Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 15.2.2019 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: käyttökate kasvoi 40 prosenttia edelliseen vuoteen nähden

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastamattomaan konsernitilinpäätökseen.

 • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 33,7 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa 1-12/2017), kasvua 34,5 %.
 • Konsernin käyttökate katsauskaudella oli 7,3 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa 1-12/2017), kasvua 39,6 %. 
 • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 4,1 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa 1-12/2017), kasvua 13,0 %. Katsauskauden voitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa 1-12/2017), kasvua 25,1 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,30 euroa 1-12/2017, vertailuluku on korjattu split-vaikutuksella).
 • United Bankers Oyj siirtyy tässä tilinpäätöstiedotteessa palkkiotuottojen osalta uuteen segmenttikohtaiseen raportointikäytäntöön. Uudet segmentit ovat varainhoito- ja pääomamarkkinaliiketoiminnat.
 • Varainhoidon nettopalkkiot kasvoivat tilikauden 2018 aikana 20,8 miljoonaan euroon (14,4 milj. euroa), kasvua 44,4 % edelliseen vuoteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden nettotuotot kasvoivat 3,8 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa), kasvua 7,7 % edelliseen vuoteen nähden.
 • Finanssivalvonta hyväksyi 30.1.2018 United Bankersin marraskuussa 2017 sopiman yritysjärjestelyn, jossa United Bankers hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Integraatioprosessi eteni vuoden aikana suunnitellusti ja vuotuiset kulusynergiat ovat yli 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi saavutettiin tätä selvästi suuremmat myynnilliset synergiat.
 • UB Capital Oy sopi 21.6.2018 Ruotsin tytäryhtiönsä myynnistä. UB Pankkiiriliike myi puolestaan osuutensa Rahastoyhtiö Dividend House Oy:sta 22.2.2018. Myynneistä on kirjattu yhteensä kertaluonteista voittoa 0,8 miljoonaa euroa, mikä sisältää 1,9 miljoonaa euroa yhtiön liikearvon pienenemistä UB Capital Swedenin myynnin seurauksena.
 • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 2,9 miljardia euroa (2,3 mrd. euroa 31.12.2017), kasvua 27,3 %. Luku vuodelta 2018 sisältää UB Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat ja siinä on huomioitu mahdolliset päällekkäisyydet.
 • Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa noin 14 100 (noin 7 700 asiakasta 31.12.2017). Luku vuodelta 2018 sisältää UB Pankkiiriliikkeen asiakaskunnan ja se voi sisältää päällekkäisyyksiä.
 • United Bankers -konsernin varainhoitoliiketoiminnan kasvuedellytykset ovat markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta hyvät, mikä antaa suotuisat edellytykset konsernin taloudelliselle kehitykselle vuonna 2019.
 • Hallitus ehdottaa varojenjaoksi 0,41 euroa (0,40 euroa) osakkeelta. Tästä osinkona jaetaan 0,21 euroa ja 0,20 euroa jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Heinä-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 15,7 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa 7-12/2017), kasvua 16,6 %.
 • Konsernin käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 2,9 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa 7-12/2017), laskua 8,1 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa 7-12/2017), laskua 51,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,19 euroa 7-12/2017, korjattu split-vaikutuksella).

Huolet talouden tulevista kasvunäkymistä lisääntyivät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja osakekurssit olivat voimakkaassa laskussa vuoden viimeisinä kuukausina. Epävarmuuden lisääntyminen hidasti konsernin varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myyntiä ja myös rahastojen tuotot kärsivät heikosta markkinaympäristöstä. United Bankersin liiketoiminta kehittyi kuitenkin tyydyttävästi vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta.

United Bankersin hallinnoitava varallisuus kasvoi etenkin rahastopääomien ja muun jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osalta vuoden 2018 aikana. Tämä oli seurausta erityisesti reaaliomaisuusrahastojen pääomien kasvusta. Vuoden viimeisinä kuukausina tapahtunut voimakas kurssilasku söi kuitenkin ison osan kokonaisvarallisuuden kasvusta.

Vuoden jälkipuoliskolla yhtiö hankki KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan. Kaupan tarkoituksena on United Bankersin strategisen tavoitteen mukaisesti kasvattaa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuutta varainhoitoliiketoiminnassaan.

