Sijoittajat


United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 22.8.2019 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Rahastopääomat jatkoivat vahvaa kasvuaan katsauskaudella

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 16,4 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa 1–6/2018), laskua 9 %. Kun vertailukauden tunnusluvusta oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kasvoi konsernin liikevaihto viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
  • Konsernin käyttökate katsauskaudella oli 3,0 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa 1–6/2018),
    laskua 30 %. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen kehitys jatkui myönteisenä katsauskaudella. Konsernin käyttökate kasvoi 2 prosenttia, kun vertailukauden käyttökatteesta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,3 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa 1–6/2018), laskua 57 %. Katsauskauden voitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa 1–6/2018), laskua 54 %.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,23 euroa 1–6/2018).
  • Varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui vakaana ja varainhoidon nettopalkkiot kasvoivat katsauskauden aikana 10,6 miljoonaan euroon (9,9 milj. euroa), kasvua 7 % vertailukauteen nähden. Rahastojen nettopalkkiot kohosivat peräti 39 %.
  • Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 3,2 miljardia euroa (2,9 mrd. euroa 31.12.2018), kasvua 10 %. Strategiansa mukaisesti konserni onnistui kasvattamaan rahastojen sekä muun jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osuutta hallinnoitavasta varallisuudestaan.
  • Pääomamarkkinapalveluiden nettotuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa), laskua 49 % vertailukauteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden tuotot olivat selvästi viime vuoden vastaavaa jaksoa alhaisemmat, sillä vertailukauden luvuissa ovat mukana myydyn, UB Capital Sweden AB:n, investointipankkitoiminnan tuotot.
  • Yhtiö toistaa 15.2.2019 annetun ohjeistuksensa: United Bankers arvioi vertailukelpoisen kannattavuutensa paranevan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisella kannattavuudella tarkoitetaan yhtiön jatkuvien liiketoimintojen käyttökatetta, jossa vuoden 2018 vertailuluvusta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa)

 1-6/20191-6/2018muutos-%*1-12/2018
Liikevaihto, MEUR16,418,0-9 %33,7
Käyttökate, MEUR3,04,4-30 %7,3
Liikevoitto, MEUR1,33,0-57 %4,1
Kauden tulos, MEUR1,02,2-54 %2,9
Tulos per osake, EUR0,100,23-57 %0,31
Tulos per osake, EUR
laimennusvaikutuksella oikaistuna
0,100,23-57 %0,29
Asiakasmäärä kauden lopussa15 500** 12 900** 14 100**
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR3 185*** 2 895*** 2 909***


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut.
** Luvut sisältävät UB Pankkiiriliikkeen asiakaskunnan ja ne voivat sisältää päällekkäisyyksiä.
*** Luvut sisältävät UB Pankkiiriliikkeen hallinnoitavat varat ja niissä on huomioitu mahdolliset päällekkäisyydet.

Toimitusjohtajan katsaus

Patrick Anderson

Vuoden 2019 alkupuolisko oli melko haasteellinen sijoitusmarkkinoilla. Vaikka osakekurssit kehittyivät alkuvuonna pääsääntöisesti positiivisesti, lisäsivät Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan uhka sekä Iso-Britannian mahdollinen sopimukseton EU-ero epävarmuutta tulevaan talouskasvuun liittyen. Euroopassa korkotaso pysyi edelleen historiallisen matalana, ja myös Yhdysvalloissa keskuspankki ilmoitti aloittavansa uudelleen koronlaskut. Riskitason nousu markkinoilla heijastui sijoittajien sijoituspäätöksiin ja vaikutti heikentävästi useiden suomalaisten sijoitus- ja varainhoitoyhtiöiden tuloksiin.

