Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 25.8.2016 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2016: Alkuvuoden kehitys vaatimatonta - kasvuinvestoinnit vahvistavat tuloksentekokykyä jatkossa

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2016 (luvut ovat tilintarkastamattomia)

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 10,4 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa 1-6/2015), laskua 39,8 %.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa 1-6/2015), laskua 87,6 %.
  • Katsauskauden tappio oli -0,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa 1-6/2015).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa tappiollinen (1,81 euroa 1-6/2015).
  • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 1 845 miljoonaa euroa (1 662 milj. euroa 31.12.2015), kasvua 11,0 %.
  • Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa yli 5 800 (noin 5 600 asiakasta 31.12.2015).

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liikevaihto ja tulos laskivat vuoden 2016 alkupuoliskon aikana merkittävästi viime vuoden vastaavan jakson vahvaan kehitykseen verrattuna. Vaatimattoman tuloskehityksen taustalla oli ennen kaikkea osakemarkkinoiden alkuvuoden heikko kehitys. Myös tulevaisuuden kasvuun tähtäävät panostukset painoivat osaltaan Yhtiön tulosta. Toimintaympäristön haasteista huolimatta United Bankers -konsernin hallinnoitavat varat ja asiakasmäärä jatkoivat vakaata kasvuaan saavuttaen jälleen kaikkien aikojen korkeimmat tasonsa. Kasvustrategian toteuttamista jatkettiin myös yritysjärjestelyin.

Avainluvut (Taloudelliset luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

AVAINLUVUT 1-6/2016 1-6/2015 muutos-% 1-12/2015
Liikevaihto, MEUR 10,4 17,2 -39,8 27,4
Liikevoitto, MEUR 0,6 5,2 -87,6 6,5
Kauden tulos, MEUR -0,2 2,7 -107,1 3,6
Tulos per osake, EUR -0,13 1,81 -107,2 2,39
         
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 1845 1658 11,3 1662
Asiakasmäärä kauden lopussa 5800 5400 7,4 5600

United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2016

United Bankersin liikevaihto ja tulos jäivät alkuvuonna merkittävästi edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Vaatimattoman tuloskehityksen takana oli erityisesti tuottosidonnaisten palkkioiden lasku, joka johtui osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä. Myös transaktiopohjaiset palkkiot laskivat suhteessa vertailukauteen. Alkuvuoden kehitykseen vaikuttivat niin ikään tulevan kasvun rakentamiseen tähtäävät investoinnit. United Bankersin tilinpäätös laaditaan suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaan, minkä vuoksi yritysostojen liikearvosta tehtävät poistot rasittivat osaltaan alkuvuoden liikevoittoa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat alkuvuoden aikana noin 11 prosentilla yli 1 845 miljoonaan euroon (1 662 miljoonaa euroa 31.12.2015).

Konsernissa keskityttiin alkuvuonna jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattamiseen, ja uusia ainutlaatuisia rahastoratkaisuja tuotiin sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimintansa aloitti kaksi uutta rahastoa: pohjoismaisiin liikekiinteistöihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property sekä Suomen ensimmäinen PK-yritysten rahoitukseen keskittyvä pääomarahasto UB Yritysrahoitusrahasto I Ky.

United Bankers jatkoi aktiivista toimintaansa myös yritysjärjestelyiden saralla toteuttamalla yritys- ja liiketoimintaostojen lisäksi konsernin sisäisiä omistusjärjestelyjä. Helmikuussa United Bankersin tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy hankki POP Pankkien sijoituspalveluyrityksen Optium Oy:n koko osakekannan. Kaupan jälkeen Optiumin nimeksi muutettiin UB Omaisuudenhoito Tampere Oy.  Kesäkuussa puolestaan United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy hankki Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto -nimisen sijoitusrahaston liiketoiminnan Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:ltä. Rahaston pääoma oli kesäkuun lopussa 56,7 miljoonaa euroa. Rahaston hallinnointi siirtyy UB Rahastoyhtiölle 31.8.