Loppuvuoden aikana United Bankers jatkoi panostuksiaan reaaliomaisuussijoittamiseen. Marraskuussa United Bankers perusti UB Suomi Kiinteistöt -rahaston. Joulukuussa puolestaan United Bankers sopi hankkivansa metsärahastoihinsa yli 21 000 hehtaaria metsäkiinteistöjä UPM:ltä ja solmi samalla merkittävän yhteistyösopimuksen UPM:n kanssa. Metsäkaupan yhteydessä perustettiin United Bankersin neljäs metsärahasto, UB Nordic Forest Fund III Ky. Metsäkauppa oli tärkeä, sillä kiinnostus metsäsijoittamiseen on edelleen lisääntynyt ja metsärahastot etsivät jatkuvasti tuottotavoitteensa täyttäviä kohteita.


Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

  7-12/2018 7-12/2017 muutos-%* 1-12/2018 1-12/2017 muutos-%*
Liikevaihto, MEUR 15,7 13,5 + 16,6 33,7 25,0 + 34,5
Käyttökate, MEUR 2,9 3,2 -8,1 7,3 5,2  + 39,6
Liikevoitto, MEUR 1,1 2,3 -51,8 4,1 3,6 + 13,0
Kauden tulos, MEUR 0,7 1,5 -50,7 2,9 2,3 + 25,1
Tulos per osake, EUR** 0,08 0,19 -60,3 0,31 0,30 + 1,9
Tulos per osake, EUR**
laimennusvaikutuksella oikaistuna
0,07 0,19 -62,1 0,29  

0,30
-2,8
Asiakasmäärä kauden lopussa       14 100 ***  

7 700
+ 83,1
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR       2 909 ***
2 285
+ 27,3


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut
** Vertailuluvut on korjattu split-vaikutuksella. Yhtiö toteutti 26.3.2018 maksuttoman osakeannin (osakesplit), jossa kutakin yhtä (1) vanhaa A-sarjan osaketta kohden annettiin neljä (4) uutta A-sarjan osaketta.
*** Luvuissa ovat mukana UB Pankkiiriliike Oy:n hallinnoitavat varat sekä asiakasmäärä.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

Vuotta 2018 kuvasi erityisesti rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja jo pidemmän aikaa jatkunut toimialamme konsolidoituminen. Huolimatta toimintaympäristömme haasteellisuudesta United Bankers -konsernin liikevaihto kasvoi noin kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden yltäen 33,7 miljoonaan euroon. Käyttökatteemme kasvoi 39,6 prosenttia ja oli 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoittomme puolestaan 13,0 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon. Julkaisemme tässä tilinpäätöstiedotteessa ensimmäistä kertaa taloudelliset lukumme segmenteittäin uudella raportointimenetelmällä. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiot kasvoivat 44 prosenttia ja pääomamarkkinapalveluiden segmentissä noin 8 prosenttia viime vuoteen nähden. Uusi segmenttijaottelu pyrkii toimintamme läpinäkyvyyden parantamiseen ja heijastaa haluamme keskittyä varainhoidon liiketoiminnan kasvattamiseen sekä sen kehittämiseen.

Hoidettava varallisuutemme kasvoi 2,9 miljardiin euroon vuonna 2018 ja on nyt ennätystasolla. Konsernimme hoidettavan varallisuuden laatu on myös parantunut rahastopääomien ja jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palvelujen suhteellisen kasvun myötä. Tämä on selkeästi vähentänyt liiketoimintamme herkkyyttä markkinoiden heilahteluille. Tavoitteenamme on kasvattaa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien rahastojen, erityisesti metsä- ja kiinteistörahastojen, osuutta hoidettavasta varallisuudesta myös tulevaisuudessa.

Varainhoitomme kulmakiviä ovat reaaliomaisuusrahastomme, joista UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt, UB Metsä ja uusi UB EM Frontier Real Assets keräsivät eniten nettomerkintöjä vuoden 2018 aikana, yhteensä 118,8 miljoonaa euroa. Suomen sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan sijoituimme vuoden 2018 nettomerkinnöillä mitattuna kolmen kärkeen kotimaisten rahastoyhtiöiden joukossa. Lisäksi monet rahastomme tuottivat hyvin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta ja sijoittuivat vertailuryhmiensä kärkikastiin vuonna 2018.

