Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 24.8.2017 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017: kannattavuus parani selvästi viime vuodesta

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017 (luvut ovat tilintarkastamattomia)

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 11,6 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa 1-6/2016), kasvua 11,5 %.
  • Konsernin käyttökate katsauskaudella oli 2,0 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa 1-6/2016), kasvua 87,7 %.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa 1-6/2016), kasvua 103,3 %.
  • Katsauskauden voitto oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa 1-6/2016).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (-0,13 euroa 1-6/2016).
  • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 2 180 miljoonaa euroa (2 000 milj. euroa 31.12.2016), kasvua 9,0 %.
  • Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa noin 7 000 (noin 6 500 asiakasta 31.12.2016), kasvua 7,7 %.
  • Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan selvästi vuoteen 2016 verrattuna.

             

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liikevaihto ja tulos kasvoivat katsauskaudella viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yhtiön kannattavuus parani selvästi. Käyttökate kasvoi 87,7 prosenttia ja liikevoitto yli sata prosenttia suhteessa vuoden 2016 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Poistot, erityisesti yritysjärjestelyihin liittyen, kohosivat viime vuoden vastaavasta jaksosta ja rasittivat Yhtiön tulosta.

Suotuisa markkinatilanne ja talouden vahvistuvat näkymät tukivat asiakasmäärän ja hallinnoitavien varojen kasvua. Erityisen myönteisenä voidaan nähdä rahastopääomien kasvun kiihtyminen, sillä konsernin tavoitteena on lisätä jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuutta tuloksestaan. United Bankers -konsernin hallinnoitavat varat ja asiakasmäärä nousivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Lisätietoja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.

Avainluvut (Taloudelliset luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

AVAINLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto, MEUR 11,6 10,4 11,5 20,1
Käyttökate, MEUR 2,0 1,1 87,7 2,8
Liikevoitto, MEUR 1,3 0,6 103,3 1,5
Kauden tulos, MEUR 0,8 -0,2   0,3
Tulos per osake, EUR 0,55 -0,13   0,17
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 2180 1845 18,2 2000
Asiakasmäärä kauden lopussa 7000 5800 20,7 6500

Toimitusjohtaja Patrick Anderson:
Toimitusjohtajan katsaus

Katse varainhoidon ja investointipankkitoiminnan kasvussa sekä yritysjärjestelyissä

Alkuvuosi 2017 oli hallinnoitavien varojen, uusmyynnin ja asiakkaiden määrillä mitattuna jälleen ennätyksellinen. Rahastot ylittivät ensimmäisen kerran miljardin euron rajapyykin, ja kiinteän kassavirran osuus konsernin tuloista jatkoi nousuaan. Sekä liikevaihto että kannattavuus kehittyivät oikeaan suuntaan. Olemme kuitenkin edelleen kaukana pitkän aikavälin tavoitteistamme. Varainhoitoliiketoiminnan ja investointipankkitoiminnan näkymät antavat toisaalta aihetta uskoa, että pystymme kasvattamaan yhtiötämme kannattavasti myös jatkossa.

Ensi vuoden regulaatiosuma eli rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi MiFID II, yksityissijoittajien suojaa parantava PRIIPS-asetus ja EU:n tietosuoja-asetus tulevat osaltaan ajamaan finanssitoimijoiden palvelut entistä enemmän verkkoon ja ohjaamaan yhtiöitä yritysjärjestelyihin. Yhtiöiden keskikoko noussee nykyisestä selvästi suuremmaksi. Markkina- ja kilpailijakenttä muuttuu tässä skenaariossa nykyisestä.

Konsolidaatio lisää merkittävästi toimijoiden tehokkuutta ja kannattavuutta sekä mahdollistaa aikaisempaa suurempia investointeja sijoituspalveluiden laatuun, asiakaskokemuksen parantamiseen ja teknologisiin järjestelmiin. Uskon, että olemme yhtiönä mukana yhdessä tai useammassa yritysjärjestelyssä tulevan vuoden aikana.

