Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 27.2.2018 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: suotuisa toimintaympäristö ja onnistuneet yritysjärjestelyt tukevat kasvua

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen.

  • United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) tilikaudella oli 25,0 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa 1-12/2016).
  • Konsernin käyttökate tilikaudella oli 5,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa 1-12/2016).
  • Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 3,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa 1-12/2016).
  • Tilikauden voitto oli 2,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa 1-12/2016).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,52 euroa (0,17 euroa 1-12/2016).

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 2,00 euroa osakkeelta.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liikevaihto ja kannattavuus kääntyivät vuoden 2017 aikana jälleen selvään kasvuun. Yhtiö toteutti vuoden aikana useita strategisesti merkittäviä yritysjärjestelyjä. Konsernirakennetta yksinkertaistettiin kasvattamalla emoyhtiön omistus UB Nordic Forest Management Oy:ssä ja UB Real Asset Management Oy:ssä 100 prosenttiin. Yhtiö sopi vuoden 2017 lopussa myös historiansa suurimmasta yritysjärjestelystä, Suomen Pankkiiriliike Oy:n ("Suomen Pankkiiriliike") koko osakekannan hankinnasta. Yrityskauppa kasvattaa United Bankersin hallinnoitavaa varallisuutta noin 600 miljoonalla eurolla. Suomen Pankkiiriliike Oy:tä ei ole konsolidoitu United Bankers -konsernin tilinpäätökseen vuonna 2017, koska kauppa toteutui vasta 31.1.2018, kun kaikki kaupan ehdollisuudet olivat ratkenneet. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuudet 8.1.2018 ja Finanssivalvonta antoi hyväksynnän kaupalle 31.1.2018. Myyntiverkoston laajentamisen näkökulmasta merkittävää oli myös marraskuussa solmittu rahastojen jakelua koskeva yhteistyösopimus POP Pankkiliiton kanssa.

United Bankersin asiakasmäärä kohosi noin 7 700:aan (noin 6 500 asiakasta 31.12.2016) ja hallinnoitavien varojen määrä 2 285 miljoonaan euroon (2 000 milj. euroa 31.12.2016). Molempien lukujen osalta yllettiin jälleen kaikkien aikojen korkeimmille tasoille.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Lisätietoja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.    

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 13,5 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa 7-12/2016)
  • Konsernin käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 3,2 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa 7-12/2016)
  • Konsernin liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa 7-12/2016)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,29 euroa 7-12/2016)

United Bankersin liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisana vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Sijoitusmarkkinoiden vire säilyi positiivisena ja Yhtiön varainhoitopalveluiden myynti pysyi hyvällä tasolla. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleeseen sijoitusalaa koskevaan MiFID II -sääntelykokonaisuuteen liittyvät järjestelmäuudistukset sekä prosessien muutokset työllistivät organisaatiota kasvavissa määrin vuoden loppua kohti mentäessä.

Yhtiö teki vuoden lopulla kaksi strategisesti ja taloudellisesti merkittävää yritysjärjestelyä. United Bankers hankki 13.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen myötä tytäryhtiönsä UB Real Asset Management Oy:n kokonaan omistukseensa (aiempi omistusosuus 56,24 %). Marraskuun lopussa sovittiin myös yrityskaupasta, jossa United Bankers hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Sopimus allekirjoitettiin 28.11.2017, ja järjestely sai Finanssivalvonnan hyväksynnän tammikuussa 2018.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

  7-12/2017 7-12/2016 muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 muutos,%*
Liikevaihto, MEUR 13,5 9,7 +38,3 25,0 20,1 +24,5
Käyttökate, MEUR 3,2 1,7 +91,7 5,2 2,8 +90,2
Liikevoitto, MEUR 2,3 0,9 +165,7 3,6 1,5 +138,9
Kauden tulos, MEUR 1,5 0,4 +234,0 2,3 0,3 +824,8
Tulos per osake, EUR 0,97 0,29 +234,9 1,52 0,17 +792,9
Tulos per osake, EUR,
laimennusvaikutuksella oikaistuna
0,97 0,29 234,4 1,52 0,17 +791,7
Asiakasmäärä kauden lopussa       7 700 6 500 +18,5
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR       2 285 2 000 +14,3

