Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 18.12.2019 kello 09:30

United Bankers Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

United Bankers Oyj siirtyy IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen taloudelliseen raportointiin. Yhtiö julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Aiemmin yhtiön konsernitilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Yhtiö esittää tässä tiedotteessa keskeiset vaikutukset, jotka aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta tilinpäätösnormistosta IFRS-standardeihin. Siirtymispäivä IFRS-standardeihin on 1.1.2018.

IFRS-raportoinnin käyttöönotto liittyy yhtiön tavoitteeseen siirtyä Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat IFRS:n mukaisesti laaditut yhteenvedot konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja konsernitaseesta raportointikausilta 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-30.6.2019 sekä täsmäytys siirtymisen vaikutuksista konsernin voittovaroihin. Taulukoissa esitetyt FAS-tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuihin FAS-konsernitilinpäätöstietoihin 31.12.2017 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomiin FAS-puolivuosikatsauslukuihin 30.6.2019 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta. IFRS-konversion vaikutus konsernin taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan on kuvattu tarkemmin jäljempänä alkaen kohdasta ”1: Laskelmien laatimisperusta”.

Merkittävimmät erot liittyvät seuraaviin eriin:

  • Tytäryhtiöiden yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen
  • Tiettyjen palkkiokulujen netottaminen palkkiotuottoja vasten
  • Välityssaamisten ja -velkojen esittäminen taseessa
  • Vuokrasopimusten käsittely taseeseen sisältyvinä varoina ja velkoina

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin tuloslaskelmaa ja konsernitasetta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta sekä konsernitasetta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut (IFRS)

KESKEISET TUNNUSLUVUT, IFRS1-6/20191-12/2018
   
Liikevaihto, 1000 EUR14 65129 705
Liikevoitto (-tappio), 1000 EUR2 1005 391
Liikevoitto, % liikevaihdosta14,3 %18,1 %
Tilikauden voitto, 1000 EUR1 5904 228
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta10,8 %14,2 %
Tulos per osake, EUR0,170,46
Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu)0,160,43
   
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT1-6/20191-12/2018
   
Käyttökate, 1000 EUR2 8847 087
Käyttökate, % liikevaihdosta19,7 %23,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk)10,6 %16,9 %
Koko pääoman tuotto (ROA) % (liukuva 12 kk)6,3 %8,8 %
Kulu/tuotto -suhde0,860,82
Omavaraisuusaste %60,4 %58,3 %


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET    
     
Liikevaihto=Liiketoiminnan tuotot  
     
Käyttökate=Liikevoitto/-tappio + poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä  
     
Tulos per osake=Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio  
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo  
     
Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk)=Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12 kk)x100
  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (kauden alun ja lopun keskiarvo)  
     
Koko pääoman tuotto (ROA) %(liukuva 12 kk)=Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12 kk)x100
  Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)  
     
Kulu/tuotto -suhde=Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut+ arvonalentumiset muista saamisista  
 Liiketoiminnan tuotot  
     
Omavaraisuusaste %=Oma pääoma ja määräysvallattomien omistajien osuusx100
  Taseen loppusumma  Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2018

KONSERNIN TASE  Tuhatta euroaLisätietoFAS (tilin-tarkastettu)  31.12.2017IFRS-oikaisutIFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.2018
     
VARAT    
Käteiset varat 2 - 2
Saamiset luottolaitoksilta67 630-127 618
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä300 - 300
Saamistodistukset 2 476 - 2 476
Osakkeet ja osuudet 2 516 - 2 516
Liikearvo 8 139 - 8 139
Muut aineettomat hyödykkeet81 382-460922
Aineelliset hyödykkeet83542 8433 197
Muut varat64 39513 99918 394
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 775 - 775
Laskennalliset verosaamiset9 4155158
Varat yhteensä 27 97216 52444 497
     
VELAT    
Velat luottolaitoksille 3 000 - 3 000
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille  -  -  - 
Muut velat6,83 06216 41119 473
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 341 - 2 341
Laskennalliset verovelat 42 - 42
Velat yhteensä 8 44516 41124 856
     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma 5 142 - 5 142
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto7 219 - 7 219
Käyvän arvon rahasto 116 - 116
Kertyneet voittovarat6,94 7171134 830
Tilikauden voitto (tappio) 2 333 - 2 333
Määräysvallattomien omistajien osuus -  -  - 
Oma pääoma yhteensä 19 52711319 641
Oma pääoma ja velat yhteensä 27 97216 52444 497Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma 1.1.2018 – 31.12.2018

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  Tuhatta euroaLisätietoFAS (tilin-tarkastettu)  1.1.–31.12.2018  IFRS-oikaisutIFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.–31.12.2018
     
