Sijoittajat

YHTIÖTIEDOTE 10.11.2014 kello 9:00

United Bankers Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA  

United Bankers Oyj:n ("Yhtiö") listautumisanti on ylimerkitty, minkä johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt keskeyttää yleisöannin merkintäajan ensimmäisenä mahdollisena antiehtojen mukaisena päivänä. Yleisöannin merkintäajan uusi päättymisajankohta on maanantaina 10.11.2014 klo 18:30. Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan tähän ajankohtaan saakka UB Securities Oy osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, tai verkkosivustolla osoitteessa www.unitedbankers.fi/listautumisanti.

Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 285 000 Yhtiön A-osakkeen yleisöannista ja alustavasti yhteensä 15 000 Yhtiön A-osakkeen henkilöstöannista Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden henkilöstölle. Yleisöannin merkintäaika alkoi 3.11.2014.  Henkilöstöannin merkintäaika oli 3.11.2014.

Yhtiön hallitus päättää listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päättymisen jälkeen 10.11.2014. Hallitus pyrkii listautumisannin ehtojen mukaisesti hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 50 A-osakkeeseen saakka.  Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

Yhtiö tiedottaa listautumisannin lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 11.11.2014. Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 11.11.2014. Hylättyjen sekä ylimerkintätilanteessa leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eli viimeistään 19.11.2014 eikä palautettaville merkintämaksuille makseta korkoa.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin listautumisannin aikatauluihin. Vähintään 3 000 osaketta käsittävät ja tätä suuremmat hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 18.11.2014. Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.11.2014.  Kaupankäynti United Bankers Oyj:n A-osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland-markkinapaikalla ("First North") alkaa arviolta maanantaina 24.11.2014.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Oyj lyhyesti:

United Bankers Oyj on sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.