Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 26.8.2015 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 - Vahva kasvu jatkui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (luvut ovat tilintarkastamattomia)

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2015 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 17,2 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa 1-6/2014), kasvua 61,3 %.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 5,2 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa 1-6/2014), kasvua 171,6 %.
  • Katsauskauden voitto oli 2,7 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa 1-6/2014), kasvua 94,0 %.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,81 euroa (1,19 euroa 1-6/2014), kasvua 52,7 %.
  • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 1 658 miljoonaa euroa (1 309 milj. euroa 30.6.2014), kasvua 26,7 %.
  • Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa 5 384 (4 489 asiakasta 30.6.2014), kasvua 19,9 %.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liiketoiminta kehittyi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla erittäin myönteisesti. Kaikki konsernin pääliiketoiminnot kasvoivat kannattavasti. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti rahastopääomien kasvu onnistuneen salkunhoidon ja uusmyynnin ansiosta. Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys sekä yleinen aktiviteetti pääomamarkkinoilla tukivat myös muiden liiketoimintojen kasvua alkuvuonna. Konsernin asiakasmäärä ja hallinnoitavien varojen määrä kohosivat kaikkien aikojen huippuihinsa. Yhtiö jatkoi suunnitellusti investointejaan kasvua tukeviin tietojärjestelmä- ja verkkokehityshankkeisiin sekä Ruotsin liiketoimintojen kehittämiseen.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

 

 

AVAINLUVUT
1-6/2015 1-6/2014 muutos-% 1-12/2014
Liikevaihto, MEUR 17,2 10,7 61 % 20,4
Liikevoitto, MEUR 5,2 1,9 172 % 3,9
Kauden tulos, MEUR 2,7 1,4 94 % 2,1
Tulos per osake, EUR 1,81 1,19 53 % 1,71
         
Hallinnoitavat varat
kauden lopussa, MEUR
1 658 1 309 27 % 1 434
Asiakasmäärä kauden lopussa 5 384 4 489 20 % 5 017

United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2015

Varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui positiivisena. Konsernin hallinnoitavat varat nousivat vuoden alkupuoliskolla 1 658 miljoonaan euroon (1 434 milj. euroa 31.12.2014). UB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen pääomat kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 16,5 prosentilla 566 miljoonaan euroon. Nettomerkinnät rahastoihin olivat 44 miljoonaa euroa. UB-rahastoista parhaiten alkuvuonna (1.1.-30.6.2015) tuottivat UB View 13,8 %, UB HR Suomi 12,8 % ja UB Eurooppa REIT 12,3 %. UB Eurooppa -rahasto sulautettiin UB HR Suomi -rahastoon helmikuussa.  Rahastojen hyvä menestys sekä vallitsevasta markkinatilanteesta johtuva kasvava kiinnostus erityisesti reaaliomaisuuteen sijoittaviin rahastoihin tuki osaltaan rahastopääomien kasvua. UB:n reaaliomaisuusrahastojen myynti on käynnistynyt katsauskaudella myös Ruotsissa. Nämä rahastot on saatu jakeluun Ruotsin eläkeviranomaisen (Pensionsmyndigheten) hallinnoimaan PPM-järjestelmään (Premiepensionssystemet) sekä Nordnetin internetpalveluun. Molempien jakelukanavien kautta on jo tehty merkintöjä alkuvuoden aikana. Tavoitteena on kasvattaa jakelijoiden määrää Ruotsissa uusilla sopimuksilla loppuvuoden aikana.

Rahastojen lisäksi myös muiden varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myynti jatkui vahvana. Muun muassa strukturoitujen sijoituslainojen myynti säilyi erittäin hyvällä tasolla ja myynti oli alkuvuonna 67,2 miljoonaa euroa (69,5 milj. euroa 1-6/2014). Varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myyntiä pyritään kasvattamaan edelleen panostamalla myyntihenkilöstöön ja jakelukanaviin.

UB Omaisuudenhoito Oy päätti kesäkuussa toimiston avaamisesta Turkuun, ja toiminta on käynnistymässä syyskuun alussa. 

