Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 23.8.2018 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: tuloskasvu jatkui vahvana alkuvuonna

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (luvut ovat tilintarkastamattomia)

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 18,0 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa 1-6/2017), kasvua 55,4 %.
  • Konsernin käyttökate katsauskaudella oli 4,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa 1-6/2017), kasvua 115,6 %. 
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 3,0 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa 1-6/2017), kasvua 125,8 %.
  • Katsauskauden voitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa 1-6/2017).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,11 euroa 1-6/2017, vertailuluku on korjattu split-vaikutuksella).
  • Finanssivalvonta hyväksyi 30.1.2018 United Bankersin marraskuussa 2017 sopiman yritysjärjestelyn, jossa United Bankers hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Suomen Pankkiiriliikkeen uudeksi nimeksi tuli UB Pankkiiriliike Oy. Integraatioprosessi eteni alkuvuonna suunnitellusti.
  • UB Capital Oy sopi 21.6.2018 Ruotsin tytäryhtiönsä myynnistä. UB Pankkiiriliike myi puolestaan osuutensa Rahastoyhtiö Dividend House Oy:sta 22.2.2018. Myynneistä on kirjattu yhteensä kertaluonteista voittoa 0,8 miljoonaa euroa, mikä sisältää 1,9 miljoonaa euroa yhtiön liikearvon pienenemistä UB Capital Swedenin myynnin seurauksena. 
  • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 2 895 miljoonaa euroa (2 285 milj. euroa 31.12.2017), kasvua 26,7 %. Luku sisältää UB Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat ja siinä on huomioitu mahdolliset päällekkäisyydet.
  • Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa noin 12 900 (noin 7 700 asiakasta 31.12.2017). Luku sisältää UB Pankkiiriliikkeen asiakaskunnan ja se voi sisältää päällekkäisyyksiä.
  • Vuoden 2018 liikevaihdon ja käyttökatteen arvioidaan paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

             

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liikevaihto ja tulos kasvoivat katsauskaudella selvästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. United Bankersin alkuvuoden 2018 lukuja tarkasteltaessa on olennaista huomata, että Yhtiö sopi vuoden 2017 marraskuussa historiansa suurimmasta yritysjärjestelystä, jossa se hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui tammikuussa 2018. Suomen Pankkiiriliikkeen luvut on konsolidoitu Yhtiön lukuihin 1.1.2018 alkaen.

United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliikkeen välinen yritysjärjestely kasvatti merkittävästi United Bankers -konsernin hallinnoitavien varojen määrää sekä asiakaskuntaa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat kohonneet yhteensä noin 2,9 miljardiin euroon. Yhdistymisen myötä konsernin tuote- ja palvelutarjonta on aiempaakin kattavampi ja asiakaskuntaa palvelee entistä laajempi joukko asiantuntijoita eri puolilla Suomea.

United Bankers onnistui kasvattamaan edelleen jatkuvaa kassavirtaa tuottavien sijoitusten osuutta hoidettavasta varallisuudestaan etenkin rahastopääomien myönteisen kehityksen seurauksena. Yhtiön kannattavuus parani alkuvuoden aikana selvästi suhteessa viime vuoden vastaavaan jaksoon. Käyttökate kohosi 24,3 prosenttiin liikevaihdosta (17,5 % H1/2017) ja liikevoitto 16,5 prosenttiin liikevaihdosta (11,4 % H1/2017). Yritysjärjestelyt kasvattivat poistoja edelleen suhteessa viime vuoden vastaavaan jaksoon rasittaen Yhtiön tulosta.

Yrityskaupoista muodostuva konserniliikearvo 30.6.2018 oli 16,9 miljoona euroa (4,6 miljoona euroa 30.6.2017). Konserniliikearvon kasvu selittyy UB Real Asset Management Oy:n vähemmistökaupalla joulukuussa 2017, Suomen Pankkiiriliikkeen hankinnalla tammikuussa 2018 (mukaan lukien arvioitu lisäkauppahinta tilanteessa 30.6.2018) sekä UB Rahoitus Oy:n vähemmistökaupoilla huhtikuussa 2018. Konserniliikearvoa on poistojen lisäksi pienentänyt UB Capital Sweden AB:n myynnin yhteydessä tehty 1,9 miljoonan euron alaskirjaus myyntivoittoa oikaisemalla.

