Sijoittajat

YHTIÖTIEDOTE 11.11.2014 kello 11:30

United Bankers Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos: anti ylimerkittiin selvästi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA  

United Bankers Oyj:n ("Yhtiö") listautumisanti ylimerkittiin, minkä johdosta Yhtiön hallitus keskeytti yleisöannin merkintäajan ensimmäisenä mahdollisena antiehtojen mukaisena päivänä 10.11.2014 klo 18:30. Henkilöstöannin merkintäaika oli 3.11.2014. Listautumisanti koostui 285 000 Yhtiön A-osakkeen yleisöannista ja 15 000 Yhtiön A-osakkeen henkilöstöannista Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden henkilöstölle. 

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 711 340 osakkeesta eli listautumisanti merkittiin 2,4-kertaisesti. Yleisöannin merkintäaikana annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 612 510 osakkeesta ja henkilöstöannin merkintäaikana yhteensä 98 830 osakkeesta. Henkilöstöanti merkittiin 6,6-kertaisesti ja siihen osallistui 47 Yhtiön työntekijää. Heistä suurin osa on uusia omistajia. Yhtiön hallitus päätti listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 10.11.2014.

Hallitus hyväksyi merkintäsitoumukset kokonaan 300 A-osakkeeseen saakka ja leikkasi ylimerkinnän johdosta tätä suurempia merkintöjä.  Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 12.11.2014.

"Olemme todella iloisia listautumisantimme saamasta myönteisestä vastaanotosta ja kiitämme sijoittajia luottamuksesta.Onnistunut listautumisanti tukee kasvutavoitteidemme saavuttamista. Jatkamme määrätietoista työtä Yhtiön kehittämiseksi vastataksemme sijoittajien odotuksiin. Henkilöstöannin tulos osoittaa osaltaan, että henkilöstömme on sitoutunut laajalla rintamalla Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen", kertoo Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Osakkeiden merkintähinta yleisöannissa oli 33,00 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 29,70 euroa osakkeelta. Edellyttäen, että kaikki merkityt osakkeet maksetaan listautumisannin ehtojen mukaisesti viimeistään 18.11.2014, Yhtiö kerää listautumisannissa yhteensä noin 9,8 miljoonaa euroa ennen listautumisannista johtuvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä ja saa yli 650 uutta osakkeenomistajaa. Lisäksi Yhtiön A-osakkeiden lukumäärä nousee 1 505 884 A-osakkeeseen. Yhtiö ei ole antanut B-osakkeita.

Leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eli viimeistään 19.11.2014 eikä palautettaville merkintämaksuille makseta korkoa.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.11.2014. Kaupankäynti United Bankers Oyj:n A-osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland-markkinapaikalla ("First North") alkaa arviolta maanantaina 24.11.2014.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Oyj lyhyesti:

United Bankers Oyj on sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.