 *muutos,% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

United Bankers -konsernin vuosi 2017

Operatiivinen toiminta palasi kasvu-uralle
Maailmantalouden vahvistuneet näkymät tukivat sijoitusmarkkinoiden myönteistä kehitystä vuonna 2017. United Bankers -konsernin liikevaihto ja käyttökate palautuivat selvästi korkeammalle tasolle vuoden 2016 notkahduksen jälkeen. Liikevaihto kohosi 24,5 prosentilla 25,0 miljoonaan euroon. Käyttökate eli Yhtiön tulos ennen poistoja lähes kaksinkertaistui 5,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto yli kaksinkertaistui ollen 3,6 miljoonaa euroa, vaikka muun muassa yritysjärjestelyihin liittyvät liikearvopoistot kasvoivat edelleen vuoteen 2016 verrattuna. Osakekohtainen tulos kohosi 1,52 euroon (0,17 euroa vuonna 2016). Konsernin henkilöstömäärä nousi 107 henkilöön (102 henkilöä 31.12.2016).

Varainhoitotuotteiden ja -palvelujen kokonaismyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 10 prosentilla ja oli yhteensä 424 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavien varojen määrä nousi puolestaan 14,3 prosentilla lähes 2,3 miljardiin euroon vuoden 2017 aikana. Myös United Bankersin asiakasmäärä kohosi selvästi yltäen vuoden lopussa noin 7 700 asiakkaaseen.

Varainhoitopalveluiden ja -tuotteiden myynnissä keskityttiin edelleen jatkuvaa kassavirtaa tuottavien vaihtoehtojen tarjontaan. Strategia tuotti tulosta ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen pääomat kohosivat yli miljardiin euroon nettomerkintöjen yltäessä yli 120 miljoonaan euroon. Suosituimpia rahastoja olivat Erikoissijoitusrahastot UB Korko Plus, UB Metsä, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt sekä UB Smart.

United Bankersin metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana vuonna 2017. Vuoden lopussa kolmen metsärahaston, Erikoissijoitusrahasto UB Metsän sekä UB Nordic Forest Fund I Ky:n ja UB Nordic Forest Fund II Ky:n pääomat olivat yhteensä 233 miljoonaa euroa. United Bankers on johtava pohjoismainen metsärahastotalo ja yksi Suomen suurimmista metsänomistajista. Rahastojen yhteenlaskettu metsäomaisuus oli lähes 80 000 hehtaaria. Myös sijoittajien metsärahastoista saamat tuotot ovat olleet tavoitteiden mukaisia.

Vuonna 2016 toimintansa aloittaneiden rahastojen Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen ja UB Yritysrahoitusrahasto Ky:n pääomien keruu vauhdittui vuoden 2017 aikana. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston pääomat olivat vuoden lopussa 65,9 miljoonaa euroa. UB Yritysrahoitusrahaston saamat sijoitussitoumukset kohosivat puolestaan 54 miljoonaan euroon. Rahasto on myöntänyt lainoja suomalaisille PK-yrityksille noin 30 miljoonan euron arvosta.

Pääomarahastot mukaan lukien United Bankersin rahastopääomat olivat vuoden 2017 lopussa 1,1 miljardia euroa. UB LCR Korko -rahaston toiminta lopetettiin marraskuussa pankkien sijoitustoimintaa koskevien regulaatiomuutosten vuoksi, mikä vähensi hoidettavaa varallisuuden määrää noin 52 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi rahasto: metsään, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus. UB Pension -rahasto sulautettiin toukokuussa UB Global REIT -rahastoon.

