Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 4.9.2019 kello 09:00                 

United Bankers Oyj:n henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien sekä niihin liittyvien lisäosakejärjestelmien ehdot

United Bankers Oyj:n hallitus päätti 21.8.2019 suunnatun osakeannin järjestämisestä konsernin henkilöstölle (henkilöstöanti) ja suunnatun osakeannin järjestämisestä konsernin sidonnaisasiamiehille (sidonnaisasiamiesanti). Osakeanteihin liittyy lisäosakejärjestelmät. Päätöksestä tiedotettiin 22.8.2019. Hallitus katsoo, että henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille suunnatut osakeannit ovat yhtiön edun mukaiset ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus on päättänyt henkilöstöannin ja sidonnaisasiamiehille suunnatun osakeannin sekä niihin liittyvien lisäosakejärjestelmien ehdoista 3.9.2019. Henkilöstöannissa ja sidonnaisasiamiehille suunnatuissa osakeanneissa tarjotaan yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta. Hallitus päättää merkintäajan päättyessä tarjottavien osakkeiden lopullisesta allokaatiosta henkilöstöannin ja sidonnaisasiamiehille suunnattavan osakeannin välillä, riippuen muun muassa tarjottavien osakkeiden kysynnän jakautumisesta näiden antien välillä.

Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta on 6,84 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta, vähennettynä 10 prosentilla.

Sidonnaisasiamiesannissa osakkeen merkintähinta on yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika on molemmissa osakeanneissa 4.—25.9.2019. Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 11.10.2019. Merkinnän vähimmäismäärä on molemmissa anneissa 130 osaketta ja enimmäismäärä 40 000 osaketta. Merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisäosakejärjestelmät

Osakeanteihin liittyen hallitus on päättänyt kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä konsernin henkilöstölle, johdolle ja yhtiön hallituksen jäsenille sekä sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö. Molemmissa järjestelmissä on yksi sitouttamisjakso, joka alkaa 1.10.2019 ja päättyy 15.12.2022. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja merkitsee yhtiön osakkeita henkilöstöannissa tai sidonnaisasiamiesannissa hallituksen vahvistaman vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa sekä omistaa osakeomistusedellytyksen alaiset osakkeet sitouttamisjakson ajan. Jos osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt, ja hänen työ- tai toimisuhteensa tai asiamiessuhteensa on voimassa konserniin kuuluvassa yhtiössä sitouttamisjakson päättymiseen asti, osallistuja saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita.

Henkilöstöannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona yhden (1) lisäosakkeen vastikkeetta. Sidonnaisasiamiesannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona 1,25 lisäosaketta vastikkeetta.

Palkkio maksetaan yhtiön A-osakkeina sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän palkkio maksetaan osallistujille sitouttamisjakson päättymisen jälkeen niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin tammikuun 2023 loppuun mennessä. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde, toimikausi tai asiamiessopimus päättyy sitouttamisjaksolla, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä palkkioon kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia, voimassaolevan lainsäädännön mukaan palkkion maksun yhteydessä pidätettäviä veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkio voidaan maksaa myös kokonaan rahana. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus, joka tietyissä tapauksissa voi edellyttää palkkion maksun lykkäämistä.

Lisäosakejärjestelmien perusteella tarjottavien osakkeiden arvo on enintään 1,9 miljoonaa euroa, perustuen laskelmaan, jossa on käytetty yhtiön A-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.8.2019, eli 7,60 euroa osakkeelta. Yhtiön hallituksen jäsenen oikeus osallistua henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään sekä saada järjestelmästä palkkiota perustuu varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen, joka tiedotettiin 20.3.2019.

Hallitus päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista. Hallitus voi harkintansa mukaan muuttaa järjestelmän ehtoja sitouttamisjakson aikana, ja lykätä tai peruuttaa palkkioiden maksun osittain tai kokonaan tietyissä tapauksissa tai lakkauttaa järjestelmän. Lisäosakejärjestelmään liittyy myös ehdot palkkioiden maksusta ja järjestelmän lakkaamisesta yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa.

Henkilöstöannin ja sidonnaisasiamies annin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Osakeantien lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta viikolla 42.

Hallituksen päätös osakeanneista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan osakeantivaltuutukseen.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Liite

Henkilöstöannin ehdot
Sidonnaisasiamiehille suunnatun osakeannin ehdot