Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 26.2.2015 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 - Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui

Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen.

  • United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) tilikaudella oli 20,4 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa 1-12/2013).
  • Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 3,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa 1-12/2013).
  • Tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa 1-12/2013). Tilikauden voittoon vaikuttivat laskevasti listautumisannista aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset, noin 0,4 miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,71 euroa (1,20 euroa 1-12/2013).

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 1,38 euroa osakkeelta.

Konsernin kasvu jatkui vuonna 2014 vahvana: asiakasmäärä kohosi 5 017:ään (3 709 asiakasta 31.12.2013) ja hallinnoitavien varojen määrä kohosi 1 434 miljoonaan euroon (1 168 milj. euroa 31.12.2013). Konserni kasvatti liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti sekä yritysostoin että uusia liiketoimintoja kehittämällä. Konserni aloitti myös liiketoimintansa laajentamisen Ruotsiin. Keskeisiin kasvuinvestointeihin kuuluivat myös investoinnit tietojärjestelmiin ja verkkopalveluiden kehittämiseen.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen erittäin hyvällä tasolla. Lisätietoja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.                                                                   

Heinä-joulukuu 2014 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 9,8 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa 7-12/2013)
  • Konsernin liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa 7-12/2013)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,31 euroa 7-12/2013)


Avainluvut

                    7-12/2014 7-12/2013 muutos-% 1-12/2014 1-12/2013 muutos-%

Liikevaihto           9,8             6,5           51 %       20,4         13,6        50 %

MEUR

Liikevaihto           2,0             0,5          324 %        3,9          1,9        104 %

MEUR     

Kauden tulos       0,7             0,4           85 %         2,1           1,4        50 %

MEUR 

Tulos per osake   0,54         0,31           73 %        1,71         1,20        43 %

EUR 

 

Hallinnoitavat varat                                                                         

kauden lopussa MEUR                                       1 434       1 168      23 %

Asiakasmäärä                                                                                

kauden lopussa                                                   5 017       3 709     35 %

United Bankers -konsernin vuosi 2014

Vuosi 2014 oli United Bankers Oyj:lle ("United Bankers", "Yhtiö") toiminnan laajentamisen ja kehittämisen vuosi. Yhtiössä keskityttiin läpi vuoden luomaan edellytyksiä tulevan kasvun vauhdittamiselle. Merkittävin yksittäinen askel Yhtiön historiassa oli listautuminen First North Finland -markkinapaikalle marraskuussa.

United Bankers onnistui saavuttamaan kasvua laajasti konsernin eri liiketoiminnoissa. Varainhoidon kehitys jatkui vahvana. UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen pääomat kohosivat vuoden aikana 33,5 prosentilla 486 miljoonaan euroon (364 milj. euroa 31.12.2013) rahastojen suotuisan kehityksen sekä positiivisten nettomerkintöjen seurauksena.  Myös strukturoitujen sijoituslainojen myynti kehittyi erittäin myönteisesti. UB Omaisuudenhoito Oy toi vuoden aikana markkinoille 16 uutta strukturoitua sijoituslainaa. Struktuurimyynti kohosi 111 miljoonaan euroon ja yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan strukturoitujen tuotteiden myynnissä 6,0 prosenttiin (3,3 % vuonna 2013).

United Bankers käynnisti vuonna 2014 pääomarahastoliiketoiminnan ostamalla tammikuussa enemmistön (55,2 %) suomalaisesta metsäsijoittamiseen erikoistuneesta Nordic Forest Management Oy:stä. Kaupan myötä yhtiön nimi muuttui UB Nordic Forest Management Oy:ksi. Syyskuun alussa United Bankers kasvatti omistustaan yhtiössä 65,3 prosenttiin.  UB Nordic Forest Management Oy:n ensimmäinen pääomarahasto Nordic Forest Fund I Ky käynnisti varojen hankinnan keväällä. Nordic Forest Fund I otettiin sijoittajien keskuudessa hyvin vastaan ja rahasto suljettiin marraskuussa, kun se saavutti tavoitekokonsa 35 miljoonaa euroa.