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti säilyi hyvällä tasolla haasteellisesta korkoympäristöstä huolimatta. UB Omaisuudenhoito Oy toi vuoden aikana markkinoille 18 uutta strukturoitua sijoituslainaa. Strukturoitujen lainojen myynti supistui noin 6 prosentilla 85 miljoonaan euroon. Suosituimpia tuotteita olivat edelleen erilaiset korkoa tuottavat yrityslainakorit. Yhtiön kokoon nähden UB Omaisuudenhoito on merkittävä toimija strukturoitujen tuotteiden markkinoilla, mikä kertoo yhtiön hyvästä maineesta laadukkaiden tuotteiden tarjoajana.

Investointipankkitoimintaa harjoittavan tytäryhtiön UB Capital Oy:n ja sen tytäryhtiön UB Capital Sweden AB:n saamien toimeksiantojen määrä kasvoi vuonna 2017 hieman edellisvuodesta. Katsauskaudella UB Capital toimi muun muassa pääomasijoitusyhtiö Tritonin neuvonantajana sen ostaessa ruotsalaisen Akeabin Priveq Investment Fund IV L.P.:ltä, omistajien neuvonantajana Kewabin myynnissä Tritonille ja ruotsalaisen Saldab IT AB:n myynnissä Tukholman pörssissä noteeratulle Dustin Groupille sekä omistajien neuvonantajana Thor Shipping & Transport AB:n myynnissä Accent Equity Partners AB:lle. Lisäksi UB Capital -konserni on toiminut neuvonantajana useissa ei-julkisissa transaktioissa.

Arvopaperinvälitysliiketoiminnan kannattavuushaasteet säilyivät, vaikka pörssivaihto piristyikin suotuisan markkinakehityksen myötä. UB Securities Oy:ssä keskityttiinkin vuoden aikana edelleen toiminnan tehostamiseen sekä uuden välitystiimin rakentamiseen. UB Securities toimi vuoden aikana pääjärjestäjänä Herantis Oyj:n suunnatussa osakeannissa ja oli mukana Kuuhubb Inc:n suunnatussa annissa. UB Securities toimi myös Herantis Oyj:n, Nexstim Oyj:n ja Suomen Hoivatilat Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana. Sopimus Suomen Hoivatilojen kanssa päättyi yhtiön siirryttyä First North -markkinapaikalta Helsingin pörssin päälistalle 1.3.2017.

Strategiset yritysjärjestelyt ja yhteistyösopimukset vuoden keskeisimpiä saavutuksia
United Bankers onnistui vuoden 2017 aikana toteuttamaan useita sen strategian kannalta tärkeitä yritysjärjestelyjä sekä yhteistyösopimuksia. Toukokuussa United Bankers hankki tytäryhtiönsä UB Nordic Forest Management Oy:n kokonaan omistukseensa. Aiempi omistus oli 88 prosenttia. United Bankersin tavoitteena on ollut kasvattaa omistuksensa UB Nordic Forest Managementissä 100 prosenttiin, sillä metsärahastoliiketoiminta on yksi United Bankersin kasvun kulmakivistä. Marraskuussa Yhtiö sopi puolestaan UB Real Asset Management Oy:n omistusosuuden kasvattamisesta noin 56 prosentista 100 prosenttiin. Omistusrakenteen yksinkertaistuminen edistää liiketoiminta alueiden kehittämistä ja parantaa Yhtiön asemia myös mahdollisissa yritysjärjestelyissä.