Alkuvuoden aikana United Bankers kasvatti omistusosuuttaan kahdessa tytäryhtiössään: helmikuussa Yhtiö osti yhteensä 10 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Nordic Forest Management Oy:stä. Kaupan myötä United Bankersin omistusosuus UB Nordic Forest Managementissä nousi 88 prosenttiin. Kesäkuussa Yhtiö kasvatti omistusosuuttaan tytäryhtiö UB Capital Oy:ssä 62 prosentista sataan prosenttiin. Molemmissa transaktioissa tytäryhtiöiden avainhenkilöitä sitoutettiin Yhtiöön suoralla osakeomistuksella United Bankersissa.

United Bankers -konsernin varainhoitopalveluiden myynti jatkui positiivisena alkuvuoden aikana. UB-rahastojen nettomerkinnät olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 17,2 miljoonaa euroa (luku ei sisällä Ky-muotoisia rahastoja) ja rahastopääomat kohosivat kaikkien aikojen huippuihinsa, yli 600 miljoonaan euroon. Suosituimpia rahastoja alkuvuonna olivat lyhyen koron rahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus sekä joulukuussa 2015 toimintansa aloittanut instituutioille ja yksityissijoittajille suunnattu Erikoissijoitusrahasto UB Metsä. Suomalaisiin metsätiloihin sijoittavan UB Metsän pääoma oli kesäkuun lopussa kasvanut 27,5 miljoonaan euroon.  

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti sen sijaan laski viime vuodesta. Matalien ja jopa negatiivisten korkojen ympäristö sekä sijoitusmarkkinoilla vallinnut epävarmuus vaikeuttivat osaltaan strukturoitujen sijoituslainojen myyntiä. Strukturoitujen tuotteiden myynti laski vuoden 2015 vastaavan jakson 67,2 miljoonasta eurosta 43,5 miljoonaan euroon.

UB Omaisuudenhoito Oy:n hankkiman Optium Oy:n integrointi saatiin pääosin toteutettua alkuvuoden aikana ja varojen siirto eteni suunnitellusti. Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan kasvupotentiaali näyttää erittäin lupaavalta, sillä uusia asiakkaita on saatu jo nyt runsaasti. Yhteistyö POP Pankkien kanssa tarjoaakin United Bankersille houkuttelevan mahdollisuuden asiakaskuntansa laajentamiseen.

UB Real Asset Management Oy:n hoitamat reaaliomaisuusrahastot kehittyivät alkuvuonna UB-rahastoista vahvimmin. Parhaiten tuottivat UB Pohjois-Amerikka REIT (15,5 %), UB Infra (9,0 %) ja UB Aasia REIT Plus (6,3 %). UB-rahastot pärjäsivät erinomaisesti myös eri rahastovertailuissa. Muun muassa Suomen Sijoitustutkimuksen julkaisemassa kesäkuun Rahastoraportissa UB-rahastot saavuttivat useita kärkipaikkoja. UB Amerikka, UB Pohjois-Amerikka REIT, UB Smart ja UB Infra olivat omien rahastoluokkiensa ykkösiä viimeisen 12 kuukauden tuotoilla mitattuna.

Rahastojen hyvästä kehityksestä huolimatta rahastojen nettomerkinnät jäivät odotuksista, kun osakemarkkinoiden voimakas heilahtelu sai monet sijoittajat lykkäämään sijoituspäätöksiään. Rahastojen kysynnän odotetaan kuitenkin jatkossa kasvavan sijoittajien etsiessä reaalituottoa tarjoavia sijoituskohteita nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. UB Real Asset Management toi markkinoille myös uuden liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittavan rahaston. Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on Suomessa ensimmäinen kaikille pitkäaikaisille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle.

Kesäkuussa toimintansa aloitti myös uusi UB Yritysrahoitusrahasto I Ky.  Ammattimaisille sijoittajille suunnattu UB Yritysrahoitusrahasto I keräsi sijoitussitoumuksia ensimmäisellä varainhankintakierroksella noin 32 miljoonan euron edestä. Uudenlainen yritysrahoituksen muoto yhdistää sijoittajat ja PK-yritykset. Niin sanottu "Direct lending" on Suomessa uutta liiketoimintaa. Tarve tämäntyyppiselle yritysrahoitukselle tullee kuitenkin kasvamaan, sillä finanssialan lisääntyvä sääntely sekä vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen rajoittavat pankkien mahdollisuuksia rahoittaa PK-sektorin yrityksiä. Rahaston AIFM-lain mukaisena vaihtoehtorahaston hoitajana toimii UB Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana UB Omaisuudenhoito Oy.

UB Nordic Forest Management Oy:n metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. UB Nordic Forest Fund II -pääomarahaston kysyntä ylitti tavoitteet ja rahasto suljettiin tammikuussa merkintöjen ylitettyä 46 miljoonaa euroa. UB Nordic Forest Fund I ja II -rahastojen yhteenlaskettu metsänomistus nousi lähes 48 000 hehtaariin ja omaisuuden markkina-arvo noin 113 miljoonaan euroon. United Bankers -konserni oli hallinnoimiensa metsärahastojen kautta Suomen viidenneksi suurin metsänomistaja yhteensä lähes 53 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan (30.6.2016). UB Nordic Forest Fund I ja II -pääomarahastojen hallinnointi siirtyi kesäkuussa UB Nordic Forest Management Oy:ltä UB Rahastoyhtiö Oy:lle.

Arvopaperinvälitykseen sekä yritysrahoituksen ja listautumisantien järjestämiseen keskittyvän UB Securities Oy:n liiketoiminta kehittyi alkuvuonna kohtuullisesti. Alkuvuoden epävarmat markkinaolosuhteet ja pörssin kaupankäyntivolyymien yleinen lasku vaikuttivat arvopaperivälityksen aktiviteettitasoon negatiivisesti. Sen sijaan pääomamarkkinat ja yritysten varainhankinta kehittyivät yhtiön kannalta suotuisasti. UB Securities toimi pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Suomen Hoivatilat Oyj:n listautuessa First North Finland -markkinapaikalle. Suomen Hoivatilat Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja anti oli merkitsijöiden lukumäärällä mitattuna First North Finland -markkinapaikan historian suurin anti.
Investointipankkitoimintaan keskittyvän tytäryhtiön UB Capital Oy:n liiketoiminta kehittyi positiivisesti alkuvuoden aikana. Katsauskaudella UB Capital toimi neuvonantajana muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä: JOBmeal-tavaramerkin alla toimivien 17 yksityisen yrityksen myynnissä ruotsalaiselle pääomasijoitusyhtiö Valedolle, ruotsalaisen Smiling Facesin myynnissä belgialaiselle Miko N.V.:lle sekä ranskalaisen Systra SA:n ostaessa ruotsalaisen Dalco Elteknik AB:n. UB Capitalin näkymät vaikuttavat suotuisilta myös tulevaisuudessa. Erityisesti Ruotsissa pääomamarkkinoiden aktiviteettitaso näyttää pysyvän korkealla. Tämä sopii UB Capitalille, joka on erikoistunut pääasiassa keskisuuriin transaktioihin eri Pohjoismaissa ja niiden välillä. Kesäkuussa toteutunut omistusjärjestely, jossa United Bankers hankki UB Capital Oy:n vähemmistöosuuden omistavien osakkaiden osakekannan, onkin konsernille merkittävä strateginen edistysaskel. Omistusjärjestelyn myötä UB Capitalin avainhenkilöt tulivat suoraan United Bankersin osakkeenomistajiksi, ja toimitusjohtaja Johan Nylén nimitettiin konsernin johtoryhmään.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson:
Kasvupanosten tuloksia odotetaan loppuvuodesta alkaen
Kuluva vuosi käynnistyi osakemarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa ja alkuvuotta leimasivat voimakkaat kurssiliikkeet. Haasteellinen markkinaympäristö huomioon ottaen UB-joukkueemme onnistui hyvin asiakastyössä sekä tulevaisuuden kasvuaihioiden rakentamisessa. Liiketoimintoja kehitettiin ja uusia rahastoja tuotiin markkinoille. Yhä suurempi osa hoidettavasta varallisuudesta on jatkossa kiinteää kassavirtaa tuottavien palvelujen piirissä. Kasvua haettiin myös yritysjärjestelyjen avulla. Kova työ ei kuitenkaan heijastunut tunnuslukuihin, eikä alkuvuoden taloudellinen kehitys ollut kunnianhimoiselle joukkueellemme missään nimessä tavoitteiden mukainen.

Pankki- ja sijoitusalalla eletään monella tapaa murroksen aikaa ja toimintaympäristö on asettanut alan toimijat monenlaisten haasteiden eteen. Talouskehitys on ollut vaatimatonta jo vuosia keskuspankkien voimakkaasta rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta. Taloudelle on yritetty antaa piristysruiskeita, mutta varsinkin Euroopassa tulokset ovat olleet laihoja. Samaan aikaan pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on tiukennettu. Seurauksena on ollut tilanne, jossa rahan määrän lisääminen ei kanavoidu pankkien kautta yrityksille. Investointeja ei tehdä, eikä kasvua näin ollen synny.

Miten täyttää sijoittajien tuotto-odotukset tällaisessa tilanteessa? Edelleen laskussa olevat ja jopa negatiiviset korot aiheuttavat painetta siirtää sijoituksia pois korkotuotteista muihin houkuttelevampaa tuottoa tarjoaviin omaisuusluokkiin. Nihkeiden talousnäkymien johdosta osakemarkkinoiden riski-tuotto-suhde ei kuitenkaan ole erityisen houkutteleva.  On löydettävä uusia, markkinatilanteeseen soveltuvia ratkaisuja ja kuunneltava asiakkaiden toiveita. Pienten ja keskisuurten sijoituspalveluyritysten on löydettävä oma erikoistumisalueensa ja voitettava asiakkuuksia palveluvalikoimaan ja asiakaskokemukseen panostamalla.

Me UB:llä olemme jo vuosia panostaneet vahvuuksiimme, joihin kuuluvat muun muassa reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut. Nyky-ympäristössä ne ovat erityisen houkuttelevia tuottamansa kassavirran sekä tyypillisesti melko vakaan arvonkehityksensä ansiosta. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon metsärahastomme, jotka ovat saavuttaneet suurta kiinnostusta sijoittajien parissa. Alkuvuoden aikana vahvistimme asemaamme yhtenä Suomen johtavista toimijoista metsäsijoittamisessa. Myös kiinteistösijoittamisen rahastovalikoimaa laajennettiin. Suomen ensimmäinen kaikkiin Pohjoismaihin sijoittava liike- ja toimitilarahasto UB Nordic Property aloitti toimintansa toukokuussa.

Yksi UB:n strategisista painopisteistä on pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen. Osana tätä strategiaa UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n toiminta käynnistyi kesäkuussa. UB Yritysrahoitusrahasto on uudenlainen ratkaisu pitkäjänteisessä PK-sektorin yritysten rahoituksessa. Näemme liiketoiminnassa merkittävän kasvupotentiaalin finanssialan lisääntyvän sääntelyn sekä vakavaraisuusvaatimusten kiristymisen rajoittaessa pankkien mahdollisuuksia rahoittaa PK-sektorin yrityksiä. Pidämme tärkeänä, että voimme olla osaltamme tukemassa suomalaista yrittäjyyttä.

Kasvua ja kannattavuutta tukevien liiketoimintojen hankkiminen on pysynyt edelleen agendalla. Alkuvuoden aikana toteutimme niin yritysostoja kuin konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjäkin. UB Omaisuudenhoito Oy:n hankkiman POP Pankkien sijoituspalveluyhtiön Optium Oy:n osalta toimintojen yhdistäminen eteni suunnitellusti. Yhteistyö POP Pankkien kanssa tuo uutta asiakaskuntaa UB:n varainhoitopalveluiden piiriin.

Kasvatimme alkuvuoden aikana omistustamme kahdessa tytäryhtiössämme, UB Nordic Forest Managementissa (88 %) ja UB Capitalissa. Omistusosuuden kasvattaminen sataan prosenttiin UB Capitalissa oli strategisesti tärkeä askel. Yritysjärjestelyliiketoimintamme vahva kehitys on osoitus, että pienempikin yhtiö voi nousta merkittäväksi toimijaksi päämäärätietoisen tekemisen ja oman niche-osaamisen kautta. 

Sijoitustoimiala kohtaa muiden sektoreiden tapaan myös asiakkaiden kasvavat odotukset digitaalisten palvelujen suhteen. Myös UB:llä verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen on keskeinen osa kasvustrategiaa. Tavoitteena on palveluiden jatkuva kehittämien sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Toisaalta järjestelmäkehitys sekä verkkopalveluiden asiakaslähtöisyys tukevat osaltaan finanssisektorin lisääntyvään sääntelyyn vastaamista kustannustehokkaalla tavalla.

Listautumisemme First North -markkinapaikalle kaksi vuotta sitten teki mahdolliseksi kasvutarinamme toteuttamisen entistä tehokkaammin. Jokaisella liiketoiminta-alueella on tehty päämäärätietoista työtä kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskityimme luomaan vahvaa perustaa, jolle tuleva kasvumme rakentuu. Työn tulokset alkavat näkyä odotustemme mukaan jo loppuvuoden aikana. Kasvustrategian kunnianhimoinen toteuttaminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

Toimintaympäristö

Vuosi 2016 käynnistyi osakemarkkinoilla voimakkaan kurssilaskun merkeissä. Pelot Kiinan talouskasvun selvästä hidastumisesta, raaka-aineiden hintojen lasku sekä huoli Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä sysäsivät kansainväliset pörssit pahimmillaan jopa 10-20 prosentin laskuun tammi-helmikuun aikana. Osakekurssit toipuivat pudotuksesta kevään mittaan, mutta epävarmuus lisääntyi uudelleen Britannian EU-jäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen alla. EU-eroa kannattaneiden voitto äänestyksessä oli tiukasta ennakkoasetelmasta huolimatta yllätys, ja tulos syöksi osakemarkkinat kesäkuun lopuksi voimakkaaseen pudotukseen. Kesäkuun päättyessä kansainväliset pörssit olivat vuoden vaihteen tasoilla tai hieman niiden alapuolella.

Euroopassa keskuspankki jatkoi erittäin elvyttävää rahapolitiikkaansa. Elvytystoimien seurauksena korkojen lasku jatkui ja osa koroista painui negatiivisiksi. Korkotason lasku vähensi alkuvuoden aikana kiinnostusta yrityslainoihin ja strukturoituihin sijoituslainoihin. Nykyinen korkoympäristö aiheuttaa haasteita strukturoitujen tuotteiden myynnille, sillä tuotteisiin on aiempaa vaikeampaa saada houkuttelevia ehtoja.  Kaiken kaikkiaan sijoittajien on ollut vaikeaa löytää houkuttelevan riski-tuotto-suhteen tarjoavia sijoituskohteita tilanteessa, jossa korot ovat nollassa ja samalla osakesijoittamiseen liittyy varsinkin lyhyellä aikavälillä paljon epävarmuustekijöitä.

Reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut lisäsivät kiinnostusta vallinneessa markkinatilanteessa. Erityisesti metsäsijoittaminen houkutteli sen tarjoaman vakaan tuottopotentiaalin ansiosta. Lisäksi metsäsijoituksen korrelaatio osakemarkkinoihin on matala.

Tulevaisuudennäkymät

Panostukset tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin tukevat hoidettavan varallisuuden kasvattamista. Tämän uskotaan heijastuvan vähitellen myös Yhtiön taloudelliseen kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään muun muassa varainhoitopalveluiden laadun ja verkkopalveluiden jatkuvalla kehittämisellä. Esimerkiksi United Bankers -konsernin vahva osaaminen reaaliomaisuussijoittamisessa luo mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuutta etenkin nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. Reaaliomaisuusrahastot tarjoavat sijoittajille tasaista kassavirtaa, jota muista omaisuusluokista on tällä hetkellä vaikea saada.  

Osakemarkkinoiden toipuminen Brexitistä kasvattanee varainhoidon ja rahastojen tuottopalkkioita loppuvuoden aikana suhteessa heikkoon alkuvuoteen. Kokonaisuutena vuosi 2016 jäänee kuitenkin merkittävästi vuotta 2015 heikommaksi alkuvuoden vaatimattoman kehityksen johdosta.

Tuleva kehitys näyttää alkuvuotta suotuisammalta. Hoidettavan varallisuuden uskotaan jatkavan kasvuaan markkinoille tuotujen uusien rahastoratkaisujen tukemana. Myös yhteistyön POP-pankkien kanssa arvioidaan tuovan uutta asiakaskuntaa United Bankersin varainhoitopalveluiden piiriin. Investointipankkiliiketoiminnan näkymät vaikuttavat niin ikään suotuisilta.  Vuoden 2017 liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2016. United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 julkaistaan arviolta 16.2.2017.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat yli 1,8 miljardia euroa (6/2016). United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 103 henkilöä (6/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.