United Bankers siirsi 1.5.2014 reaaliomaisuusrahastojen ja neljän muun rahaston salkunhoidon UB Real Asset Management Oy:hyn, josta Yhtiö omistaa 56,24 prosenttia. Järjestelyn syynä oli UB Real Asset Management Oy:n johdon pitkäjänteinen sitouttaminen. Järjestely vaikuttaa UB Real Asset Management Oy:lle siirrettyjen rahastojen hallinnointi- ja tuottopalkkioiden jakautumiseen United Bankersin täysin omistamien UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n sekä UB Real Asset Management Oy:n välillä. Järjestelyn myötä United Bankersin osuus rahastoliiketoiminnan tuotoista pienenee, joten järjestelyllä voi olla vaikutusta Yhtiön tulokseen.

United Bankersin tytäryhtiöt UB Securities Oy ja UB Capital Oy hyötyivät lisääntyneestä aktiviteetista yrityskauppa- ja listautumisantirintamalla. UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana keväällä Herantis Pharma Oyj:n listautuessa First North Finland -markkinapaikalle ja syksyllä taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Nexstim Oyj:n listautuessa First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille. UB Capital Oy on jatkanut listautumisten jälkeen molempien yhtiöiden First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. UB Capital Oy toimi neuvonantajana myös Allra Sverige AB:n ostaessa Prognosia AB:n syksyllä 2014.

UB Securities Oy toimi merkintäpaikkana myös emoyhtiö United Bankers Oyj:n listautumisannissa. Lisäksi UB Securities Oy toimi vuoden aikana järjestäjänä useiden noteeraamattomien yhtiöiden varainhankinnassa.

United Bankers -konserni aloitti vuonna 2014 myös toimintansa laajentamiseen Ruotsiin, jossa erityisesti tytäryhtiö UB Capital Oy:llä on ollut toimintaa jo entuudestaan. Elokuussa UB Capital Oy avasi toimiston Tukholmassa. United Bankers käynnisti toimenpiteet myös varainhoitotuotteiden ja -palveluiden jakelun aloittamiseksi Ruotsissa. Marraskuun lopulla Ruotsin valvova viranomainen Finansinspektionen vahvisti, että UB Omaisuudenhoito Oy:n sivuliike voi aloittaa luvanvaraisen toimintansa Ruotsissa. Yhtiön tavoitteena on laajentaa ennen kaikkea reaaliomaisuusrahastojen sekä strukturoitujen sijoitustuotteiden jakelua Ruotsiin.

United Bankers panosti vuoden aikana merkittävästi myös IT-järjestelmiensä ja verkkopalveluidensa uudistamiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintoja, mahdollistaa asiakasmäärän merkittävä kasvu sekä parantaa asiakaspalvelua entisestään.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

United Bankers - kasvun kärjessä

United Bankers on kasvava sijoituspalvelukonserni, jonka tehtävänä on kartuttaa asiakkaittensa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Kilpailijoistamme meidät erottaa se, että tiimimme ydin on pysynyt samana jo parinkymmenen vuoden ajan - toki kasvun myötä vahvistuksia saaneena. Vuoden 2014 aikana olimme yksi voimakkaimmin kasvaneista toimijoista Suomen finanssialalla sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna. Hallinnoitavan varallisuuden, asiakasmäärän ja liikevaihdon osalta saavutimme jälleen kaikkien aikojen ennätyksen. Muun muassa asiakasmäärän kasvu vuoden aikana noin 35 prosentilla yli viiteen tuhanteen asiakkaaseen osoittaa, että suuntamme on oikea.

Kasvun vauhdittamiseksi järjestimme marraskuussa 2014 listautumisannin, jonka myötä laajensimme omistajakuntaamme merkittävästi myös Yhtiön ulkopuolelle. Yhtiön kassa vahvistui annin seurauksena noin 9,4 miljoonalla eurolla. Listautuminen oli iso ponnistus Yhtiölle mutta niin sijoittajien kuin avainhenkilöidemme kiinnostus antiamme kohtaan osoitti, että panostus kannatti.