Marraskuussa United Bankers allekirjoitti sopimuksen myös Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan hankinnasta. Kyseessä on Yhtiön toimintahistorian taloudellisesti suurin yrityskauppa, ja se on kaupan molemmille osapuolille strategisesti erittäin merkittävä. Suomen Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat ovat yli 600 miljoonaa euroa ja asiakkaita sillä on noin 4 000. Hallinnoitavien varojen jakautuminen vastaa United Bankersin strategista tavoitetilaa, ja Yhtiön kiinteää kassavirtaa tuottava rahastovarallisuus kasvaa järjestelyn myötä selvästi. Yhdistyminen tuo synergiaetuja ja sen myötä mahdollisuudet panostaa sijoituspalveluiden laatuun, asiakaskokemukseen sekä verkkopalveluiden kehittämiseen paranevat entisestään. Yksi yritysjärjestelyn keskeisimmistä hyödyistä on Suomen Pankkiiriliikkeen vahva jakeluvoima. United Bankers pitää hallinnoitavan varallisuuden kasvattamista ja jakeluvoiman lisäämistä strategisesti erittäin tärkeänä kiristyvän sääntelyn ympäristössä, jossa mittakaavaetujen vaikutus kannattavuuteen korostuu entisestään.

Suomen Pankkiiriliike -konsernilla on myös erittäin mielenkiintoisia liiketoimintoja, jotka täydentävät erinomaisesti United Bankersin osaamisalueita. Yksi näistä on täysin digitaalisen joukkorahoitusalustan tarjoava Joutsen Rahoitus Oy, josta Suomen Pankkiiriliike omistaa 54,5 %. Joutsen Rahoituksen liiketoiminta on nopeasti kasvavaa fintechia, jolla arvioidaan olevan suuri kasvupotentiaali tulevina vuosina. Joutsen Rahoitus tarjoaa digitaalisen yritysrahoitusalustan. Uusi kanava täydentää United Bankersin nykyistä yritysrahoitusliiketoimintaa ja kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa.

United Bankers otti myös merkittävän askeleen yhteistyön syventämisessä POP Pankkiliiton kanssa. Yhtiön varainhoitopalveluihin erikoistunut tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ja POP Pankkiliitto allekirjoittivat marraskuussa yhteistyösopimuksen koskien valittujen UB-rahastojen jakelua POP Pankeissa. Yhteistyösopimuksessa ovat mukana kaikki POP Pankkiliiton 26 jäsenpankkia, joilla on yhteensä 81 pankkikonttoria eri puolilla Suomea.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

2017 - orgaanisen kasvun, yritysjärjestelyiden ja regulaation vuosi
Vuoden 2017 pääteemat olivat rahastoliiketoiminnan kasvattaminen, aktiivisuus yritysjärjestelykentässä sekä valmistautuminen vuoden 2018 aikana voimaan tulevaan uuteen sääntelyyn. Liikevaihtomme kasvoi yli 24 % ja käyttökatteemme yli 90 % suhteessa vuoden takaiseen. Suurin ja strategisesti tärkein liiketoiminta-alueemme, rahastot, ylitti 1,1 miljardin rajapyykin nostaen yhtiön kiinteiden tuottojen osuuden kaikkien aikojen ennätykseen. Myös uusmyynti ja hallinnoitava varallisuus saavuttivat kokonaisuudessaan kaikkien aikojen ennätyksensä.

Yritysjärjestelykentässä kävimme vuoden aikana useita neuvotteluita ja tunnusteluita, joiden seurauksena sovimme marraskuussa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan hankinnasta. Toteutimme myös konsernin sisäisiä omistusjärjestelyitä hankkimalla vähemmistöt reaaliomaisuusliiketoimintamme keskiössä olevista UB Real Asset Management Oy:stä sekä UB Nordic Forest Management Oy:stä. Investointimme orgaaniseen kasvuun, yritysjärjestelyihin sekä tulevaan regulaatioon olivat suuremmat kuin koskaan yhtiön historiassa, mikä vaikutti kustannuksiamme nostavasti vuonna 2017. Hedelmät näistä investoinneista poimitaan tulevien vuosien aikana.