United Bankersin toteuttamat yritysostot sekä konsernirakenteen yksinkertaistaminen tukevat konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Lisätietoja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.

Avainluvut (Taloudelliset luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

AVAINLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 muutos-%* 1-12/2017
Liikevaihto, MEUR 18,0 11,6 55,4 25,0
Käyttökate, MEUR

 
4,4 2,0 115,6 5,2
Liikevoitto, MEUR 3,0 1,3 125,8 3,6
Kauden tulos, MEUR 2,2 0,8 161,0 2,3
Tulos per osake, EUR** 0,23 0,11 114,7 0,30
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 2 895*** 2180   2 285
Asiakasmäärä kauden lopussa 12 900*** 7 000   7 700

* Muutosprosentit on laskettu ennen pyöristyksiä.

** Vertailuluvut on korjattu split-vaikutuksella. Yhtiö toteutti 26.3.2018 maksuttoman osakeannin (osakesplit), jossa kutakin yhtä (1) vanhaa A-sarjan osaketta kohden annettiin neljä (4) uutta A-sarjan osaketta.

*** Luvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvuissa ovat mukana UB Pankkiiriliike Oy:n (entinen Suomen Pankkiiriliike Oy) hallinnoitavat varat sekä asiakasmäärä.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson:
Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuotta 2018 leimasi tiukentuva regulaatio ja UB Pankkiiriliike -konsernin integraatio. Näistä huolimatta jakso oli liiketoiminnallisesti yhtiön historian toiseksi vahvin. Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vuoden takaisesta. Hallinnoitava varallisuus nousi UB Pankkiiriliike -kaupan myötä noin 2,9 miljardiin euroon ja asiakasmäärä 12 900:aan. Samalla rahastojen osuus hallinnoitavista varoista nousi kaikkien aikojen ennätykseen.

Olemme alkuvuoden aikana muun muassa kasvattaneet omistustamme UB Rahoituksessa, myyneet Dividend Housen sekä UB Capital Swedenin osakkeemme ja fuusioineet UB Real Asset Managementin UB Omaisuudenhoitoon. UB Kapitaalin fuusio UB Omaisuudenhoitoon sekä KJK Investin osto ovat puolestaan toteutumassa alkusyksyn aikana. Olemme vahvistaneet alkuvuonna myös konsernijohtoamme. Tarkoituksenamme on jatkaa konsernirakenteen virtaviivaistamista sekä resurssien keskittämistä ydinliiketoimintoihimme syksyn 2018 aikana.

United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2018

United Bankersin historian suurin yrityskauppa, Suomen Pankkiiriliikkeen osto, kasvatti merkittävästi Yhtiön hallinnoitavien varojen määrää. Lisäksi hoidettavasta varallisuudesta entistä suurempi osuus oli sijoitettuna varainhoitoon ja rahastoihin, minkä seurauksena jatkuvat palkkiotuotot kasvoivat kaikkien aikojen huippuunsa.

Suhteessa vuoden 2017 lopun yhteenlaskettuun tilanteeseen ei United Bankersin ja UB Pankkiiriliikkeen hoidettavassa varallisuudessa tapahtunut alkuvuoden aikana merkittävää muutosta. Vuoden vaihteessa voimaan astuneet laajamittaiset sääntelyuudistukset hidastivat sijoitustuotteiden ja -palveluiden myyntiä erityisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Myös helmi-maaliskuussa osakemarkkinoilla koettu kurssilasku vaikutti osaltaan hoidettavan varallisuuden sekä uusmyynnin kehitykseen. Konsernin varainhoitotuotteiden ja -palveluiden uusmyynti oli alkuvuonna 253,1 miljoonaa euroa, josta UB Pankkiiriliikkeen osuus oli 86,2 miljoonaa euroa. UB-tuotteiden myynnin osuus UB Pankkiiriliikkeen kokonaismyynnistä kasvoi oleellisesti. Yhtiön kannalta merkittävää oli lisäksi se, että jatkuvaa kassavirtaa tuottavan varallisuuden suhteellista osuutta onnistuttiin kasvattamaan selvästi. Tämä vaikutti myönteisesti Yhtiön kannattavuuskehitykseen.

