Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 24.6.2015 kello 9:00

United Bankers Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

United Bankers Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin liiketoimintastrategiaa, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015-2017, 2016-2018 ja 2017-2019 sekä kaksi yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015 ja 2016.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Sekä yhden että kolmen vuoden mahdollinen palkkio perustuu hallituksen asettaman konsernin liikevoittotavoitteen saavuttamiseen sekä kullekin avainhenkilölle asetettujen yksilötason tavoitteiden saavuttamiseen.

Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä neljässä erässä noin kolmen vuoden aikana. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Avainhenkilön tai hänen määräysvaltayhteisönsä on omistettava kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa vastaava määrä osakkeita niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 70 000 United Bankers Oyj:n A-osakkeen arvoa, mikä mahdollistaa nykyisten avainhenkilöiden lisäksi tulevien avainhenkilöiden liittymisen kannustinjärjestelmään.  Järjestelmän puitteissa kolmen vuoden aikana maksettavista palkkioista noin 25 prosentin osuus, yhteensä arviolta 17 500 osaketta, maksetaan Yhtiön osakkeina ja loput rahana. Tällä pyritään minimoimaan kannustinjärjestelmän diluutiovaikutus nykyisille omistajille. Kannustinjärjestelmän kautta annettavat osakkeet voidaan hankkia joko osittain tai kokonaan markkinoilta tai suunnatusti osakeannilla.  

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä korvaa kohderyhmän osalta kaikki sitä edeltävät kannustinjärjestelmät eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon sen voimassaoloaikana.  Järjestelmän avulla Yhtiö vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa asetettuihin johdon palkitsemista koskeviin vaatimuksiin.  Samalla järjestelmä sitoo johdon ja omistajien pitkän aikavälin tavoitteet entistäkin paremmin yhteen.

UNITED BANKERS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


Yhtiön neuvonantajana kannustinjärjestelmässä toimi Alexander Incentives Oy.

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.