UB Rahastoyhtiö Oy:ssä otettiin alkuvuoden aikana käyttöön uusi rahastohallintojärjestelmä. Uuden järjestelmän hankkiminen on osa United Bankersin investointistrategiaa, joka tähtää Yhtiön toimintojen tehostamiseen. Järjestelmien kehitystyö jatkuu myös loppuvuoden aikana. Finanssivalvonta myönsi UB Rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan toukokuussa. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten rahastojen kehittämisen ja rahastovalikoiman laajentamisen.

United Bankersin metsäsijoittamiseen erikoistuneen tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n ensimmäisen metsärahaston UB Nordic Forest Fund I Ky:n tilahankinnat saatiin päätökseen alkuvuoden aikana ja rahaston pääomat on nyt kokonaan sijoitettu. Metsätiloja hankittiin yhteensä noin 19 000 hehtaaria 50 miljoonan euron arvosta. UB Nordic Forest Managementin toinen rahasto UB Nordic Forest Fund II Ky aloitti toimintansa kesäkuussa ja pääomien keruu on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on vuoden 2015 jälkipuoliskon aikana kerätä toiseen rahastoon vastaava määrä pääomia kuin ensimmäisessä rahastossa. Metsäsijoittaminen nähdään United Bankersissa kiinnostavana kasvualueena ja uusia metsäsijoittamisen ratkaisuja on suunnitteilla.

Arvopaperinvälitykseen keskittyvän UB Securities Oy:n liiketoiminta kehittyi alkuvuonna suotuisasti pääomamarkkinoiden hyvän aktiviteetin tukemana. UB Securities toimi pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Piippo Oyj:n listautuessa First North Finland -markkinapaikalle. UB Securities toimi myös Tremoko Oy:n edustajana Ixonos Oyj:n osakkeiden pakollisessa lunastustarjouksessa. Lisäksi yhtiö toimi alkuvuoden aikana järjestäjänä useiden noteeraamattomien yhtiöiden varainhankinnassa.

Investointipankkitoimintaa harjoittava tytäryhtiö UB Capital Oy hyötyi lisääntyneestä aktiviteetista yritysjärjestely- ja listautumisantirintamalla. UB Capitalin ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin vahva sekä tuloksen että päätökseen saatettujen transaktioiden suhteen. UB Capital toimi neuvonantajana muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä: Paulig-konsernin ostaessa Risenta AB:n, Bravida-konsernin ostaessa Peko-konsernin sekä Dovre Group Oyj:n ostaessa Norwegian Petroleum Consultants AS:n. Lisäksi UB Capital toimi Piippo Oyj:n, Nexstim Oyj:n sekä Herantis Pharma Oyj:n First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

United Bankers kasvatti alkuvuonna omistustaan tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy:ssä 78 %:iin. Helmikuussa United Bankers hankki noin 25 % omistusosuuden listaamattomasta Mikana Power Oy:stä. Mikana Power Oy omistaa noin 51 % osuuden listaamattomasta Winda Invest Oy:stä, joka on tuulipuistojen kehittämiseen ja hallintaan keskittynyt yhtiö.

Katsauskaudella Yhtiön hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin liiketoimintastrategiaa, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 70 000 United Bankers Oyj:n A-osakkeen arvoa. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä korvaa kohderyhmän osalta kaikki sitä edeltävät kannustinjärjestelmät eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon sen voimassaoloaikana.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson: 
United Bankersin kasvustrategia etenee suunnitellusti

United Bankers on kasvava suomalainen sijoituspalvelukonserni, jonka tehtävänä on kartuttaa asiakkaittensa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Olemme avainhenkilöidemme pääosin omistama ja olemme toimineet pääomamarkkinoilla jo kohta 30 vuoden ajan.

Konsernin voimakas kasvu jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Voimme olla tyytyväisiä, sillä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna kasvoimme markkinaa selvästi nopeammin. Hallinnoitavien varojen, asiakasmäärän ja liikevaihdon osalta saavutimme jälleen kaikkien aikojen ennätyksen. Myös parantunut kannattavuutemme osoittaa, että suuntamme on oikea ja että yhtiön liiketoimintaa on aktiivisesti viety yhä skaalautuvampaan suuntaan.