United Bankersin rahastoliiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana myönteisesti. Rahastojen nettomerkinnät kohosivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 72,9 miljoonaan euroon. Luku ei sisällä Ky-muotoisia rahastoja. Nettomerkintöjen määrä oli vahva myös suhteutettuna yleiseen markkinakehitykseen. Suomen Sijoitustutkimus Oy:n julkaiseman Rahastoraportin mukaan rahastoyhtiöissä koettiin vuoden alkupuoliskolla enemmän lunastuksia kuin merkintöjä nettomerkintöjen päätyessä selvästi miinukselle. UB Rahastoyhtiö Oy nousikin positiivisella nettomerkintäsummallaan Suomen Sijoitustutkimuksen seuraamien yhtiöiden joukossa viidennelle sijalle.

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlasketut rahastopääomat kasvoivat vuoden vaihteesta 8,0 prosenttia noin 1,2 miljardiin euroon. Pääomarahastojen (Ky-muotoiset rahastot) osuus kaikista rahastopääomista oli kesäkuun lopussa 185,6 miljoonaa euroa.

Eniten merkintöjä keräsivät jälleen suomalaisiin metsätiloihin sijoittava UB Metsä sekä pohjoismaisiin toimitilakiinteistöihin sijoittava UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt. Myös uusi UB EM Frontier Real Assets nousi suosituimpien rahastojen joukkoon. Rahasto sijoittaa listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä ja niin sanotuilla frontier-markkinoilla. United Bankersin reaaliomaisuuteen erikoistuneet rahastot kiinnostavatkin laajasti sijoittajia nykymarkkinatilanteessa, jossa osakemarkkinoiden riskit ovat kohonneet ja korkotuotot edelleen hyvin matalia.

United Bankers on jatkanut panostuksiaan jakeluverkostonsa laajentamiseen. UB Pankkiiriliikkeen (ent. Suomen Pankkiiriliike) osto on osaltaan tehostanut muun muassa UB-rahastojen myyntiä. Lisäksi United Bankersin varainhoitopalveluja tarjoavan tytäryhtiön UB Omaisuudenhoito Oy:n ja POP Pankkiliiton välillä vuoden 2017 lopussa solmittu yhteistyö on käynnistynyt myönteisissä merkeissä. Kuluvan vuoden tammikuussa UB-rahastot tulivat myyntiin myös Nordean Rahastotorille.

Myös strukturoitujen tuotteiden myynti kehittyi alkuvuonna suotuisasti. UB Omaisuudenhoito sekä UB Pankkiiriliikkeen tytäryhtiö UB Kapitaali Oy toivat markkinoille alkuvuoden aikana yhteensä 22 strukturoitua lainaa, joiden merkintäsummat kohosivat 72,7 miljoonaan euroon (42,4 miljoonaa euroa 1-6/2017). UB Kapitaalin osuus edellä mainituista oli 11 tuotetta ja 20,5 miljoonaa euroa.