Haluamme aktiivisesti kehittää reaaliomaisuusrahastojemme valikoimaa ja perustimmekin vuoden aikana yhteensä kolme uutta rahastoa tässä omaisuusluokassa. Kasvavan metsärahastoliiketoimintamme kannalta merkittävää oli vuoden lopussa UPM:n kanssa solmimamme sopimus metsäkiinteistökaupasta. Kaupan myötä metsäomistuksemme nousivat 110 000 hehtaariin. 

Yhtiömme teki vuoden aikana myös jakelun tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vuoden alussa varmistui toimintahistoriamme suurin yrityskauppa Suomen Pankkiiriliikkeen hankinnan myötä. Kauppa vahvisti UB:n tuotteiden jakeluvoimaa olennaisesti ja kasvatti rahastopääomiamme merkittävästi. Myös saavutetut kulusynergiat UB Pankkiiriliikkeen integraation osalta olivat vuoden aikana odotuksia suuremmat ja lisää kulusynergioita odotetaan saavutettavan vuoden 2019 aikana. Myös myynnillisten synergioiden odotetaan lisääntyvän kuluvan vuoden aikana. Heinäkuussa hankimme KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan vahvistamaan instituutiovarainhoitoliiketoimintaamme.  

Vuonna 2019 keskitymme hiomaan organisaatiotamme tehokkaammaksi ja virtaviivaisemmaksi kokonaisuudeksi. Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita, osakkeenomistajia ja koko henkilöstöä vuodesta 2018. Vuosi on ollut täynnä yhtiömme kannalta merkittäviä tapahtumia, jotka heijastuvat vuoteen 2019. Työmme jatkuu yhtiömme kehittämisessä kohti pohjoismaista varainhoidon suunnannäyttäjää.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2018

United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) kohosi 34,5 prosentilla 33,7 miljoonaan euroon (25,0 milj. euroa) vuonna 2018. Käyttökate eli konsernin tulos ennen poistoja kasvoi 39,6 prosenttia viime vuoteen nähden ja oli 7,3 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa), ja se kasvoi 13,0 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Osakekohtainen tulos kohosi 0,31 euroon (0,30). Yhtiö teki tulevan kasvun näkökulmasta merkittäviä yritysjärjestelyitä sekä panosti uusien rahastojen, palvelukonseptien ja liiketoimintojen kehittämiseen. Yritysjärjestelyihin liittyvät liikearvopoistot kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi konsernin tulosta rasittivat muut yritysjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät sekä finanssialan sääntelyn toimeenpanoon liittyvät kustannukset. Konsernilla oli kertaluonteisia konsultti- ja juristikuluja tilikaudella yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa. Rahastojen ja palvelukonseptien sekä toimintojen perustamisesta aiheutui puolestaan kustannuksia noin 0,7 miljoonaa euroa.

United Bankers -konsernin henkilöstömäärä oli 139 henkilöä 31.12.2018 (107 henkilöä 31.12.2017). Luku sisältää vuoden alussa hankitun Suomen Pankkiiriliikkeen henkilöstön. Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna oli 130 henkilöä 31.12.2018 (98 henkilöä 31.12.2017). Jatkossa United Bankers ilmoittaa henkilöstömäärän kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE).

United Bankersin vuoden 2018 alussa hankkiman Suomen Pankkiiriliikkeen, nykyisen UB Pankkiiriliikkeen, liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) vuonna 2018 oli 7,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,8 miljoonaa euroa. (Luku ei sisällä Dividend Housen myynnistä syntynyttä kertaluonteista myyntivoittoa.) UB Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat 31.12.2018 olivat 645 milj. euroa (600 milj. euroa). Luku sisältää UB Pankkiiriliikkeen kautta vuoden 2018 aikana merkityt United Bankersin sijoitustuotteet ja -palvelut.

UB Pankkiiriliikkeen integraatioprosessi eteni vuoden aikana suunnitellusti ja vuotuiset kulusynergiat olivat yli 0,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 integraatiossa keskitytään järjestelmien integroimiseen ja prosessien yhtenäistämiseen läpi organisaation.