United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2017

United Bankersin alkuvuoden liikevaihto ja kannattavuus paranivat sekä viime vuoden vastaavaan jaksoon että vuoden 2016 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna. Yhtiö onnistui kasvattamaan käyttökatettaan merkittävästi suhteessa vuoden 2016 ensimmäiseen puoliskoon, mutta se on vielä selvästi tavoiteltua alhaisemmalla tasolla. Etenkin yritysjärjestelyistä johtuvat poistot jatkoivat kasvuaan viime vuodesta rasittaen Yhtiön liikevoittoa. Yritysjärjestelyiden lisäksi United Bankers on investoinut digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä tietojärjestelmien uudistamiseen. Hankkeiden toteuttaminen on ollut välttämätöntä kiristyvän sääntelyn vaatimuksiin vastaamiseksi. Toisaalta uudistusten tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja mahdollistaa jatkossa merkittävästi suurempien asiakasmäärien palvelu ilman kustannusten vastaavaa kohoamista.

United Bankers -konsernin varainhoitopalveluiden kokonaismyynti kasvoi alkuvuoden aikana 34 % yltäen lähes 240 miljoonaan euroon. Suotuisa markkinatilanne tuki varainhoitosalkkujen ja rahastojen positiivista tuottokehitystä. Konsernin hallinnoitavien varojen määrä nousi kesäkuun lopussa liki 2,2 miljardiin euroon.

UB:n rahastojen nettomerkinnät kohosivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 91,8 miljoonaan euroon. Luku ei sisällä Ky-muotoisia rahastoja. Yhteenlasketut rahastopääomat kasvoivat vuoden vaihteesta 15,1 prosenttia yli 1,0 miljardiin euroon. Pääomarahastojen (Ky-muotoiset rahastot) osuus kaikista rahastopääomista oli kesäkuun lopussa 167,8 miljoonaa euroa. Suosituimpia rahastoja alkuvuonna olivat lyhyen koron rahasto UB Korko Plus, suomalaisiin metsätiloihin sijoittava UB Metsä, pohjoismaisiin toimitilakiinteistöihin sijoittava UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt sekä varainhoitorahasto UB Smart.

Kesällä 2016 perustettu Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt kiinnosti ensimmäisen toimintavuotensa aikana kasvavassa määrin sijoittajia. Sen pääomat (GAV) olivat kasvaneet kesäkuun loppuun mennessä (30.6.2017 merkinnät mukaan lukien) 44,0 miljoonaan euroon. Rahaston toiminta on käynnistynyt myönteisissä merkeissä ja rahasto on onnistunut hankkimaan erittäin kiinnostavia kiinteistökohteita laajasti eri Pohjoismaissa.

Kesäkuussa 2016 toimintansa aloittaneen UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n ensimmäinen toimintavuosi on sujunut niin ikään myönteisissä merkeissä. Rahaston ensimmäisellä sijoituskierroksella keväällä 2016 kerätyt pääomat saatiin sijoitetuksi ensimmäisen toimintavuoden aikana ja rahaston toinen varainhankintakierros saatiin päätökseen kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Rahasto on ensimmäisen toimintavuotensa aikana myöntänyt lainoja yhteensä kymmenelle yritykselle ja rahaston kutsuma pääoma kesäkuun lopussa oli 27,4 miljoonaa euroa. Rahasto sai toisella varainhankintakierroksella uusia sijoitussitoumuksia yhteensä 27,0 miljoonaa euroa, joten rahaston kokonaispääoma uudet sijoitussitoumukset huomioiden on noussut yli 54 miljoonaan euroon. Rahasto on katsauskauden jälkeen myöntänyt kaksi uutta luottoa yhteisarvoltaan 4,5 miljoonaa euroa. Rahaston lopullinen tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa.

United Bankers toi alkuvuoden aikana markkinoille yhden uuden rahaston, Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuuden. Rahaston kautta sijoittaja saa laajan hajautuksen kiinteistömarkkinoille, infrastruktuuriyhtiöihin ja metsään vaivattomasti yhdellä rahastosijoituksella. UB Reaaliomaisuus on suunnattu erityisesti yksityissijoittajille. Alkuvuoden aikana toteutettiin Sijoitusrahasto UB Pensionin sulautuminen Sijoitusrahasto UB Global REIT:iin.

Matalien ja jopa negatiivisten korkojen ympäristö vaikeutti edelleen strukturoitujen sijoituslainojen myyntiä laajasti toimialan yhtiöiden parissa. Vallitsevassa ympäristössä monien tuotteiden ehtoja on vaikea saada sijoittajien kannalta houkutteleviksi. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta United Bankersin strukturoitujen tuotteiden myynti pysyi lähes ennallaan. Yhtiö toi markkinoille alkuvuoden aikana yhteensä yhdeksän strukturoitua lainaa, joiden myynti oli yhteensä 42,4 miljoonaa euroa (43,5 miljoonaa euroa 1-6/2016).