Pyrimme jatkamaan hallinnoitavan varallisuuden ja asiakasmäärän kasvattamista sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Suomen Pankkiiriliike -konsernin oston myötä hallinnoitava varallisuutemme lähestyy 3:a miljardia euroa ja asiakasmäärämme 12 000:ta asiakasta, mikä antaa hyvät eväät jatkaa yhtiön kasvattamista kohti nykyistä selvästi suurempaa yksikkökokoa. Pyrimme rakentamaan UB:ta aidosti pohjoismaiseksi, yhä skaalautuvammaksi ja yhä kannattavammaksi yhtiöksi, jossa asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenki ovat esillä kaikessa tekemisessä.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden näkymät paranivat selvästi vuoden 2017 aikana. Yhdysvaltain talous jatkoi vahvaa vetoaan tuoreen presidentin Donald Trumpin talouskasvua tukevien linjausten kuten veronkevennysten, infrastruktuuri-investointien ja sääntelyn purkamisen siivittämänä. Euroopassa sen sijaan vuosi käynnistyi selvästi Yhdysvaltoja epävarmemmissa tunnelmissa. Kevään 2017 aikana Euroopassa jännitettiin populistien menestystä muun muassa Hollannin parlamenttivaaleissa sekä Ranskan presidentinvaaleissa. Populistien valta-aseman kasvun pelättiin uhkaavan Euroopan Unionin taloudellista ja poliittista yhtenäisyyttä. Poliittiset riskit hälvenivät ja yleinen luottamus talouteen palautui kevään vaalien jälkeen, ja kesän ja syksyn kuluessa Euroopan teollisuuden ja kuluttajien luottamusta mittaavat indikaattorit nousivat kohisten. Vahvistuvien näkymien ansiosta talouskasvuennusteita saatiin korottaa useaan otteeseen.

Paranevista talousnäkymistä huolimatta inflaatio pysyi edelleen matalana varsinkin euroalueella, ja Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaansa niin korkojen kuin joukkolainojen osto-ohjelmankin osalta. Yhdysvalloissa keskuspankki puolestaan jatkoi ohjauskoron nostojaan ja asteittaista rahapolitiikan kiristämistään. Vallitseva nollakorkojen ympäristö ohjasi vuoden 2017 aikana sijoituksia edelleen osakemarkkinoille.

Huolimatta korkoerosta ja Yhdysvaltojen euroaluetta voimakkaammasta talouskasvusta euro vahvistui loppuvuoden aikana selvästi Yhdysvaltojen dollaria vastaan. Tämä heikensi selvästi Yhdysvaltain osakemarkkinoiden euromääräisiä tuottoja. Kaiken kaikkiaan sijoitusvuosi oli kuitenkin kehitykseltään myönteinen ja kaikki tärkeimmät pörssi-indeksit päätyivät positiivisiin tuottolukemiin vuoden lopuksi.

Osakemarkkinoiden ja talouden positiivisesta kehityksestä huolimatta vuosi 2017 oli finanssialan yhtiöille varsin työläs yritysten valmistautuessa poikkeuksellisen laajoihin sääntelyuudistuksiin. Sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä sääntelevä MiFID II -direktiivi sekä paketoituja sijoitustuotteita kuten vakuutuksia ja strukturoituja sijoituslainoja koskeva PRIIPs-asetus astuivat voimaan vuoden 2018 alussa. Sääntelykokonaisuuksiin liittyvät järjestelmäkehitysprojektit ja muut muutoshankkeet kiihtyivät vuoden loppua kohti mentäessä. Sääntelyn kansalliseen soveltamiseen ja käytännön tulkintoihin liittyvä epävarmuus siirsi useita hankkeita vuoden viimeisille kuukausille. Edelleen vaikuttaa siltä, että suurempi yksikkökoko edesauttaa sääntelyyn vastaamisessa, sillä pienemmille toimijoille järjestelmäinvestoinnit ja hallinnollisten kustannusten nousu voivat koitua liian raskaaksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen United Bankers järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta osakeannista Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakekannan hankinnan toteuttamiseksi sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Suomen Pankkiiriliikkeen hankintaan liittyvä suunnattu osakeanti toteutettiin tammikuun lopussa, kun Finanssivalvonta hyväksyi marraskuussa sovitun järjestelyn. Suomen Pankkiiriliikkeen ja sen tytäryhtiöiden nimet päätettiin muuttaa UB-alkuisiksi. Tässä tiedotteessa mainittujen Suomen Pankkiiriliike Oy:n ja Joutsen Rahoitus Oy:n uudet nimet ovat UB Pankkiiriliike Oy ja UB Rahoitus Oy.