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla kannattavaa kasvua saavutettiin laajalla rintamalla. Rahastoliiketoiminta kasvoi sekä onnistuneen salkunhoidon että uusmyynnin ansiosta selvästi, strukturoitujen lainojen myynti jatkui vahvana, pääomarahastoliiketoimintamme saavutti suurta kiinnostusta institutionaalisten sijoittajien joukossa ja transaktioaktiviteetti pääomamarkkinoilla kasvatti selvästi sekä välitys- että yritysjärjestelyliiketoimintaa. Tulojen jakauma eri liiketoiminta-alueiden välillä oli aiempaa tasaisempaa ja kiinteän kassavirran liiketoimintojen osuus liikevaihdosta jatkoi kasvu-uralla.

United Bankersin johto on keskittynyt yhtiön kannattavaan kasvuun liittyvien projektien läpiviemiseen, yhtiön tehokkuuden parantamiseen sekä myynnin ja jakelun vahvistamiseen. Näillä osa-alueilla löytyy myös loppuvuoden osalta paljon työsarkaa. Näissä toimenpiteissä onnistuminen on edellytys sille, että pystymme viemään yhtiötä tulevaisuudessa suuntaan, jossa liiketoimintamme on nykyistä merkittävästi suurempaa. Finanssitoimialan muutokset tarjoavat United Bankersin kaltaiselle toimijalle mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Sääntelyn jatkuvan kiristymisen sekä verotuksen muutosten seurauksena toimiala on murroksessa, jonka pitkän aikavälin vaikutuksia on vielä osittain mahdotonta ennustaa. Lyhyellä aikavälillä epävarmuus on lisääntymässä pääomamarkkinoilla ja volatiliteetti tulee todennäköisesti lisääntymään markkinoilla loppuvuoden aikana. United Bankersilla pyrimme parhaamme mukaan hyödyntämään niin toimialan muutoksia kuin eri markkinatilanteita asiakkaidemme ja omistajiemme eduksi.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden elpyminen jatkui alkuvuoden aikana keskuspankkien harjoittaman kevyen rahapolitiikan tukemana. Euroopassa aiempaa myönteisempien talousnäkymien taustalla oli myös euron merkittävä heikentyminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin, minkä seurauksena eurooppalaisten vientiyhtiöiden kilpailuedellytykset ovat paranemassa. Odotukset vahvistuvasta talouskehityksestä sekä Euroopan keskuspankin rahapoliittiset elvytystoimet heijastuivat myös osakemarkkinoille. Erityisesti Euroopassa osakemarkkinat nousivat selvästi alkuvuoden aikana.

Kesän aikana epävarmuus sijoittajien keskuudessa kasvoi Kreikan velkaongelmien kärjistyttyä ja ennen kaikkea Kiinan osakemarkkinoiden voimakkaan laskun myötä. Kiinan talouden kasvuennusteita on laskettu selvästi, minkä pelätään heikentävän koko maailmantalouden näkymiä. Osakemarkkinoiden volatiliteetin uskotaan lisääntyvän loppuvuoden aikana, ja sijoittajien epävarmuus voi vaikuttaa sijoituspalveluiden kysyntään. United Bankersin laaja palveluvalikoima ja erilaisiin markkinatilanteisiin soveltuvat sijoitusratkaisut antavat kuitenkin vakaan pohjan toiminnalle myös haastavissa markkinatilanteissa.

Yritysjärjestelyitä tulee todennäköisesti tapahtumaan finanssitoimialalla ja kilpailukentässä uskotaan tapahtuvan muutoksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. United Bankersin vakaa taloudellinen tilanne ja asema markkinoilla mahdollistavat toimimisen aktiivisessa roolissa myös yritys- tai liiketoimintaostojen suhteen. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

UB Securities Oy on ottanut UB Capital Oy:ltä vastuun toimia Herantis Pharma Oyj:n sekä Piippo Oyj:n First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana 1.7.2015 alkaen.

Tulevaisuudennäkymät

United Bankersin taloudellinen kehitys oli alkuvuoden aikana erittäin vahvaa. Osakemarkkinoiden lisääntyneestä epävarmuudesta johtuen Yhtiön kasvun uskotaan hidastuvan loppuvuoden aikana alkuvuoden tasosta. Yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymät vaikuttavat kuitenkin edelleen suotuisilta. Koko vuoden osalta Yhtiön liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan selvästi. Liikevoiton Yhtiö uskoo kasvavan merkittävästi.

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 julkaistaan arviolta 18.2.2016.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 89 henkilöä (6/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (6/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.