United Bankers -konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 16,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,0 miljoonaa euroa. Kun vertailukauden luvuista oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kasvoivat sekä liikevaihtomme että käyttökatteemme viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Raportoitua tulostamme katsauskaudella rasittivat panostukset myyntiorganisaatioon, kansainvälisiin myyntitoimintoihin sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Varainhoitosegmentissä nettopalkkiot jatkoivat kasvuaan, kun taas pääomamarkkinapalveluiden segmentissä nettotuotot laskivat odotetusti viime vuoden vastaavaan kauteen nähden. Varainhoitosegmentissä sekä rahastojen että omaisuudenhoidon palkkiot jatkoivat vahvaa kasvuaan. Strukturoitujen tuotteiden myynti sen sijaan laski markkinoilla vallinneen yleisen epävarmuuden sekä luottoriskisidonnaisten lainojen tuottojen heikentymisen seurauksena. Viime vuonna toteutunut UB Capital Sweden AB:n myynti selittää pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan nettotuottojen suhteellista heikentymistä katsauskaudella. Nykyisen pääomamarkkinapalveluliiketoimintamme kannattavuus on kehittynyt myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hoidettava varallisuutemme kasvoi jälleen kaikkien aikojen ennätystasolle 3,2 miljardiin euroon ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Katsauskauden aikana keskityimme vahvasti ydintekemiseemme, korkealaatuiseen salkunhoitoon sekä varainhoidon ratkaisujen tehokkaaseen myyntiin, ja onnistuimme tässä mielestäni hyvin. Saavutimme hyviä tuloksia myös Ruotsissa, jossa instituutiomyyntimme kehittyi varsin suotuisasti. Salkunhoidossa asiakkaidemme tuotot olivat keskimäärin hyvällä tasolla.

Onnistuimme strategiamme mukaisesti kasvattamaan pitkäaikaisen ja jatkuvia palkkioita tuottavan hallinnoitavan varallisuuden määrää. Varainhoitoratkaisujen myyntiä tuki sijoittajien kiinnostus rahastovalikoimaamme kohtaan. Erityisesti kiinteistö- ja metsärahastot houkuttelivat vallitsevassa markkinaympäristössä, jossa osakemarkkinoiden kehitykseen liittyy kasvavaa epävarmuutta ja korkotaso pysyy matalana odotettavasti vielä pitkään. Nettomerkinnät suosituimpiin rahastoihimme, UB Metsään ja UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöihin, kasvoivat vahvasti viime vuoden vastaavaan kauteen nähden. Tämän lisäksi uusin, laajasti suomalaisille kiinteistömarkkinoille sijoittava rahastomme, UB Suomi Kiinteistöt, keräsi runsaasti merkintöjä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhteensä nettomerkinnät näihin kolmeen rahastoon ylsivät 124,6 miljoonaan euroon katsauskaudella. Olen ylpeä, että olemme onnistuneet kasvattamaan erityisesti jatkuvaa kassavirtaa tuottavan varallisuuden määrää selvästi haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

UB Pankkiiriliikkeen integraation osalta odotamme saavuttavamme lisää kulusynergioita, kun integraation eri osa-alueet on saatu päätökseen. Muun muassa tietojärjestelmien integraatiolla voidaan saavuttaa jatkossa merkittäviä hyötyjä. Vuoden 2019 loppupuoliskolla jatkamme myös muita sisäisten prosessien, järjestelmien sekä organisaatiomme tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on kasvattaa selvästi jatkuvaa kassavirtaa tuottavien rahastojen osuutta United Bankersin hoidettavasta varallisuudesta. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon onnistunut varainhoitoratkaisujen myynti erityisesti rahastojen osalta luo hyvät edellytykset suotuisan tuloskehityksen jatkumiselle myös toisella vuosipuoliskolla.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-kesäkuu 2019

United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) laski 9 prosentilla 16,4 miljoonaan euroon (18,0 milj. euroa) katsauskaudella. Käyttökate laski 30 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 3,0 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa on kerrottu uuden IFRS 16 standardin vaikutuksesta käyttökatteen laskentaan.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen kehitys pysyi myönteisenä katsauskaudella. Konsernin käyttökate kasvoi hieman 3,0 miljoonaan euroon, kun vertailukauden käyttökatteesta (4,4) on vähennetty myytyjen yhtiöiden tilikaudella kerryttämät tuotot ja kulut, konsernin myydyistä yhtiöistä saamat myyntivoitot sekä vuokrasopimusten kirjaamisen oikaisu vastaamaan IFRS 16 -standardin mukaista käsittelyä. Jatkuvien liiketoimintojen myönteistä kehitystä tukivat varainhoidon kokonaismyynnin sekä nettotuottojen positiiviset kasvuluvut.

Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa), ja se laski 57 prosenttia vertailukauteen nähden. Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,23). Heikentynyttä tulosta suhteessa vertailukauteen selittää osaltaan viime vuoden luvuissa mukana ollut UB Capital Sweden AB:n liiketoiminta, joka myytiin kesäkuussa 2018. UB Capital Sweden oli keskittynyt investointipankkitoimintoihin ja yritysjärjestelyihin erityisesti Ruotsissa.

Konsernin varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä erityisesti rahastojen ja muiden kiinteää kassavirtaa tuottavien palvelujen osalta. Strukturoitujen sijoituslainojen myynti sen sijaan laski katsauskaudella. Lisäksi tulosta heikensivät panostukset myyntiorganisaatioon, kansainvälisiin toimintoihin sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

United Bankers -konsernin henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE) oli katsauskauden lopussa 139 henkilöä (133 henkilöä 30.6.2018), joista kausiavun määrä oli yhteensä neljä (4) henkilöä (FTE) ja määräaikaisen henkilöstön määrä yhteensä kahdeksan (8) henkilöä katsauskauden lopussa. Henkilöstömäärän kasvu oli seurausta uusista rekrytoinneista erityisesti yhtiön pääomamarkkinaliiketoimintasegmentissä, UB Securitiesin ja UB Rahoituksen liiketoiminnoissa. Henkilöstömäärän kasvua syntyi myös myyntiorganisaation vahvistamisesta katsauskaudella.

UB Pankkiiriliikkeen integraatioprosessi eteni katsauskauden aikana suunnitellusti. Lisää kulusynergioita odotetaan saavutettavan, kun integraation eri osa-alueet on saatu päätökseen.

Taulukko: Varainhoitoliiketoiminta

VARAINHOITO
’000 euroa
1-6/
2019
1-6/
2018
muutos
-%*
1-12/ 2018
Rahastot    
Hallinnointipalkkiot7 6556 6981413 722
Tuottopalkkiot1 792909973 690
Merkintä- ja lunastuspalkkiot1 011467116987
Tuotot rahastoista10 4588 0743018 399
Palkkiokulut-2 973-2 678-11-5 376
Nettotuotot rahastoista7 4855 3963913 022
     
Omaisuudenhoito    
Omaisuudenhoidon palkkiot2 2041 526443 542
Palkkiokulut-521-353-48-687
Nettotuotot omaisuudenhoidosta1 6831 174432 854
     
Strukturoidut sijoitukset    
Palkkiot strukturoiduista sijoituksista1 6203 537-545 413
Palkkiokulut-209-2132-468
Nettotuotot strukturoiduista sijoituksista1 4103 324-584 945
     
VARAINHOIDON TUOTOT14 28113 137927 353
VARAINHOIDON NETTOTUOTOT10 5789 893720 822


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut.


Varainhoitoliiketoiminta

United Bankersin varainhoitoliiketoimintaan kuuluvat rahastoliiketoiminta mukaan lukien rahastojen hallinnointi, konsernin omaisuudenhoitopalvelut sekä sijoitustuotteiden ja -palveluiden myynti.

Varainhoitotuotteiden ja -palvelujen kokonaismyynti kasvoi vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin 14 prosentilla ja oli yhteensä 287,9 miljoonaa euroa (253,1 milj. euroa). Rahastojen osuus kokonaismyynnistä oli yhteensä 71 prosenttia. Ruotsissa erityisesti instituutiomyynti osoitti vahvoja kasvulukuja.

Konserni onnistui kasvattamaan strategiansa mukaisesti jatkuvaa kassavirtaa tuottavien pääomien osuutta hallinnoitavista varoistaan. Rahastoihin sijoitettujen pääomien osuus hallinnoitavista varoista kasvoi lähes 1,8 miljardiin euroon (1,7 mrd. euroa 31.12.2018) ja niiden osuus hallinnoitavasta kokonaisvarallisuudesta oli 56 prosenttia. United Bankersin rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskauden aikana 120,6 miljoonaa euroa (72,9 milj. euroa). Eniten merkintöjä keräsivät Erikoissijoitusrahastot UB Metsä, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ja UB Suomi Kiinteistöt. United Bankersin rahastojen pääomat kasvoivatkin vahvasti katsauskauden aikana. Esimerkiksi UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston pääomat olivat katsauskauden lopussa nousseet 183,5 miljoonaan euroon (150,0 milj. euroa 31.12.2018), UB Metsän 192,9 miljoonaan euroon (180,4 milj. euroa 31.12.2018) ja uuden, vuoden 2018 lopussa perustetun UB Suomi Kiinteistön 51,3 miljoonaan euroon (0 milj. euroa 31.12.2018).  