Investointipankkitoimintaan ja yritysjärjestelyihin keskittyvän tytäryhtiön UB Capital Oy:n liiketoiminnan kehitys sekä vaikutus konsernin tulokseen ja kannattavuuteen jatkui aiempia vuosia vastaavalla tasolla. UB Capital sai päätökseen useita toimeksiantoja, joista merkittävimpiin kuuluivat muun muassa toimiminen neuvonantajana pääomasijoitusyhtiö Altorin ostaessa ruotsalaisen LRF Konsult AB:n Lantbrukarnas Riksförbundilta sekä ruotsalaisen Frösunda Groupin myynnissä norjalaiselle Adolfsen Groupille. Kesäkuun lopussa UB Capital sopi Ruotsin tytäryhtiönsä UB Capital Sweden AB:n myynnistä yhtiön toimivalle johdolle. Kaupan ehdoissa sovittiin, että Ruotsin yhtiö saa jatkaa toimintaansa nimellä UB Capital Sweden kuluvan vuoden loppuun. Suomen yhtiön uudeksi toiminimeksi tuli UB Markets Oy. UB Markets keskittyy jatkossa pääomamarkkinapalveluiden tarjoamiseen Suomessa. Tarkoituksena on siirtää palveluiden painopistettä yritysjärjestelyistä enemmän kohti erilaisia rahoituspalveluja. Tämä on luonteva kehityssuunta, sillä konsernin rahoituspalveluiden valikoima on viime vuosien aikana toteutettujen yrityskauppojen myötä täydentynyt ennen kaikkea lainaperusteisen rahoituksen tarjonnalla. Yritysrahoitusrahasto sekä UB Rahoitus Oy:n verkkoalustalla toimiva joukkorahoituskanava täydentävät erinomaisesti perinteisiä osakepohjaisia rahoitusjärjestelyvaihtoehtoja.

Yhtiön arvopaperinvälitykseen erikoistuneen tytäryhtiön UB Securities Oy:n välitysliiketoiminnan palkkiotuotot kääntyivät nousuun ja yhtiö osallistui muutamien suurien transaktioiden välittämiseen Helsingin pörssiin listatuissa yhtiöissä. Tämän lisäksi yhtiö toimi kahden suunnatun annin järjestäjänä. UB Securities toimi katsastuskauden aikana myös First North -markkinapaikalle listattujen Nexstim Oyj:n ja Herantis Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana.

UB Pankkiiriliikkeen integraatioprosessi etenee suunnitellusti

Finanssivalvonta hyväksyi United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n välisen yritysjärjestelyn tammikuussa 2018. Kaupan lopullisen toteutumisen myötä ja yhtenäisen konsernikuvan rakentamiseksi Suomen Pankkiiriliikkeen ja sen tytäryhtiöiden toiminimet muutettiin UB-alkuisiksi. Suomen Pankkiiriliikkeen uudeksi nimeksi tuli UB Pankkiiriliike Oy. Tytäryhtiöistä SP Kapitaali Oy:n nimeksi tuli UB Kapitaali Oy, SP Life Oy:n nimeksi UB Life Oy ja SP Meklarit Oy:n nimeksi UB Meklarit Oy. Suomen Pankkiiriliikkeen tytäryhtiöstä Joutsen Rahoitus Oy:stä tuli puolestaan UB Rahoitus Oy.

UB Pankkiiriliikkeen integraatio on sujunut vuoden alkupuoliskolla suunnitelman mukaisesti. Synergioita on jo saavutettu niin myynnin kuin kulujenkin osalta. Tähän mennessä saavutetut synergiat ovat vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa. Myynnin osalta synergioita on syntynyt muun muassa siitä, että UB-tuotteiden osuus on kasvanut selvästi UB Pankkiiriliikkeen kokonaismyynnistä. Kulusäästöjä on syntynyt lähinnä hallinnossa, esimerkiksi IT:ssä, compliancessa ja taloushallinnossa, sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Synergiat tulevat jatkossa lisääntymään sekä kattamaan hallinnon ja muun organisaation entistä laajemmin. Lisäsynergioita saavutetaan vuoden jälkipuoliskolla ja täysimääräisesti kulusynergiat toteutuvat vuoden 2019 aikana. UB Pankkiiriliikkeen Helsingin toimiston henkilöstö muutti kesäkuussa United Bankersin toimitiloihin, mikä näkyy vuokrakustannusten selvänä pienenemisenä 1.7.2018 alkaen.