Investointipankkitoimintaan keskittyvän tytäryhtiön UB Capital Oy:n liiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö vahvisti asemiaan muun muassa perustamalla toimiston Malmöhön. UB Capital sai päätökseen useita toimeksiantoja, joista merkittävimpiin kuuluivat muun muassa toimiminen neuvonantajana pääomasijoitusyhtiö Tritonin ostaessa ruotsalaisen Anläggning & Kabelentreprenad i Malmö AB:n (Akea) Priveq Investment Fund IV L.P.:ltä sekä ruotsalaisen Saldab IT AB:n myynnissä Tukholman pörssissä noteeratulle Dustin Groupille. UB Capitalilla on lukuisia käynnissä olevia ja potentiaalisia toimeksiantoja. Investointipankkitoiminnan näkymät jatkuvatkin suotuisina.

 Yhtiön arvopaperinvälitykseen erikoistuneen tytäryhtiön UB Securities Oy:n välitysliiketoiminnan haasteet jatkuivat. Asiakasaktiivisuuden piristymisestä huolimatta osakevälityksen bruttokomissiot jäivät alkuvuonna edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmalle tasolle. UB Securities osallistui muutamien suurien transaktioiden välittämiseen Helsingin pörssiin listatuissa yhtiöissä. UB Securities toimi katsastuskauden aikana myös First North -markkinapaikalle listattujen Nexstim Oyj:n ja Herantis Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana.

United Bankers jatkoi alkuvuoden aikana organisaatiorakenteensa virtaviivaistamista. Yhtiö myi tammikuussa 10 prosentin omistuksensa VISIO Varainhoito Oy:ssä. Kaupan yhteydessä solmittiin uusi varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myyntiä koskeva sopimus, jonka tavoitteena on kehittää varainhoitoyhtiöiden yhteistyötä. Toukokuussa United Bankers kasvatti puolestaan omistustaan 88 prosentista sataan prosenttiin metsäsijoittamiseen erikoistuneessa tytäryhtiössään UB Nordic Forest Management Oy:ssä. Järjestely tukee yhtiön strategista tavoitetta yksinkertaistaa konsernin omistusrakenteita.

Toimintaympäristö

Osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkui vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Pörssiyhtiöiden paranevat tulokset ja sijoittajien usko keskuspankkien löysän rahapolitiikan jatkumiseen ohjasivat sijoituksia osakemarkkinoille. Talouskasvu alkoi voimistua Euroopassa ja säilyi kohtuullisena Yhdysvalloissa ilman merkkejä kasvun liiallisesta kiihtymisestä. Myös Kiinassa ja muualla Aasiassa talouskasvu jatkui vahvana. Vakaan taloudellisen tilanteen vastapainona epävakaus Yhdysvaltain poliittisessa tilanteessa kasvoi presidentti Trumpin sekoittaessa vallitsevaa poliittista järjestystä. Markkinoilla jouduttiin näin ollen tasapainoilemaan hyvän talouskehityksen ja huonon politiikan välillä. Tämä näkyi myös korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeissä. Pitkät USD-korot laskivat syksyn 2016 nousupyrähdyksen jälkeen ja dollarin kurssi heikkeni selvästi suhteessa euroon. Yhdysvalloissa keskuspankki nosti ohjauskorkoaan kahdesti 0,25 prosentilla alkuvuoden aikana. Kesäkuun lopussa ohjauskorko oli 1,25 %. Euroopassa korkotaso on kuitenkin Euroopan keskuspankin (EKP) elvyttävän politiikan seurauksena säilynyt edelleen alhaisena ja lyhyet markkinakorot negatiivisina.

Euroopassa sekä poliittinen tilanne että talous kehittyivät myönteiseen suuntaan. Hollannin ja Ranskan vaalien jälkeen populismin nousu näytti taittuvan. Euroalueella yritysten tuloskehitys ja talouskasvu yllättivät positiivisesti. Kuluttajien ja yritysten luottamus ovatkin korkeimmillaan pitkiin aikoihin. Vahvan talouskehityksen myötä EKP:llä on ollut melkoinen tehtävä perustella löysää rahapolitiikkaansa. Markkina kuitenkin hinnoittelee lyhyet markkinakorot edelleen negatiiviseksi syksyyn 2019 saakka.