United Bankers on reaaliomaisuussijoitusten edelläkävijä pohjoismaisilla markkinoilla. United Bankersin rahastovalikoimaan kuuluvat monipuoliset reaaliomaisuusrahastot, joihin lukeutuvat kiinteistöosakerahastot, suoriin kiinteistökohteisiin sijoittavat rahastot, infrastruktuurirahastot ja metsärahastot. Lisäksi rahastovalikoimaan kuuluvat osake-, korko- ja monistrategiarahastot.

United Bankersin metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui suotuisana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Katsauskauden lopussa neljän metsärahaston, Erikoissijoitusrahasto UB Metsän sekä UB Nordic Forest Fund I, II ja III Ky:n pääomat olivat yhteensä 355 miljoonaa euroa (339 milj. euroa 31.12.2018). United Bankers on johtava pohjoismainen metsärahastotalo ja yksi Suomen suurimmista metsänomistajista yli 112 000 hehtaarin metsäomistuksellaan.

United Bankers pyrkii kasvattamaan jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osuutta hallinnoitavasta varallisuudestaan. Tavoitteen mukaisesti pääomarahastojen ja muiden kiinteään reaaliomaisuuteen sijoittavien rahastojen pääomat olivat 1 201 miljoonaan euroon 30.6.2019. Niiden osuus United Bankersin kaikista rahastopääomista nousi 67 prosenttiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti jäi alkuvuonna vaatimattomalle tasolle. United Bankers toi katsauskauden aikana markkinoille 12 uutta strukturoitua sijoituslainaa (22 kappaletta 1–6/2018) ja niiden myynti laski noin 56 prosentilla 31,8 miljoonaan euroon (72,7 milj. euroa 1–6/2018). Markkinatilanne oli strukturoitujen sijoitustuotteiden kannalta haasteellinen: osakepohjaisten strukturoitujen lainojen myyntiä hidastivat erityisesti Iso-Britannian EU-eron, Brexitin, sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan uhka. Luottoriskisidonnaisten tuotteiden myyntiä puolestaan haittasivat katsauskaudella yrityslainakorien kohdeyhtiöissä tapahtuneet luottotapahtumat sekä tuottovaatimusten lasku yrityslainamarkkinoilla.

Konsernin varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuotot jatkoivat kasvuaan vertailukauteen nähden 9 prosentilla ja olivat yhteensä 14,3 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa). Varainhoidon palkkioista suurimman osuuden muodostivat rahastoista saadut tuotot, jotka olivat 10,5 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa), kasvua 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Omaisuudenhoidon palkkiot kasvoivat puolestaan 44 prosenttia 2,2 miljoonaan euroon (1,5 milj. euroa). Yhteensä varainhoidon nettotuotot kasvoivat 7 prosenttia 10,6 miljoonaan euroon (9,9 milj. euroa).

Taulukko: Pääomamarkkinapalveluliiketoiminta

PÄÄOMAMARKKINAPALVELUT
’000 euroa
1-6/ 20191-6/ 2018muutos-%*2018
     
Palkkiot pääomamarkkinapalveluista1 7753 625-515 009
Palkkiokulut-378-74057-1 198
PÄÄOMAMARKKINAPALVELUIDEN NETTOTUOTOT1 4572 884-493 811


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut.

Pääomamarkkinapalveluliiketoiminta

United Bankersin pääomamarkkinapalveluihin kuuluvat tytäryhtiöiden UB Securities Oy:n, UB Markets Oy:n ja UB Rahoitus Oy:n palvelut. Palveluihin lukeutuvat arvopaperinvälitys, listautumispalvelut, vieraan ja oman pääoman ehtoiset rahoitusjärjestelyt, lainaperusteiset rahoitusratkaisut ja verkkoalustalla toimiva joukkorahoituskanava.

