Sijoittajat

United Bankers Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen 1.3.2018 kello 16:00

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika Torstai 22. maaliskuuta 2018 klo 13.00
Paikka Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.3.2018 klo 13.00 alkaen Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.15.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhtiön voittovaroista. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jonka osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2017 ja joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2018. Osinkoa ei makseta UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden 20.12.2017 suunnatussa annissa merkitsemille 114 701 osakkeelle eikä Suomen Pankkiiriliikkeen myyjien 31.1.2018 suunnatussa annissa merkitsemille 248 055 osakkeelle.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valitaan uudelleen Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Lennart Robertsson. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittaviksi UB Pankkiiriliike Oy:n (entiseltä nimeltään Suomen Pankkiiriliike Oy) päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa ja Boardman Oy:n partneri Tarja Pääkkönen.

Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Päätös maksuttomasta osakeannista ("osakesplit")

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten yhteensä 7 620 944 kappaletta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 9 526 180 kappaletta.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen, kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 26.3.2018.

Mikäli ehdotettu maksuton osakeanti hyväksytään, myös ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle myöntämä valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 pöytäkirjan kohta 7) antamalla 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta lisääntyy vastaavasti, ja hallitukselle 8.1.2018 annettu antivaltuutuksen määrä kattaa osakesplitin jälkeen 1 500 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta, muiden antivaltuutuksen ehtojen ollessa samat.
 
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Mikäli yhtiökokouskutsun kohdassa 15 ehdotettu maksuton osakeanti hyväksytään ja uudet osakkeet rekisteröidään, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy maksutonta osakeantia kokouskutsun 15 kohdan mukaisesti, hallitus ehdottaa, että omien osakkeiden hankintavaltuutus koskee enintään 100 000 oman A-sarjan osakkeen hankkimista muiden ehtojen ollessa samat kuin yllä.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 1.3.2018 alkaen United Bankers Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. United Bankers Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla 1.3.2018 alkaen.

Päätösehdotukset ja edellä mainitut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokoustilaisuudessa. Yhtiökokousasiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.4.2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 16.3.2018 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous
  • puhelimitse: 09 25 380 348, arkisin klo 9.00-16.00
  • kirjeitse: United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2018 kello 16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty alkuperäinen valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai tuomaan paikalle yhtiökokoukseen, jolloin valtakirja luovutetaan yhtiön edustajille paikalle saavuttaessa.

4. Muut tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 905 236 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kymmenen (10) ääntä yhtiökokouksessa ja 0 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018

United Bankers Oyj:n Hallitus

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.