Euroopan ja Yhdysvaltojen keskeisimmät osakeindeksit nousivat alkuvuonna 4-8 % vuoden vaihteesta. Kehitys oli nousujohteista myös Aasian pörsseissä. Osakemarkkinoiden volatiliteetti oli poikkeuksellisen alhainen koko alkuvuoden ajan. Markkinoiden suotuisaa kehitystä eivät juuri häirinneet Syyrian sota, Brexit tai presidentti Trumpin ailahteleva politiikka.  Matalan korkotason vuoksi osakkeet ja tasaista kassavirtaa tarjoavat reaaliomaisuussijoitukset säilyivät sijoittajien suosiossa.

Sijoitusalan sääntely kiristyy entisestään vuoden 2018 alussa. Suurimpia muutoksia toimintaan aiheuttavat MiFID II -direktiivi sekä PRIIPs-asetus. Lisäksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Uuden sääntelyn voimaantulon läheneminen on saanut finanssialan yritykset kiristämään tahtiaan sääntelyyn vastaamiseksi. Tämä tarkoittaa toimialan yhtiöiden hallinnollisten kustannusten kohoamista ja merkittäviä investointeja muun muassa tietojärjestelmiin. Jatkossa on odotettavissa, että toimialan ankara sääntely nostaa finanssialalle tulon kynnystä ja todennäköisesti vähentää alan toimijoiden määrää sekä Suomessa että muualla Euroopassa.  

Tulevaisuudennäkymät

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja uusien palvelumallien kuten rahastosäästämisen käyttöönotto ovat tuoneet United Bankers -konsernin palvelut aiempaa laajemman asiakaskunnan ulottuville. Yhtiön kasvustrategian mukaiset panostukset asiakaspalveluun, tuotevalikoiman kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin tukevat osaltaan asiakasmäärän ja hoidettavan varallisuuden kasvua. Entistä laajempi asiakaspohja ja jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden kasvava osuus konsernin hoidettavasta varallisuudesta vakauttavat Yhtiön tulovirtoja.

United Bankers keskittyy jatkossakin ydinliiketoimintojensa kehittämiseen. Varainhoitopalveluissa hyödynnetään etenkin konsernin vahvaa osaamista reaaliomaisuussijoittamisessa, johon kuuluvat esimerkiksi kiinteistö-, infrastruktuuri- ja metsäsijoitukset. Myös pääomarahastoliiketoiminnan kehittämistä jatketaan. Aiempaa myönteisemmät talouden kasvunäkymät ja sijoittajien luottamuksen vahvistuminen tukevat osaltaan varainhoitopalveluiden ja -tuotteiden myyntiä. Talouskasvun piristyminen lisännee aktiviteettia myös pörssilistautumisissa sekä yritysjärjestelyrintamalla. Näin ollen myös investointipankkitoiminnan näkymät vaikuttavat suotuisilta.

Finanssialan vallitseva toimintaympäristö, jossa investointitarpeita aiheuttavat niin kiristyvä sääntely kuin esimerkiksi digitalisaatio, suosii pääsääntöisesti aiempaa suurempia organisaatioita. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että toimialalla on viimeisten parin vuoden aikana toteutettu useita yritysjärjestelyjä. Sääntelyn voimaantulon lähestyessä keskusteluja yrityskauppojen ja yhdistymisten tiimoilta käydään todennäköisesti entistäkin tiiviimmin. Toimialalla nähtäneen useita järjestelyjä etenkin seuraavien 6-12 kuukauden aikana. United Bankersin näkökulmasta tilanne on kiinnostava, sillä strategiansa mukaisesti Yhtiö pyrkii kasvamaan myös yritysjärjestelyiden avulla. Yhtiön tavoitteena onkin olla aktiivisessa roolissa toimialan konsolidaatiokeskusteluissa.

United Bankers toistaa aiemman arvionsa koko vuoden 2017 näkymistä. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja tuloksensa paranevan selvästi vuoteen 2016 verrattuna kannattavuuden kohentuessa suhteessa vuoden 2016 erittäin vaatimattomaan kehitykseen. Edellinen ohjaus 16.2.2017: Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihtonsa kasvavan ja kannattavuutensa paranevan selvästi vuoteen 2016 verrattuna.

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 julkaistaan arviolta 27.2.2018.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.