Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2019 kello 14:15

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika: Keskiviikko 20. maaliskuuta 2019 klo 13.00
Paikka: Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2019 klo 13.00 alkaen Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.15.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingon- ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää varojenjaosta 0,41 euroa osakkeelta. Tästä osinkona jaetaan 0,21 euroa osakkeelta ja 0,20 euroa osakkeelta jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjako maksetaan osakkeenomistajalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjako maksetaan 29.3.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Lisäosakejärjestelmä

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten, oikeudesta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään soveltuvin osin samoin ehdoin kuin henkilökunta. Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotukset koskevat vain niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa.

Hallitus suunnittelee yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen perusteella henkilöstöantia, jossa tarjotaan konsernin henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa henkilökunta ja hallituksen jäsenet yhtiöön sekä kannustaa heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakkeen alustava merkintähinta on osakkeen vallitseva kurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla hallituksen määrittämällä toteutushetkellä vähennettynä enintään kymmenellä prosentilla.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa henkilöstöantiin osallistuvalla henkilöllä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita hallituksen määrittämän vähintään kolmen vuoden sitouttamisjakson kuluttua ja hallituksen määrittämässä suhteessa henkilöstöannissa hyväksyttyyn osakemerkintään.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen henkilöstöannin merkinnästä ja lisäosakejärjestelmästä tulevan bruttomääräisen edun suuruus merkintöjen hyväksymispäivänä on enintään 60 000 euroa.

Jos hallituksen jäsenyys päättyy ennen hallituksen määrittämän sitouttamisjakson päättymistä henkilön omasta aloitteesta, lisäosakkeita ei makseta. Jos hallituksen jäsen on ehdolla hallitukseen, mutta häntä ei valita, hänellä on oikeus lisäosakkeisiin suhteessa hallituksen määrittämästä sitouttamisjaksosta kuluneeseen aikaan.

United Bankers -konsernin palveluksessa työskentelevien hallituksen jäsenten oikeudet määräytyvät työsuhteen perusteella.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Lennart Robertsson, Rainer Häggblom, Rasmus Finnilä ja Tarja Pääkkönen.

Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-sarjan osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 27.2.2019 alkaen United Bankers Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. United Bankers Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla 27.2.2019 alkaen.

Päätösehdotukset ja edellä mainitut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokoustilaisuudessa. Yhtiökokousasiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 15.3.2019 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous
  • puhelimitse: 09 25 380 348, arkisin klo 9.00-16.00
  • kirjeitse: United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2019 kello 16.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty alkuperäinen valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään joko toimittamaan joko United Bankers Oyj:n internetsivujen kautta (osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous) tai alkuperäisinä osoitteeseen United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai tuomaan paikalle yhtiökokoukseen, jolloin valtakirja luovutetaan yhtiön edustajille paikalle saavuttaessa.

4. Muut tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 664 830 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kymmenen (10) ääntä yhtiökokouksessa ja 0 (ei yhtään) B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 27. helmikuuta 2019

United Bankers Oyj:n Hallitus

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa
www.unitedbankers.fi.