UB Pankkiiriliikkeen liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,4 miljoonaa euroa (luku ei sisällä Dividend Housen myynnistä syntynyttä kertaluonteista myyntivoittoa). UB Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat 30.6.2018 olivat 633 miljoonaa euroa, josta rahastojen ja varainhoidon osuus on 474 miljoonaa euroa. (Luvusta on poistettu UB:n tuotteiden ja palveluiden osuus.)

UB Pankkiiriliikkeen hankintaan liittyvää lisäkauppahintavelkaa on 30.6.2018 kirjattu 2,1 miljoona euroa. Kyseinen summa on arvio niiden lisäkauppahintaan vaikuttavien osatekijöiden osalta, joita on luotettavasti voitu arvioida tilanteessa 30.6.2018. Tilanne voi kuitenkin muuttua loppuvuonna. Lisäkauppahinnan todennäköinen toteutuminen ainakin arvioidulla tasolla on kuitenkin merkki integraation ja liiketoiminnan kehityksen etenemisestä toivotulla tavalla.

Yritysjärjestelyillä ja konsernirakenteen virtaviivaistamisella tähdätään entistä korkeampaan omistaja-arvoon

Suomen Pankkiiriliikkeen oston lisäksi United Bankers on pyrkinyt kasvattamaan omistaja-arvoa konsernirakennettaan yksinkertaistamalla sekä ydinliiketoimintoja tukevilla konsernin sisäisillä järjestelyillä. Yhtiö sopi marraskuussa 2017 kasvattavansa omistustaan tytäryhtiössään UB Real Asset Managementissä 56,24 prosentista 100 prosenttiin. Kaupan myötä UB Real Asset Managementin vähemmistöosakkaista tuli suoraan United Bankersin osakkeenomistajia, mikä vähentää mahdollisten intressiristiriitojen riskiä. Omistusjärjestelyn seurauksena UB Real Asset Management päätettiin kesäkuussa fuusioida UB Omaisuudenhoitoon. Fuusio toteutui 30.6. Myös UB Pankkiiriliikkeen tytäryhtiö UB Kapitaali on päätetty fuusioida UB Omaisuudenhoitoon. Fuusion arvioidaan toteutuvan 30.9.

Helmikuussa UB Pankkiiriliike myi 11 prosentin omistuksensa Dividend House Oy:ssä kiinteistösijoitusyhtiö Investors House Oyj:lle. Huhtikuussa UB Pankkiiriliike sopi kasvattavansa omistustaan UB Rahoituksessa hankkimalla yhteensä 10 prosentin lisäosuuden yhtiön osakekannasta. UB Pankkiiriliike omistaa nyt noin 66,5 prosenttia UB Rahoituksen kaikista osakkeista. UB Rahoitus on lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä, joka välittää yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille. UB Rahoituksen digitaalinen yritysrahoitusalusta täydentää erinomaisesti United Bankersin nykyistä yritysrahoitusliiketoimintaa. Kesäkuun lopussa investointipankkitoimintaan ja yritysjärjestelyihin konsernissa keskittyvä UB Capital Oy sopi Ruotsin tytäryhtiönsä UB Capital Sweden AB:n myynnistä yhtiön toimivalle johdolle.

United Bankers jatkaa konsernirakenteensa yksinkertaistamista sekä keskittyy UB Pankkiiriliikkeen integraation tehokkaaseen toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää Yhtiötä siten, että organisaatiorakenne sekä mahdolliset yritysjärjestelyt tai yhteistyösopimukset tukevat ydinliiketoimintoja sekä strategista päämäärää, jossa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuus hoidettavasta varallisuudesta kasvaa. 

Toimintaympäristö

Tammikuun suotuisan kurssikehityksen jälkeen osakemarkkinoilla koettiin helmi-maaliskuussa selkeä rekyyli, jonka seurauksena osakekurssit olivat ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä lähellä vuoden vaihteen tasojaan tai joillakin markkinoilla jopa laskeneet. Talouden perusvire niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa säilyi myönteisenä, mutta keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka sekä presidentti Donald Trumpin päätöksistä seurannut maailmanlaajuisen kauppasodan uhka vähensivät sijoittajien riskinottohalukkuutta kevään mittaan.