Me UB:ssa haluamme rakentaa yhtiötä, josta voimme olla ylpeitä. Listautumisantimme mahdollistaa osaltaan kasvustrategiamme entistä tehokkaamman toteuttamisen. Myös taloudellinen toimintaympäristö vaikuttaa jo hieman valoisammalta. Uutena listayhtiönä näkymämme alkaneelle vuodelle vaikuttavatkin lupaavilta.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli vuonna 2014 pääosin myönteinen. Maailmantalouden näkymät vaikuttivat vuoden alkaessa aiempaa suotuisammilta, mutta loppuvuoden aikana erot eri maiden välisessä talouskehityksessä kuitenkin kasvoivat. Yhdysvalloissa talous jatkoi vahvistumistaan, kun taas Euroopassa ja myös Suomessa Ukrainan kriisi sekä deflaatiopelot veivät pohjaa orastavalta kasvulta. Vahvan talous- ja työllisyyskehityksen seurauksena Yhdysvaltain keskuspankki Fed käynnisti rahapolitiikkansa kiristämisen. Euroopassa sen sijaan keskuspankki joutui pohtimaan uusia elvytyskeinoja talouskasvun piristämiseksi.

Erot Euroopan ja Yhdysvaltojen taloustilanteessa heijastuivat myös osakemarkkinoille. Yhdysvalloissa pörssit kohosivat vuoden 2014 aikana kaikkien aikojen huippulukemiin, mutta Euroopassa osakemarkkinoiden nousu jäi sen sijaan selvästi vaatimattomammaksi. Pitkät ja lyhyet korot laskivat euroalueella ennätyksellisen alas, mikä tuki osaltaan osakemarkkinoiden kehitystä. Myös dollarin voimakas vahvistuminen suhteessa euroon toisella vuosipuoliskolla parantaa eurooppalaisten vientiyhtiöiden kilpailukykyä jatkossa. Öljyn hinnan dramaattinen lasku toisella vuosipuoliskolla aiheutti hermostuneisuutta öljyntuottajamaissa sekä erityisesti Venäjällä, mikä heijastui myös moniin suomalaisiin yrityksiin.

Finanssialan sääntely kiristyi edelleen vuoden 2014 aikana, mikä kasvattaa toimialan yritysten kustannuksia ja rajoittaa olennaisesti erityisesti alan pienimpien yhtiöiden toimintamahdollisuuksia. Toimialan konsolidaation odotetaan näistä syistä jatkuvan edelleen vilkkaana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

United Bankers on alkuvuoden 2015 aikana lisännyt omistustaan tytäryhtiössään UB Nordic Forest Management Oy:ssä. Tilikauden päättymisen jälkeen omistus on kasvanut 65,3 prosentista 78,0 prosenttiin.  

UB Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat ovat jatkaneet alkuvuonna vahvaa kasvuaan. Tammikuun 2015 loppuun mennessä rahastojen pääomat olivat kohonneet 527 miljoonaan euroon.

Tulevaisuudennäkymät

United Bankers -konserni pyrkii jatkamaan kasvustrategiaansa määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön asteittainen muutos parempaan suuntaan tukee konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista. Suurimpina uhkina koko toimialalle voidaan nähdä kiristynyt geopoliittinen tilanne Euroopassa, Suomen heikko talouskasvu sekä finanssialan regulaation voimakas lisääntyminen ja verotuksen kiristyminen, jotka lisäävät alan toimijoiden kustannuksia ja uhkaavat alan pienimpien yritysten toimintaedellytyksiä. Finanssialalla uskotaankin tapahtuvan paljon yritysjärjestelyjä tulevaisuudessa. United Bankersille vallitseva tilanne luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen yritysostojen ja rekrytointien kautta.

Alkuvuosi on käynnistynyt lupaavasti ja United Bankers -konsernin liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan vuonna 2015.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2015

United Bankers -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan 3.3.2015 Yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat -osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 24.3.2015 klo 16:00 alkaen Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Yhtiö toimittaa kaikille osakkeenomistajille erillisen kutsun viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 1,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2015 julkaistaan arviolta 26.8.2015.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.