Pääomamarkkinapalveluiden palkkiot laskivat 51 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon (3,6 milj. euroa) vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Pääomamarkkinapalveluliiketoiminnan nettotuotot olivat alkuvuonna yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa), jossa on laskua 49 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden tuotot olivat selvästi viime vuoden vastaavaa jaksoa alhaisemmat, sillä vertailukauden luvuissa ovat mukana myydyn, UB Capital Sweden AB:n, investointipankkitoiminnan tuotot. United Bankersin tytäryhtiön UB Capital Oy:n Ruotsin liiketoiminta myytiin 21.6.2018. Kun pääomamarkkinapalveluiden vertailukauden palkkiotuottoja ja nettotuottoja oikaistaan UB Capital Swedenin liiketoiminnasta saaduilla palkkiotuotoilla, katsauskauden palkkiotuotot ja nettotuotot säilyivät samalla tasolla vertailukauteen nähden. Nykyisen pääomamarkkinapalvelu-liiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

UB Securitiesilla oli hyvä aktiviteetti pääomamarkkinatransaktioissa vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö osallistui katsauskaudella yhteensä neljään pääomamarkkinatransaktioon, joista kaksi liittyi suunnattuihin anteihin, yksi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun ja yksi Helsingin pörssiin listatun yhtiön omien osakkeiden julkiseen ostotarjoukseen. UB Securitiesin välityspalkkiot sen sijaan laskivat hieman katsauskauden aikana. Myös UB Marketsin aktiviteetti oli hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. UB Markets toimi neuvonantajana kahdessa pääomamarkkinatransaktiossa: suunnatussa osakeannissa sekä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, yhdessä UB Securitiesin kanssa. Panostukset UB Rahoituksen kasvuun jatkuivat katsauskaudella muun muassa uusien rekrytointien muodossa. UB Rahoituksen joukkorahoitusalustan kautta myönnettyjen yrityslainojen volyymit laskivat kuitenkin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vertailukauteen nähden. Yhtiön välittämät lainapääomat olivat kokonaisuudessaan kasvaneet yhteensä 46,6 miljoonaan euroon (41,7 milj. euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. Lainamuotoisen joukkorahoituksen arvioidaan tulevaisuudessa kasvattavan osuuttaan yritysrahoituksessa pankkien luototuksen täydentäjänä.

Tase ja vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Lisätietoja yhtiön taseesta ja vakavaraisuudesta löytyy puolivuosikatsauksen taulukko-osiosta.

Konsernirakenteen muutokset

Toukokuussa United Bankers Oyj kasvatti omistustaan UB Pankkiiriliikkeen tytäryhtiössä UB Rahoituksessa 66,5 prosentista 79,7 prosenttiin. Katsauskaudella ei toteutunut muita olennaisia konsernirakenteen muutoksia.

Toimintaympäristö

Markkinakehitys oli kaksijakoista vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Heikkenevät talousluvut aiheuttivat epävarmuutta sijoittajien parissa, mutta toisaalta keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka loi uskoa nousukauden jatkumiselle. Vallinneessa epävakaassa markkinatilanteessa kiinnostus reaaliomaisuuteen sijoittaviin rahastoihin jatkoi kasvuaan.

Vuoden 2018 lopussa koetun rajun kurssilaskun jälkeen pahimmat pelot pörssiyhtiöiden tulosten laskusta hellittivät ja osakekurssit lähtivät teknologiayhtiöiden vetäminä uuteen nousuun heti vuoden vaihteessa. Kesäkuun loppuun mennessä Yhdysvaltain osakemarkkina (S&P500-indeksi) oli noussut 17 prosenttia, Euroopan (Stoxx600-indeksi) 16 prosenttia, Suomen (OMX Helsinki Cap -indeksi) 13 prosenttia, Japanin (Nikkei225-indeksi) kuusi prosenttia sekä Kiinan (Shanghai Composite -indeksi) 19 prosenttia vuodenvaihteen tasoilta.

Yhdysvaltain keskuspankki, Fed, arvioi vielä viime joulukuussa jatkavansa koronnostoja edelleen vuoden 2019 aikana. Keskuspankin politiikka kääntyi kuitenkin alkuvuonna koronlaskujen suuntaan, kun makrotalousluvut alkoivat heiketä muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan pitkittymisen sekä geopolitiikan jännitteiden johdosta.