UB Pankkiiriliikkeen hankintaan liittyvää lisäkauppahintavelkaa kirjattiin 30.6.2018 2,1 miljoona euroa. Lisäkauppahintaa on täsmennetty loppuvuoden aikana 2,8 miljoonaan euroon. United Bankersin lokakuussa hankkiman KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan ostoon liittyvää lisäkauppahintavelkaa on puolestaan kirjattu 0,5 miljoonaa euroa.

Yrityskaupoista muodostuva konserniliikearvo 31.12.2018 oli 17,4 miljoona euroa (8,1 miljoona euroa 31.12.2017). Konserniliikearvon kasvu selittyy Suomen Pankkiiriliikkeen hankinnalla tammikuussa 2018 (mukaan lukien arvioitu lisäkauppahinta tilanteessa 31.12.2018), UB Rahoitus Oy:n vähemmistökaupoilla huhtikuussa 2018 sekä KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankinnalla lokakuussa 2018 (mukaan lukien arvioitu lisäkauppahinta tilanteessa 31.12.2018). Konserniliikearvoa on poistojen lisäksi pienentänyt UB Capital Sweden AB:n myynnin yhteydessä tehty 1,9 miljoonan euron alaskirjaus myyntivoittoa oikaisemalla.

Taulukko: Varainhoitoliiketoiminta

VARAINHOITO
'000 euroa
7-12/
2018
7-12/
2017
muutos
-%*
1-12/ 2018 1-12/ 2017 muutos-%*
Rahastot            
Hallinnointipalkkiot 7 024 5 360   13 722 10 110  
Tuottopalkkiot 2 781 1 937   3 690 2 613  
Merkintä- ja lunastuspalkkiot 520 273   987 651  
Tuotot rahastoista 10 325 7 570 36,4 18 399 13 374 37,6
Palkkiokulut -2 698 -2 950   -5 376 -4 831  
Nettotuotot rahastoista 7 627 4 620 65,1 13 022 8 543 52,4
             
Omaisuudenhoito            
Omaisuudenhoidon palkkiot 2 016 1 026 96,4 3 542 2 137 65,7
Palkkiokulut -335 -24   -687 -50  
Nettotuotot omaisuudenhoidosta 1 681 1 002 67,8 2 854 2 087 36,8
             
Strukturoidut sijoitukset            
Palkkiot strukturoiduista sijoituksista 1 876 2 060 -9,0 5 413 3 787 42,9
Palkkiokulut -255 0   -468 0  
Nettotuotot strukturoiduista sijoituksista 1 621 2 060 -21,3 4 945 3 787 30,6
             
VARAINHOIDON TUOTOT 14 216 10 657 33,4 27 353 19 298 41,7
VARAINHOIDON NETTOTUOTOT 10 928 7 682 42,3 20 822 14 416 44,4


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

Varainhoitoliiketoiminta

United Bankersin varainhoitoliiketoimintaan kuuluvat rahastoliiketoiminta mukaan lukien rahastojen hallinnointi, konsernin omaisuudenhoitopalvelut sekä sijoitustuotteiden ja -palveluiden myynti.

Varainhoitotuotteiden ja -palvelujen kokonaismyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 8,0 prosentilla ja oli yhteensä 457 miljoonaa euroa (424 milj. euroa). UB Pankkiiriliikkeen osuus konsernin varainhoitotuotteiden ja -palveluiden sekä pääomamarkkinapalveluiden kokonaismyynnistä oli noin 152,4 miljoonaa euroa. UB:n tuotteiden osuus UB Pankkiiriliikkeen kokonaismyynnistä oli noin 71 prosenttia. Aiempaa laajemman jakeluverkoston teho ei vielä täysin heijastunut myyntituloksiin. Vuoden 2018 alussa voimaan astuneet merkittävät sääntelyuudistukset hidastivat myyntiä vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana. Vuoden loppupuolella koettu voimakas lasku osakemarkkinoilla sai puolestaan monet asiakkaat lykkäämään sijoituspäätöksiään.

Rahastoihin sijoitettujen pääomien osuus hallinnoitavista varoista kasvoi lähes 1,7 miljardiin euroon. United Bankersin rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden aikana 103 miljoonaa euroa (120 milj. euroa). Eniten merkintöjä keräsivät UB Metsä, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ja UB EM Frontier Real Assets. United Bankersin suosituimpien rahastojen pääomat kasvoivatkin voimakkaasti vuoden aikana, vaikka vuosi 2018 oli rahoitusmarkkinoiden heikoin sitten vuoden 2011. Esimerkiksi UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston pääomat olivat vuoden lopussa nousseet 150,0 miljoonaan euroon (65,9 milj. euroa) ja UB Metsän 180,4 miljoonaan euroon (88,5 milj. euroa).  

United Bankersin metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui kokonaisuudessaan vahvana vuonna 2018. Vuoden lopussa neljän metsärahaston, Erikoissijoitusrahasto UB Metsän sekä UB Nordic Forest Fund I, II ja III Ky:n pääomat olivat yhteensä 339 miljoonaa euroa (233 milj. euroa). United Bankers on johtava pohjoismainen metsärahastotalo ja yksi Suomen suurimmista metsänomistajista yli 110 000 hehtaarin kokonaisomistuksellaan.

United Bankers pyrkii kasvattamaan pitkäaikaisen pääoman osuutta hallinnoitavasta varallisuudestaan. Tavoitteen mukaisesti pääomarahastojen ja muiden kiinteään reaaliomaisuuteen sijoittavien rahastojen pääomat kohosivat 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Niiden osuus UB:n hallinnoimien rahastojen pääomista nousi 43 prosenttiin vuonna 2018 (30 % vuoden 2017 lopussa). Esimerkiksi Ky-muotoisten rahastojen pääomat kohosivat vuoden lopussa 202,4 miljoonaan euroon (179,6 milj. euroa).

Negatiivisesta pörssivuodesta huolimatta konsernin varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 42 prosentilla yhteensä 27,4 miljoonaan euroon (19,3 milj. euroa). Varainhoidon palkkioista suurimman osuuden muodostivat rahastoista saadut tuotot, jotka olivat 18,4 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). Varainhoidon nettotuotot kasvoivat 44,4 prosenttia 20,8 miljoonaan euroon (14,4 milj. euroa).

United Bankers investoi ja kehitti vuoden aikana varainhoitoliiketoimintaansa. Heinäkuussa yhtiö hankki KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan. Kauppa tukee United Bankersin instituutiovarainhoitoa ja kasvattaa konsernin rahastopääomia. Varainhoitoon perustettiin myös uusi palvelukonsepti varakkaille yksityishenkilöille. Private Investment Office tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista varainhoitoa ja yksilöllisesti räätälöityjä sijoituspalveluja. Tavoitteena on erottua muista Private Investment Office -palveluntarjoajista omaa luokkaansa olevalla henkilökohtaisella palvelukokonaisuudella sekä erityisen kattavalla kansainvälisellä ja omaisuusluokkakohtaisella hajautuksella.

United Bankersin rahastovalikoimaan kuuluvat reaaliomaisuusrahastot, joihin lukeutuvat kiinteistöosakerahastot, suoriin kiinteistökohteisiin sijoittavat rahastot, infrastruktuurirahastot ja metsärahastot. Lisäksi valikoimaan kuuluvat osake-, korko- ja monistrategiarahastot. United Bankers on reaaliomaisuussijoitusten edelläkävijä pohjoismaisilla markkinoilla.

Vuonna 2018 United Bankers perusti kolme uutta reaaliomaisuusrahastoa: UB EM Frontier Real Assets, Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt ja UB Nordic Forest Fund III Ky. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. UB EM Frontier Real Assets sijoittaa puolestaan listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Rahaston kohdesijoituksina olevien infrastruktuuriyhtiöiden liiketoiminta keskittyy muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkkojen operoimiseen. UB Nordic Forest Fund III Ky sijoittaa metsäkiinteistökohteisiin Suomessa ja muaalla Itämeren alueella.  

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti vuonna 2018 kasvoi vuoteen 2017 nähden. United Bankers toi vuoden aikana markkinoille 34 uutta strukturoitua sijoituslainaa ja niiden myynti kasvoi noin 23,1 prosentilla 105 miljoonaan euroon (85 milj. euroa 2017). Luvut sisältävät UB Pankkiiriliikkeen (aiemmin Suomen Pankkiiriliike) entisen tytäryhtiön UB Kapitaalin myynnin. UB Kapitaali sulautui UB Omaisuudenhoitoon syyskuun lopussa. Matalan korkotason ympäristössä erilaiset luottoriskiin sidotut strukturoidut sijoitustuotteet lisäsivät edelleen suosiotaan sijoittajien parissa. Luottoriskien hinnoittelussa oli kuitenkin vuoden mittaan suuria vaihteluja, mikä heijastui hieman tuotteiden myyntiin.

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n julkaiseman volyymitilaston mukaan strukturoitujen sijoituslainojen kokonaismyynti vuonna 2018 supistui hieman edellisvuoteen verrattuna. United Bankersin markkinaosuus oli 8,0 prosenttia. Yhtiö onkin kokoluokkaansa nähden merkittävä toimija strukturoitujen tuotteiden markkinoilla.


Taulukko: Pääomamarkkinapalveluliiketoiminta

PÄÄOMAMARKKINAPALVELUT
'000 euroa
7-12/ 2018 7-12/ 2017 muutos-%* 2018 2017 muutos-%*
             
Palkkiot pääomamarkkinapalveluista 1 385 2 028 -31,7 5 009 4 453 12,5 
Palkkiokulut -458 -375   -1 198 -915  
PÄÄOMAMARKKINAPALVELUIDEN NETTOTUOTOT  

927
 

1 653
 

-43,9
3 811 3 538 7,7


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

Pääomamarkkinapalveluliiketoiminta

United Bankersin pääomamarkkinapalveluihin kuuluvat tytäryhtiöiden UB Securities Oy:n, UB Markets Oy:n ja UB Rahoitus Oy:n palvelut. Palveluihin lukeutuvat arvopaperivälitys, listautumispalvelut, vieraan ja oman pääoman ehtoiset rahoitusjärjestelyt, lainaperusteiset rahoitusratkaisut ja verkkoalustalla toimiva joukkorahoituskanava.

Pääomamarkkinapalveluiden palkkiot kasvoivat 12,5 prosenttia 5,0 miljoonaan euroon (4,5 milj. euroa) vuonna 2018. Pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan nettotuotot olivat vuonna 2018 yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa), jossa on kasvua 7,7 prosenttia viime vuoteen nähden. Investointipankkitoimintaan ja yritysjärjestelyihin keskittyvän tytäryhtiön UB Capital Oy:n liiketoiminnan kehitys sekä vaikutus konsernin tulokseen ja kannattavuuteen jatkui alkuvuonna aiempia vuosia vastaavalla tasolla. UB Capital Swedenin liiketoiminta myytiin 21.6.2018.

Erityisesti vuoden 2018 loppua kohden lisääntynyt epävakaus markkinoilla vaikutti pääomamarkkinapalveluiden kysyntään. Tämä johti monen rahoituskierroksen lykkäämiseen. UB Rahoituksen joukkorahoitusalustan kautta myönnettyjen yrityslainojen volyymit säilyivät samalla tasolla vuoteen 2017 nähden ja vuoden 2018 loppuun mennessä yhtiön välittämät lainapääomat olivat kasvaneet yhteensä 41,7 miljoonaan euroon. UB Rahoitus panosti vuoden aikana tulevan kasvun rakentamiseen. Yhtiö investoi muun muassa palvelualustaan, tuleviin palveluratkaisuihin sekä tunnettuuden lisäämiseen.

Tase ja vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Lisätietoja yhtiön taseesta ja vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.

Konsernirakenteen muutokset

Vuoden 2018 aikana United Bankers on pyrkinyt kasvattamaan omistaja-arvoa konsernirakennettaan yksinkertaistamalla sekä ydinliiketoimintoja tukevilla konsernin sisäisillä järjestelyillä.

United Bankers Oyj toteutti Suomen Pankkiiriliike Oy:n yritysoston ja siihen liittyvän osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin tammikuussa. Uusien osakkeiden määrä vastasi noin 13,0 prosenttia yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Helmikuussa United Bankers Oyj:n tytäryhtiö Suomen Pankkiiriliike Oy myi 11 prosentin omistuksensa Dividend House Oy:ssä Investors House Oyj:lle. Huhtikuussa United Bankers Oyj kasvatti omistustaan UB Pankkiiriliikkeen tytäryhtiössä UB Rahoituksessa 54,5 prosentista 66,5 prosenttiin. Kesäkuussa UB Real Asset Management ja syyskuussa UB Kapitaali sulautuivat osaksi UB Omaisuudenhoito Oy:tä.

Kesäkuussa United Bankers Oyj:n investointipankkitoimintaan ja yritysjärjestelyihin keskittynyt tytäryhtiö UB Capital Oy myi Ruotsin tytäryhtiönsä UB Capital Sweden AB:n yhtiön toimivalle johdolle. Lokakuussa United Bankers Oyj toteutti KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan oston hankkimalla suoraan ja välillisesti KJK Invest Oy:n osakekannan.


Toimintaympäristö

Vuosi 2018 oli sijoittajille haasteellinen useita vuosia jatkuneen suotuisan kehityksen jälkeen. Sekä osake- että korkomarkkinoiden tuotot jäivät pakkaselle. Vallinneessa markkinatilanteessa kiinnostus reaaliomaisuuteen sijoittaviin rahastoihin jatkoi kasvuaan ja ne tuottivat keskimäärin sekä osake- että korkosijoituksia paremmin.

Osakemarkkinoilla koettiin heti vuoden alussa voimakas korjausliike, jonka jälkeen kurssit kääntyivät kuitenkin uudelleen nousuun positiivisten talouskasvunäkymien tukemana. Yhdysvalloissa pörssin vahvaa kehitystä tuki myös presidentti Trumpin voimakkaasti kotimaisia yrityksiä tukeva politiikka verohelpotuksineen ja kotimarkkinayrityksiä suojaavine tuontitulleineen.

Talouden perusvire pysyi positiivisena vielä alkuvuoden aikana, ja suotuisa kehitys osakemarkkinoilla jatkuikin kesään saakka. Trumpin jyrkkenevä retoriikka kauppapolitiikan suhteen sekä keskuspankkien viestit kiristyvästä rahapolitiikasta käänsivät kuitenkin kurssit laskuun eri pörsseissä kesän aikana. Voimakkainta lasku oli Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Euroopassa puolestaan erityisesti vientiteollisuuden yhtiöiden osakekurssit olivat paineessa.

Kauppasodan uhka ja sen vaikutukset yritysten näkymiin ja esimerkiksi investointihalukkuuteen lisäsivät talouskasvunäkymiin liittyvää epävarmuutta. Euroopassa huolta aiheutti myös brittien kyvyttömyys päästä sopimukseen maan euroerosta eli Brexitistä. Kohonneiden riskien seurauksena talousennusteita korjattiin loppuvuoden aikana selvästi alaspäin. Vuosi päättyikin pörsseissä varsin synkissä tunnelmissa. Heikointa kurssikehitys oli kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Kiinassa, jossa kurssit laskivat 25 prosenttia. Myös Euroopassa kurssit laskivat vuoden aikana keskimäärin yli 10 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa jäätiin vahvan alkuvuoden ansiosta lopulta vain lievästi miinukselle.

Yhdysvalloissa keskuspankki jatkoi koronnostojaan ja myös Euroopassa keskuspankki ilmoitti purkavansa asteittain rahapoliittista elvytystään. Korkoeron kasvun seurauksena Yhdysvaltain dollari vahvistui kevään aikana suhteessa euroon, mutta loppuvuoden aikana valuuttakursseissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Syksyn mittaan talousdata osoitti selviä heikkenemisen merkkejä, mikä sai keskuspankit muuttamaan aiempaa linjaustaan rahapolitiikan kiristystahdista. Yhdysvalloissa keskuspankin avomarkkinakomitean kommentit tulevista koronnostoista muuttuivatkin selvästi maltillisemmiksi. Euroopassa puolestaan EKP:n joukkovelkakirjojen osto-ohjelma päättyi suunnitellusti vuoden 2018 lopussa, mutta keskuspankki on ohjeistanut pysyvänsä hyvin varovaisena ohjauskorkojen noston suhteen.

Markkinoiden turbulenssi ei tehnyt vuodesta 2018 helppoa sijoitusalan yrityksille. Oman haasteensa aiheuttivat myös sääntely-ympäristössä tapahtuneet merkittävät uudistukset. Vuoden alussa sijoitusalalla astui voimaan kolme merkittävää finanssialan sääntelykokonaisuutta, MiFID II -direktiivi, PRIIPs-asetus sekä IDD-direktiivi. Voimaan tulleella sääntelyllä pyritään parantamaan muun muassa sijoittajan suojaa sekä lisäämään markkinoiden ja kustannusten läpinäkyvyyttä entisestään. Myös toukokuussa voimaan astunut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) työllisti yrityksiä laajasti. Sääntelyn kiristyminen on lisännyt sijoituspalveluyritysten hallinnollista työtaakkaa ja kustannuksia merkittävästi. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen United Bankers -konserniin kuuluvan UB Pankkiiriliike Oy:n tytäryhtiölle UB Life Oy:lle perustettiin sivuliike Luxemburgiin. UB Life on keskittynyt vakuutusasiamiestoimintaan ja uusi Luxemburgin sivuliike tulee vastaamaan kansainvälisistä vakuutusyhtiö- ja asiakassuhteista. Luxemburgin sivuliikkeen perustaminen toimii päänavauksena United Bankersin varainhoitopalveluiden sekä rahastojen kansainvälisen jakelun edistämisessä.

Vuoden 2018 lopussa perustetun UB Suomi Kiinteistöt -erikoissijoitusrahaston toiminta käynnistyi vahvasti. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. Rahasto oli ensimmäisen kerran avoinna merkinnöille tammikuussa ja se keräsi pääomia yhteensä 22 miljoonaa euroa. Rahasto on jatkossa avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa ja se tarjoaa ainutlaatuisen kiinteistövarainhoitoratkaisun Suomen markkinoilla.

Tulevaisuudennäkymät

Vuosi 2019 on käynnistynyt sijoitusmarkkinoilla viime vuotta epävarmemmissa markkinatunnelmissa. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan uhan johdosta. Euroopassa huolta aiheuttaa puolestaan Britannian tuleva EU-ero, jota kohti edetään tällä hetkellä vailla erosopimusta. Taloudelliseen toimintaympäristöön liittyykin nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Lisääntynyt heilahtelu osakemarkkinoilla sekä vallitseva nollakorkojen ympäristö ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta erilaisiin reaaliomaisuussijoituksiin. Muun muassa metsään, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sijoittavissa rahastoissa sijoittajia houkuttelee mahdollisuus vakaaseen tuottoon sekä säännölliseen kassavirtaan. United Bankers onkin jatkanut määrätietoisesti työtään reaaliomaisuusrahastovalikoiman kehittämiseksi.

United Bankersin strategisesti onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vahvistaneet konsernin tuotteiden jakelua sekä kasvattaneet jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osuutta hallinnoitavista varoista. Suomen Pankkiiriliikkeen yhdistymisen osalta integraatiossa keskitytään vuonna 2019 järjestelmien integroimiseen ja prosessien yhtenäistämiseen läpi organisaation. Lisää kulusynergioita voidaan saavuttaa muun muassa hallinnossa sekä tietojärjestelmä- ja verkkopalveluympäristössä. Myös myynnillisten synergioiden odotetaan lisääntyvän kuluvan vuoden aikana.

United Bankers -konserni uskoo jatkuvaa kassavirtaa tuottavien rahastojen pääomien jatkavan kasvuaan myös kuluvana vuonna. Tätä tukee erityisesti entistäkin vahvempi jakeluvoima sekä reaaliomaisuusrahastojen suotuisat näkymät. Konsernin varainhoitoliiketoiminnan kasvuedellytykset ovatkin markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta hyvät, mikä tukee positiivisen taloudellisen kehityksen jatkumista. United Bankers arvioi vertailukelpoisen kannattavuutensa paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2019

United Bankers -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan 27.2.2019 Yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 20.3.2019 klo 13:00 alkaen Helsingissä. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019 julkaistaan arviolta 22.8.2019.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.