United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy ja Nordea Bank AB allekirjoittivat tammikuussa yhteistyösopimuksen koskien UB:n rahastojen tarjoamista Nordean Rahastotorilla. Sopimus on merkittävä askel strategisessa työssä tuoda UB-rahastot entistä laajemman asiakaskunnan ulottuville.

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden päättymisen jälkeen muita sen taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Tulevaisuudennäkymät

Vuoden 2018 alussa voimaan astuneen sijoitusalaa koskevan sääntelyn arvioidaan nostavan Yhtiön kustannuksia ja hidastavan myyntiä alkuvuoden aikana. Ennen kaikkea sijoittajan suojan parantamiseen ja markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämiseen tähtäävä MiFID II -direktiivi edellyttää edelleen panostuksia järjestelmäkehitykseen johtuen muun muassa lisääntyneistä dokumentaatio- ja raportointivelvollisuuksista.  Sääntelyyn liittyvät järjestelmäkehityshankkeet jatkuvatkin edelleen ja automaatiota pyritään lisäämään muun muassa digitaalisia palveluja kehittämällä. Niin sanottujen paketoitujen sijoitustuotteiden tarjoamista koskeva PRIIPs-asetus saattaa puolestaan hidastaa myyntiä strukturoitujen sijoitustuotteiden osalta.

Vuoden 2017 aikana toteutetuilla yritysjärjestelyillä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus United Bankersin vuoden 2018 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliikkeen yhdistymisen odotetaan tuovan synergiaetuja jo vuoden 2018 aikana. Integraation askelmerkkejä on suunniteltu alkuvuoden aikana tiiviisti, ja aikataulutus sekä toimenpiteet ovat vähitellen täsmentymässä. Ensimmäisiin konkreettisiin toimenpiteisiin lukeutuu Suomen Pankkiiriliikkeen varainhoitoliiketoiminnan SP Kapitaalin yhdistäminen United Bankersin varainhoitoa harjoittavaan tytäryhtiöön UB Omaisuudenhoitoon jo kevään 2018 aikana.

United Bankersin palvelutarjooma on otettu hyvin vastaan Suomen Pankkiiriliikkeen asiakasrajapinnassa. Muun muassa UB-rahastojen myyntivolyymit ovat selvästi kasvaneet yhdistymistä edeltäneiltä tasoilta. United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliikkeen yhdistyminen tehostaa jakelua, mutta organisaatioiden yhdistämisellä on saavutettavissa myös kulusynergioita. Tehokkuutta voidaan parantaa ja kustannussäästöjä löytää muun muassa hallinnossa, tietojärjestelmä- ja verkkopalveluympäristössä sekä markkinoinnissa. Kulusäästöjen arvioidaan näkyvän vuoden 2018 loppupuolelta lähtien. Täysimääräisesti synergiahyödyt toteutunevat vuonna 2019.

United Bankers on solminut viime aikoina merkittäviä yhteistyösopimuksia, jotka tuovat uusia jakelukanavia UB:n rahastojen tarjoamiseen. Sekä POP Pankkiliiton että Nordean kanssa allekirjoitetut jakelusopimukset kasvattavat potentiaalista myyntivoimaa niin maankunnissa kuin digitaalisissa kanavissakin.

Jakeluvoiman lisääntyminen ja hoidettavan varallisuuden määrän kasvu tukevat United Bankersin kasvunäkymiä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihtonsa ja käyttökatteensa kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2017

United Bankers -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan 1.3.2018 Yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 22.3.2018 klo 13:00 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 2,00 euroa osakkeelta, ja se maksetaan voittovaroista.

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2018 julkaistaan arviolta 23.8.2018.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.