Yhdysvalloissa talouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna vahvasti. Taustalla on presidentti Trumpin voimakkaasti kotimaisia yrityksiä tukeva politiikka verohelpotuksineen ja kotimarkkinayrityksiä suojaavine tuontitulleineen. Yhdysvalloissa osakekurssit ovatkin tällä hetkellä lähes kaikkien aikojen huipussaan erityisesti teknologiasektorin alkuvuoden vahvan kurssinousun ansiosta.  Myös Euroopassa talouskehitys näyttäisi jatkuvan suotuisana, joskin teollisuuden luottamusluvut ovat olleet hienoisessa laskussa.

Yhdysvalloissa keskuspankki on jatkanut koronnostojaan ja tälle vuodelle odotetaan vielä kahta nostoa. Myös Euroopassa keskuspankki on vähentänyt rahapoliittista elvytystään. EKP lopettanee joukkovelkakirjojen osto-ohjelmansa tämän vuoden lopussa mutta ohjauskorot pysynevät nollassa vielä pitkään. Korkoeron kasvun seurauksena Yhdysvaltain dollari on kevään aikana vahvistunut suhteessa euroon.

Vuoden vaihteessa astui voimaan kaksi merkittävää sääntelykokonaisuutta, MiFID II -direktiivi sekä PRIIPs-asetus, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla finanssialan yhtiöiden toimintaan. Myös toukokuussa voimaan astunut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) työllisti yrityksiä laajasti. Sääntelyn kiristyminen on hankaloittanut pienimpien sijoituspalveluyhtiöiden toimintaa. Hallinnollisten kustannusten nousu kannustaa yhtiöitä pyrkimään kohti suurempaa kokoluokkaa. Alkuvuoden aikana toimialalla nähtiinkin useita yritysjärjestelyjä. Osa yhtiöistä on puolestaan ilmoittanut lopettavansa toimintansa kokonaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

United Bankers sopi heinäkuussa KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan ostosta. Kauppa toteutetaan hankkimalla KJK Invest Oy:n koko osakekanta suoraan ja välillisesti. KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan hankkiminen on osa United Bankersin strategista tavoitetta lisätä jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuutta varainhoitoliiketoiminnassaan. Kauppa tuo välittömiä synergioita, sillä se lisää rahastopääomia ja kasvattaa instituutioasiakkaiden varainhoitoa. Kaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin kuluvan vuoden liikevaihtoon tai osakekohtaiseen tulokseen.

Tulevaisuudennäkymät

United Bankers nostaa aiempaa arviotaan koko vuoden 2018 näkymistä. Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että käyttökatteensa paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna. Edellinen ohjaus 27.2.2018: Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihtonsa ja käyttökatteensa kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. UB Pankkiiriliikkeen liiketoiminnan integraatio on sujunut hyvin, mikä kasvattaa United Bankersin myyntivoimaa selvästi jo kuluvana vuonna. Myös rahastojen myyntiin liittyvät yhteistyösopimukset laajentavat jakeluverkostoa.

United Bankers on viime aikoina ollut aktiivinen yritysjärjestelyissä, mutta loppuvuoden aikana on tarkoitus keskittyä ostettujen yritysten tehokkaaseen integraatioon, jotta liiketoiminnan synergiat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Yhtiö on kuitenkin jatkossakin avoin mahdollisille yritysjärjestelyille, mikäli houkuttelevia mahdollisuuksia tulee eteen.

United Bankers tulee jatkossa avaamaan aiempaa yksityiskohtaisemmin Yhtiön tuottoja liiketoiminnoittain, jotta sijoittaja voi paremmin muodostaa käsityksen muun muassa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuudesta Yhtiön tuloksessa. Uusi esitystapa otetaan käyttöön ensimmäisen kerran vuoden 2018 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Yhtiö tekee vuoden 2019 aikana toimenpiteitä, jotka tähtäävät IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen käyttöönottoon.

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 julkaistaan arviolta 15.2.2019.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.