristön kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2021 ajan.

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

United Bankers Oyj:n tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 oli 5 653 781,23 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 27,7 miljoonaa euroa, joista kertyneitä voittovaroja on 5,8 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osingonjako laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä on 5 305 120,98 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2021 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 31.3.2021.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2021

United Bankers -konsernin tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 julkistetaan osana United Bankersin vuoden 2020 vuosikertomusta viikolla 8.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 19.3.2021 klo 13:00 alkaen Helsingissä. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2021 julkistetaan arviolta 26.8.2021.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi