Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 16.2.2017 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: Hoidettavan varallisuuden kasvusta tukea tulevaisuuden kasvunäkymille

Tammi-joulukuu 2016 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen.

  • United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) tilikaudella oli 20,1 miljoonaa euroa (27,4 milj. euroa 1-12/2015).
  • Konsernin käyttökate tilikaudella oli 2,8 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa 1-12/2015).
  • Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 1,5 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa 1-12/2015).
  • Tilikauden voitto oli 0,3 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa 1-12/2015).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (2,39 euroa 1-12/2015).

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 1,00 euroa osakkeelta.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liikevaihtoa ja tuloskehitystä vuonna 2016 painoi osakemarkkinoiden erittäin heikko kehitys alkuvuoden aikana. Päättyneenä vuonna Yhtiö keskitti resurssejaan merkittävissä määrin myös tulevaa liiketoimintaa tukeviin kehityshankkeisiin. Yhtiö toteutti vuoden aikana kasvustrategiansa mukaisesti useita yritysjärjestelyjä ja muita kasvuinvestointeja, jotka rasittivat osaltaan yhtiön liikevoittoa.

Yritysjärjestelyjen lisäksi United Bankers jatkoi kasvupanostuksiaan muun muassa laajentamalla rahastovalikoimaansa sekä investoimalla järjestelmäkehitykseen ja verkkopalveluihin. United Bankersin asiakasmäärä kohosi noin 6 500:een (noin 5 500 asiakasta 31.12.2015) ja hallinnoitavien varojen määrä
2 000 miljoonaan euroon (1 662 milj. euroa 31.12.2015). Molempien lukujen osalta yllettiin jälleen kaikkien aikojen korkeimmille tasoille.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen erittäin hyvällä tasolla. Lisätietoja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.                                              

Heinä-joulukuu 2016 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 9,7 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa 7-12/2015)
  • Konsernin käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 1,7 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa 7-12/2015)
  • Konsernin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa 7-12/2015)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,58 euroa 7-12/2015)

United Bankersin tulos kääntyi erittäin vaatimattoman alkuvuoden jälkeen positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Muun muassa kevään aikana lanseerattujen Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Propertyn ja UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n toiminta pääsi vauhtiin loppuvuoden aikana. Myös United Bankersin metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui hyvin myönteisenä. Osakemarkkinoiden vahvistuminen tuki osaltaan hallinnoitavien varojen kasvua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Alkuvuoden heikon kehityksen seurauksena varainhoidon ja rahastojen tuottopalkkiot jäivät kuitenkin vielä matalalle tasolle.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

  7-12/2016 7-12/2015 muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 muutos-%
Liikevaihto, MEUR 9,7 10,2 -4,7 20,1 27,4 -26,7
Käyttökate, MEUR 1,7 1,6 7,0 2,8 6,9 -60,3
Liikevoitto, MEUR 0,9 1,3 -32,2 1,5 6,5 -76,7
Kauden tulos, MEUR 0,4 0,9 -48,5 0,3 3,6 -93,0
Tulos per osake, EUR 0,29 0,58 -50,0 0,17 2,39 -92,9
Tulos per osake, EUR,
laimennusvaikutuksella oikaistuna
0,29 0,58 -50,0 0,17 2,39 -92,9
Asiakasmäärä kauden lopussa       6 500 5 563 16,8
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR       2000 1 662 20,3

United Bankers -konsernin vuosi 2016

Toimintaympäristöltään vuosi 2016 oli United Bankersille haasteellinen. Pörssivuosi käynnistyi erittäin voimakkaalla kurssilaskulla, mikä heijastui rahastojen ja varainhoidon tuottokehitykseen sekä sijoittajien aktiviteettitasoon. Alkuvuoden vaatimaton tuloskehitys johtuikin niin tuotto- kuin transaktiopohjaisten palkkioiden laskusta. Myös Iso-Britannian kesäkuinen kansanäänestys EU-jäsenyydestä eli niin sanottu Brexit-äänestys sekä Yhdysvaltain marraskuisten presidentinvaalien yllätystulos aiheuttivat epävarmuutta ja ennakko-odotusten vastaisia kurssiliikkeitä markkinoilla.   

Pitkälti heikon alkuvuoden seurauksena konsernin liikevaihto laski 26,7 prosenttia 20,1 miljoonaan euroon. Yhtiön tulos ennen poistoja eli käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa. Käyttökate kuvaa Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kehitystä liikevoittoa paremmin, sillä siinä ei huomioida liikearvon poistoja. Liikevoittoa rasittivat edellisvuotta alhaisemman palkkiokertymän lisäksi vuoden aikana toteutetut yritysjärjestelyt. Niistä syntyneet liikearvon poistot on kirjattu suomalaisen kirjanpitokäytännön (Finnish Accounting Standard, FAS) mukaisesti tulokseen. Liikearvon poistojen painamana United Bankersin liikevoitto laski 1,5 miljoonaan euroon ja tulos per osake (laimennettu) 0,17 euroon (2,39 euroa vuonna 2015). Konsernin henkilöstömäärä kasvoi hieman ollen vuoden lopussa 102 henkilöä (99 henkilöä 31.12.2015).

United Bankers -konsernissa toteutettiin vuonna 2016 useita kasvustrategiaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia yritysjärjestelyjä. Vuoden aikana United Bankers kasvatti omistustaan kahdessa tytäryhtiössään: Helmikuussa Yhtiö lisäsi omistustaan UB Nordic Forest Management Oy:ssä kymmenellä prosenttiyksiköllä 88 prosenttiin. Kesäkuussa puolestaan United Bankersin omistusta UB Capital Oy:ssä kasvatettiin 62 prosentista 100 prosenttiin, kun Yhtiö hankki investointipankkitoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä vähemmistöosuuden omistavien osakkaiden osakekannan. UB Capitalin avainhenkilöt jäivät yhtiön palvelukseen ja he siirtyivät suoraan United Bankersin osakkeenomistajiksi. Yrityskaupan yhteydessä toteutettiin suunnattu anti avainhenkilöiden määräysvaltayhteisöille.

Helmikuussa United Bankersin varainhoitopalveluja tarjoava tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy osti POP Pankkien sijoituspalveluyhtiön Optium Oy:n, jonka nimeksi muutettiin UB Omaisuudenhoito Tampere Oy. Kaupan myötä United Bankers sai toimipisteen Tampereelle.  Yhtiöllä on tällä hetkellä toimistot Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella ja Tukholmassa. Yritysostojen lisäksi United Bankersin tytäryhtiössä UB Rahastoyhtiö Oy:ssä toteutettiin liiketoimintakauppa, jolla sovittiin Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman LCR-korkorahaston hallinnon siirtymisestä UB Rahastoyhtiölle. Rahaston hallinnointi siirtyi UB Rahastoyhtiölle syyskuussa.

Vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta United Bankers jatkoi kasvuaihioiden rakentamista tuote- ja palvelutarjontaansa kehittämällä. Yhtiö toi markkinoille vuoden aikana useita uusia tuotteita. Uusia rahastoja tuotiin markkinoille kaksi: pohjoismaisiin liikekiinteistöihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property, jonka salkunhoidosta vastaa United Bankersin reaaliomaisuussijoituksiin erikoistunut tytäryhtiö UB Real Asset Management sekä Suomen ensimmäinen PK-sektorin yritysten rahoitukseen keskittyvä ammattimaisille sijoittajille suunnattu pääomarahasto UB Yritysrahoitusrahasto I Ky. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloittaneiden rahastojen pääomien keruu ja sijoitusaktiviteetti vauhdittuivat loppuvuotta kohti mentäessä.

Varainhoitotuotteiden ja -palvelujen kokonaismyynti kasvoi heikosta alkuvuodesta huolimatta 47 prosenttia 400 miljoonaan euroon. Konsernin hallinnoitavien varojen määrä kasvoi vuodessa 20,3 prosentilla 2,0 miljardiin euroon. Myös United Bankersin asiakasmäärä kohosi vuoden aikana selvästi yltäen vuoden lopussa noin 6 500 asiakkaaseen.

Yhtiön strateginen fokus säilyi jatkuvaa kassavirtaa tuottavien ratkaisujen myynnissä. Tämä näkyi muun muassa rahastopääomien selvänä kasvuna. UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastopääomat (pois lukien Ky-muotoiset rahastot) kasvoivat vuoden aikana 23,8 prosenttia kaikkien aikojen huippuunsa, 729 miljoonaan euroon. Nettomerkinnät rahastoihin (pois lukien Ky-muotoiset rahastot) olivat 59,8 miljoonaa euroa. Ky-muotoiset rahastot mukaan lukien rahastopääomat kasvoivat yhteensä 883 miljoonaan euroon. Vallitseva matalien korkojen ympäristö lisäsi kiinnostusta Yhtiön tarjoamiin reaaliomaisuusrahastoihin. Varsinkin metsäsijoittaminen saavutti vuoden aikana suurta suosiota. Myös varainhoitorahasto Erikoissijoitusrahasto UB Smart sekä lyhyen koron rahasto UB Korko Plus keräsivät mukavasti uusia pääomia. UB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen määrä kasvoi vuoden aikana kahteenkymmeneen.

United Bankersin metsärahastot ovat keränneet runsaasti pääomia viime vuosien aikana. UB Nordic Forest Fund II Ky ("NFF II") suljettiin sijoittajilta tammikuussa 2016 rahaston saavutettua oman pääoman tavoitekokonsa 46,75 miljoonaa euroa. UB Nordic Forest Fund I Ky ("NFF I") oli suljettu uusilta sijoituksilta jo aiemmin. NFF I:n ja NFF II:n hallinnointi siirtyi kesäkuussa UB Nordic Forest Management Oy:ltä UB Rahastoyhtiölle. Myös laajalle sijoittajakunnalle suunnattu suomalaisiin metsätiloihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Metsä kasvatti pääomiaan merkittävästi. Joulukuussa 2015 aloittaneen rahaston pääomat kohosivat vuoden 2016 lopussa noin 65 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa United Bankersin metsärahastojen pääomat olivat yhteensä 203,0 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu metsäomaisuus oli 66 800 hehtaaria.

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti laski edellisvuodesta yleisen markkinakehityksen saattelemana. Erittäin matalien korkojen ympäristö on vaikeuttanut strukturoitujen tuotteiden myyntiä kaikilla alan toimijoilla. Alhainen korkotaso on johtanut siihen, että useimpien tuotetyyppien osalta sijoitusten tuottopotentiaali on jäänyt selvästi aiempaa heikommaksi. Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n tilastojen mukaan kokonaismarkkina supistui yli 30 prosenttia noin 1,3 miljardiin euroon. UB Omaisuudenhoidon strukturoitujen sijoituslainojen myynti laski noin 91 miljoonaan euroon (115 miljoonaa euroa vuonna 2015). Yhtiön markkinaosuus tuotteiden myynnistä kasvoi kuitenkin 7,0 prosenttiin edellisvuoden 6,0 prosentista. Yhtiön kokoon nähden UB Omaisuudenhoito onkin merkittävä toimija strukturoitujen tuotteiden markkinoilla, mikä kertoo yhtiön hyvästä maineesta laadukkaiden tuotteiden tarjoajana.

Listautumisantien osalta vuosi 2016 oli tyydyttävä. UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana ja hyväksyttynä neuvonantajana Suomen Hoivatilat Oyj:n listautuessa First North Finland -markkinapaikalle. Suomen Hoivatilojen anti saavutti erittäin suurta kiinnostusta sijoittajien parissa ja anti ylimerkittiin moninkertaisesti. Suomen Hoivatilat keräsi listautumisannilla yhteensä noin 16,8 miljoonaa euroa ja sai yli 1 200 uutta osakkeenomistajaa. UB Securitiesin välitysliiketoiminnan haasteet sen sijaan jatkuivat pörssivaihdon pudotessa alkuvuonna lähes kolmanneksen alhaisemmalle tasolle kuin alkuvuonna 2015. Loppuvuonna aktiviteetti Helsingin pörssissä lisääntyi, mutta kansainvälisillä markkinoilla jäätiin selvästi viime vuosien alapuolelle.

Investointipankkitoimintaa harjoittavan tytäryhtiön UB Capital Oy:n palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden 2016 aikana. Saatujen toimeksiantojen koko ja luonne kehittyi niin ikään myönteisesti. Katsauskaudella UB Capital toimi neuvonantajana muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä: JOBmeal-tavaramerkin alla toimivien 17 yksityisen yrityksen myynnissä ruotsalaiselle pääomasijoitusyhtiö Valedolle, ruotsalaisen Smiling Facesin myynnissä belgialaiselle Miko N.V:lle sekä ranskalaisen Systra SA:n ostaessa ruotsalaisen Dalco Elteknik AB:n. Lisäksi UB Capital on toiminut neuvonantajana useissa transaktioissa, jotka eivät ole julkisia.

United Bankers -konserni panosti edelleen voimakkaasti sekä sisäisiin tietojärjestelmiinsä että verkkopalveluihinsa. Yhtiö on kehittänyt muun muassa verkkopalvelu OmaUB:ta, joka on mahdollistanut sijoittajille vaivattoman asiakkuuden avaamisen, verkossa asioinnin ja sijoitusten seuraamisen ympäri vuorokauden. Kehitysinvestoinnit ovat myös tehostaneet yhtiön hallinnollisia prosesseja ja poistaneet manuaalisia työvaiheita merkittävästi. Digitalisaatiotrendiin vastaaminen on fokuksessa myös United Bankersin strategiassa. Tavoitteena on ollut luoda valmius sijoituspalvelutuotteiden tarjoamiselle entistä laajemmille asiakassegmenteille. Työ alkaa myös kantaa hedelmää: vuonna 2016 verkkopalvelun kautta rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi noin 130 % edellisvuodesta ja merkintöjen lukumäärä noin 250 %.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson
30-vuotias UB rakentaa tulevaisuutta vahvalla joukkuepelillä

Harva yhtiö Suomen finanssimarkkinoilla on saavuttanut 30 vuoden iän itsenäisenä säilyen. Taidamme olla maan vanhin sijoituspalvelukonserni, joka ei ole pankki. Aloittaessani UB:lla 17 vuotta sitten meitä oli noin parikymmentä. Heistä suurin osa on edelleen mukana rakentamassa yhtiötä - perustajat mukaan lukien. Nyt UB-laisia on jo yli sata, mutta meillä on edelleen sama tekemisen meininki. Yhtiön pitkän iän salaisuus on asiakaskokemukseen ja sen kehittämiseen intohimoisesti suhtautuva henkilökunta. Pyrimme myös siihen, että toimintamme on mahdollisimman ketterää ja pelaamme aina joukkueena.

Vuosi 2016 oli yhtiölle työläs vuosi - enkä nyt tarkoita pelkästään avainlukujen valossa. Työmäärä on ollut poikkeuksellisen suuri sekä itselläni että monella kollegallani. Finanssiala on murroksessa, eikä yhtiön kehittämistä voi hidastaa tai lykätä. Meidän tulee juosta täysillä juuri nyt, koska lähitulevaisuuden liikkeet ja ketteryys määrittelevät sen, kenen markkinaosuus kasvaa ja kenen pienenee. Uusi teknologia ja poliitikot piirtävät finanssialan kartat uusiksi.

Vuonna 2016 onnistuimme tiivistämään joukkuepeliämme, vaikka teimme useita yrityskauppoja ja käynnistimme useita uusia tuote- ja palveluaihioita. Saavutimme jälleen sekä asiakasmäärän, uusmyynnin että hallinnoitavan varallisuuden osalta kaikkien aikojen ennätyksen siitäkin huolimatta, että transaktioliiketoiminta oli merkittävästi edellisvuotta haasteellisempaa. Investoimme järjestelmäkehitykseen, regulaatiomuutoksiin vastaamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen enemmän aikaa ja rahaa kuin koskaan aikaisemmin. Nämä investoinnit näkyvät kustannuksina nyt, mutta ne mahdollistavat jatkossa nykyistä merkittävästi suuremman asiakasmäärän palvelemisen. Tavoitteemme on yksinkertainen mutta ei vaatimaton: haluamme tarjota markkinoiden parhaan sijoituspalvelun ja asiakaskokemuksen yhdistelmän niin ammattisijoittajille kuin yksityissijoittajillekin. Vuodesta 2017 ei välttämättä tule helpompi, mutta näkemyksemme mukaan kannattavuudeltaan selvästi vuotta 2016 parempi. UB on joukkueena valmis haasteisiin.

UB:n tehtävänä on toimia suunnannäyttäjänä vaurastumisessa. Haluamme kasvattaa määrätietoisesti liiketoimintaamme nykyistä merkittävästi suuremmaksi pohjoismaiseksi finanssitaloksi. Kasvu ei ole vaihtoehto vaan elinehto, eikä kansainvälistymistä tule pelätä. Meillä on huippuluokan finanssialan osaamista Suomessa, ja sille löytyy kysyntää myös maailmalta. Me UB:lla haluamme omalta osaltamme tehdä finanssipalveluista Suomelle vientituotteen.

UB:n visiona on olla asiakkailleen haluttu kumppani varallisuuden hoidossa ja taloudellisena neuvonantajana. Voimakkaasti kasvava määrä ammatti- ja yksityissijoittajia luottaa meihin. Tämä on paitsi merkittävä innostuksen lähde joukkueellemme myös paras tae sille, että kasvutarinamme jatkuu.  Meillä on vahva usko siihen, että UB kirjoittaa suomalaista finanssialan historiaa myös jatkossa!

Toimintaympäristö

Sijoitusympäristö oli vuonna 2016 monella tapaa hyvin haasteellinen. Vuoden alussa osakemarkkinoilla koettiin erittäin voimakas negatiivinen korjausliike, joka oli seurausta ennen kaikkea Kiinan talouskasvun hidastumiseen liittyvistä huolista. Myös raaka-aineiden hintojen lasku sekä Yhdysvaltain rahapolitiikan odotettu kiristyminen painoivat osaltaan osakekursseja, jotka laskivat enimmillään jopa 20 prosenttia vuodenvaihteen tasoilta. Vuoden aikana koettiin myös muita tapahtumia ja ilmiöitä, jotka heiluttelivat markkinoita. Niin EU-eroa kannattavien voitto Iso-Britannian kesäkuisessa kansanäänestyksessä kuin Yhdysvaltojen marraskuisten presidentinvaalien tulos olivat pelättyjä ja ennakko-odotusten vastaisia. Brexit-kannattajien voitto ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi aiheuttivat kumpikin markkinoilla kuitenkin vain tilapäisen notkahduksen, jonka jälkeen kurssit kääntyivät yllättäen selvään nousuun.

Yhdysvaltojen keskuspankin toteuttamien ja indikoimien koronnostojen seurauksena Yhdysvaltain dollari jatkoi vahvistumistaan suhteessa euroon etenkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Donald Trumpin talouspoliittiset linjaukset kotimarkkinoiden tukemisesta ja infrastruktuuri-investoinneista siivittivät puolestaan pörssikurssit vahvaan nousuun vuoden lopuksi.  Euron heikkous tuki osaltaan euroalueen vientisektoria, mikä näkyi loppuvuoden aikana selvästi myönteisimmissä talousnäkymissä. Osakekurssit vahvistuivat vuoden loppua kohden selvästi myös Euroopassa.

Euroopassa keskuspankki jatkoi hyvin elvyttävää rahapolitiikan linjaansa. Alkuvuonna EKP ilmoitti mittavasta joukkolainojen osto-ohjelmasta osana tavoitettaan lisätä rahan määrää ja kiihdyttää inflaatiota kohti tavoitetasoa. Samalla ohjauskorko asetettiin 0 prosenttiin. Erittäin matalien ja jopa negatiivisten markkinakorkojen ympäristö on osaltaan ohjannut sijoittajia kohti riskisempiä sijoituskohteita kuten osakkeita. Myös reaaliomaisuussijoitusten kuten kiinteistöjen ja metsän suosio on lisääntynyt niiden tarjoaman tasaisen kassavirran sekä inflaatiosuojan ansiosta.

Finanssialan yhtiöt ovat viime vuosina valmistautuneet kiristyvään sääntelyyn. Valmistelutoimenpiteet ovat kiihtyneet entisestään, sillä uutta sääntelyä aletaan soveltaa vuoden 2018 alussa. Tuolloin astuu voimaan sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä sääntelevä MiFID II -direktiivi sekä paketoituja sijoitustuotteita kuten vakuutuksia ja strukturoituja sijoituslainoja koskeva PRIIPs-asetus. Kiristyvä sääntely on lisännyt ja lisää hallinnollisia kustannuksia toimialalla. Sääntelyyn vastaaminen on vaatinut toimijoilta laajamittaisia investointeja myös tietojärjestelmiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen United Bankers Oyj myi tammikuussa koko kymmenen prosentin omistuksensa VISIO Varainhoito Oy:stä. Kaupan yhteydessä United Bankersin tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ja VISIO solmivat uuden yhteistyösopimuksen varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myyntiä koskien. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää varainhoitoyhtiöiden yhteistyötä. Omistuksesta luopumisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin liikevaihtoon tai liikevoittoon vuonna 2017.

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden päättymisen jälkeen muita sen taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Tulevaisuudennäkymät

United Bankers -konserni keskittyy jatkossakin parhaiden kasvuaihioidensa rakentamiseen. Panostuksia jatketaan esimerkiksi pääomarahastoliiketoiminnan sekä investointipankkitoiminnan kasvattamiseen. Tavoitteena on lisätä varanhoitopalveluiden kokonaismyyntiä viime vuodesta painottaen jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden osuutta. Tähän pyritään hyödyntämällä United Bankersin vahvaa asemaa muun muassa reaaliomaisuussijoittamisen erikoisosaajana.

United Bankersin tavoitteena on kiihdyttää asiakasmääränsä kasvuvauhtia ja sen myötä myös hallinnoitavien varojen määrää. Tämän vuoksi verkkopalvelu- ja järjestelmäinvestoinnit ovat keskiössä myös vuonna 2017. Tiukentuva sääntely asettaa omat vaatimuksensa järjestelmäkehitykselle, mutta olennaista on huomioida myös asiakkaiden odotukset palveluiden tasosta ja saatavuudesta verkossa. Verkko- ja järjestelmäinvestoinnit tähtäävätkin liiketoiminnan mahdollisimman tehokkaaseen skaalautuvuuteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuukausisäästömahdollisuutta rahastoihin sekä lisääntyvää verkkopalveluiden hyödyntämistä asiakkaaksituloprosessissa, raportoinnissa sekä sähköisen asioinnin mahdollisuuksissa.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi on käynnistynyt myönteisissä tunnelmissa, mikä luo hyvät edellytykset United Bankersin kaikkien liiketoimintayksiköiden kehitykselle. Asiakaskunnan laajeneminen ja hoidettavan varallisuuden määrän kasvu tukevat osaltaan kasvunäkymiä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihtonsa kasvavan ja kannattavuutensa paranevan selvästi vuoteen 2016 verrattuna, vaikka tulevan sääntelyn aiheuttamat kertaluonteiset kustannukset rasittavatkin yhä tulosta.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2017

United Bankers -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan 24.2.2017 Yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat -osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 17.3.2017 klo 13:00 alkaen Scandic Marskissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 1,00 euroa osakkeelta, ja se maksetaan voittovaroista.

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2017 julkaistaan arviolta 24.8.2017.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 102 henkilöä (12/2016). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,0 miljardia euroa (12/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.