Yhdysvaltoja lukuun ottamatta makrotalousluvut ovat jatkaneet heikentymistään kevään ja kesän aikana. Erityisesti Euroopan talousmoottorin, Saksan, talousluvut ovat olleet varsin heikkoja. Globaalit teollisuustuotantoindikaattorit ovat laskeneet voimakkaasti, ja tämä on heijastunut selvästi myös korkomarkkinoille. Pitkät valtionlainakorot ovat ennätysalhaalla Euroopassa. Korot ovat laskeneet myös Yhdysvalloissa huolimatta siitä, että Yhdysvaltojen talous kasvaa kolmen prosentin vauhtia, palkat ovat nousussa ja maassa vallitsee käytännössä katsoen täystyöllisyys.

Heikentyvän makrokuvan seurauksena Euroopan keskuspankki on myös siirtymässä entistä elvyttävämpään rahapolitiikkaan ja EKP pohtii mahdollista koronlaskua sekä uusia joukkolainojen osto-ohjelmia. Keskuspankkien elvytysohjelmat ja koronlaskuodotukset käänsivät osakekurssit kesäkuussa jälleen nousuun toukokuun voimakkaan kurssilaskun jälkeen. Kauppasodan ja geopolitiikan jännitteiden vaikutukset näkyvät muun muassa yritysten investointihalukkuudessa. Pitkittyvä epävarmuus markkinoilla vaikuttaakin negatiivisesti maailmantalouteen.

Maailmantalouden ja poliittisen ympäristön epävakaus on vaikuttanut suomalaisten sijoitus- ja varainhoitoyhtiöiden tuloskehitykseen jonkin verran heikentävästi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Tulevaisuudennäkymät

Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan uhka sekä Iso-Britannian sopimuksettoman EU-eron riski ovat lisänneet maailmantalouden kasvunäkymiin liittyvää epävarmuutta loppukesän aikana. Riskitason nousu on näkynyt sekä osake- että korkomarkkinoilla, ja tilanteen jatkuessa sillä voi olla negatiivinen vaikutus United Bankersin tuloskehitykseen loppuvuoden aikana.

Lisääntynyt heilahtelu osakemarkkinoilla sekä vallitseva nollakorkojen ympäristö pitävät kuitenkin todennäköisesti yllä sijoittajien kiinnostusta erilaisiin reaaliomaisuussijoituksiin. Muun muassa metsään, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sijoittavissa rahastoissa sijoittajia houkuttelee mahdollisuus vakaaseen tuottoon sekä säännölliseen kassavirtaan.

United Bankersin strategisesti onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vahvistaneet konsernin tuotteiden jakelua sekä kasvattaneet jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osuutta hallinnoitavista varoista. UB Pankkiiriliikkeen integraation osalta odotetaan saavutettavan lisää kulusynergioita, kun integraation eri osa-alueet on saatu päätökseen. Muun muassa tietojärjestelmien integraatiolla voidaan saavuttaa jatkossa merkittäviä hyötyjä. Myös myynnillisten synergioiden odotetaan edelleen lisääntyvän kuluvan vuoden aikana.

United Bankers -konserni uskoo jatkuvaa kassavirtaa tuottavien rahastojen pääomien jatkavan vahvaa kasvuaan myös loppuvuoden aikana. Tätä tukevat erityisesti entistäkin vahvempi jakeluvoima sekä reaaliomaisuusrahastojen suotuisat näkymät. Konsernin varainhoitoliiketoiminnan kasvuedellytykset ovatkin markkinatilanteen mahdollisesta heikkenemisestä huolimatta hyvät, mikä tukee positiivisen taloudellisen kehityksen jatkumista.

Yhtiö toistaa 15.2.2019 annetun ohjeistuksensa: United Bankers arvioi vertailukelpoisen kannattavuutensa paranevan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisella kannattavuudella tarkoitetaan yhtiön jatkuvien liiketoimintojen käyttökatetta, jossa vuoden 2018 vertailuluvusta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

United Bankers -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2019 julkaistaan arviolta 4.3.2020 Yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

Liite: United Bankers Oyj Puolivuosikatsaus 2019

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.