Palkkiotuotot4 32 363-3 792 28 571
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 332 -  332
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista  2 -  2
Korkotuotot  98 -  98
Liiketoiminnan muut tuotot2 876-175 702
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 33 672-3 96729 705
     
Palkkiokulut4-7 730 3 792-3 938
Korkokulut8-140-48-188
Hallintokulut    
  Henkilöstökulut7-11 970-97-12 067
  Muut hallintokulut2,5-5 246-317-5 563
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä2,3,8-3 237 1 540-1 697
Liiketoiminnan muut kulut2,8-1 283 449-834
Arvonalentumistappiot muista saamisista6 - -27-27
Liikevoitto (tappio) 4 0661 3255 391
  Tuloverot9-1 238 76-1 163
Tilikauden voitto 2 8281 4004 228
     
KONSERNIN LAAJA TULOS  2 828 1 400 4 228
     
Laajan tuloksen jakautuminen  2 828  1 400  4 228
  Emoyrityksen omistajille  2 919 1 400 4 319
  Määräysvallattomien osuuksien omistajille -91 - -91
     
Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä.    Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2018

KONSERNIN TASE  Tuhatta euroaLisätietoFAS (tilin-tarkastettu)  31.12.2018IFRS-oikaisutIFRS (tilin-tarkastamaton) 31.12.2018
     
VARAT    
Käteiset varat 1 - 1
Saamiset luottolaitoksilta610 901-1810 883
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 119 - 119
Saamistodistukset 2 699 - 2 699
Osakkeet ja osuudet 2 490 - 2 490
Liikearvo2,3,517 397-1 70415 693
Muut aineettomat hyödykkeet2,81 2533 0134 266
Aineelliset hyödykkeet83362 4262 762
Muut varat68 6553 59812 253
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 707 - 707
Laskennalliset verosaamiset9 - 135135
Varat yhteensä 44 5587 45152 008
     
VELAT    
Velat luottolaitoksille 4 968 - 4 968
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille  -  -  - 
Muut velat6,86 964 5 58312 547
Siirtovelat ja saadut ennakot 3 077 - 3 077
Laskennalliset verovelat93947071 101
Velat yhteensä 15 4036 29021 692
     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma 5 142 - 5 142
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto17 242 - 17 242
Käyvän arvon rahasto  -  -  - 
Kertyneet voittovarat5,6,7,93 845-2393 605
Tilikauden voitto (tappio)2,3,5,6,7,8,92 9191 4004 319
Määräysvallattomien omistajien osuus 7 - 7
Oma pääoma yhteensä 29 1551 16130 316
Oma pääoma ja velat yhteensä 44 5587 45152 008Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma 1.1.2019 – 30.6.2019

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  Tuhatta euroaLisätietoFAS (tilin-tarkastamaton)  1.1.–30.6.2019IFRS-oikaisutIFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.–30.6.2019
     
Palkkiotuotot4 16 057-1 756 14 300
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 282 -  282
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista  0 -  0
Korkotuotot  29 -  29
Liiketoiminnan muut tuotot  40 -  40
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 407-1 75614 651
     
Palkkiokulut4-4 023 1 756-2 267
Korkokulut -60 - -60
Hallintokulut    
  Henkilöstökulut7,8-6 229-2-6 231
  Muut hallintokulut5-2 774-2-2 776
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä2,3-1 763 979-784
Liiketoiminnan muut kulut2,3-280-193-473
Arvonalentumistappiot muista saamisista6 -  39 39
Liikevoitto (tappio) 1 2798212 100
  Tuloverot9-515 5-510
Tilikauden voitto 7638261 590
     
KONSERNIN LAAJA TULOS  763 826 1 590
     
Laajan tuloksen jakautuminen  763  826  1 590
  Emoyrityksen omistajille  806 826 1 633
  Määräysvallattomien osuuksien omistajille -43 - -43
     
Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä.    
     
*IFRS-siirtymän yhteydessä yhtiö on tarkentanut FAS:n mukaisen raportointikauden 30.6.2019 tuloverojen jaksotusta.Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 30.6.2019

KONSERNIN TASE   Tuhatta euroaLisätietoFAS (tilin-tarkastamaton)  30.6.2019IFRS-oikaisutIFRS (tilin-tarkastamaton) 30.6.2019
     
VARAT    
Käteiset varat 1 - 1
Saamiset luottolaitoksilta69 553-129 540
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 137 - 137
Saamistodistukset 1 718 - 1 718
Osakkeet ja osuudet 2 864 - 2 864
Liikearvo2,3,516 487-79415 693
Muut aineettomat hyödykkeet2,81 1892 8013 989
Aineelliset hyödykkeet81 9885242 512
Muut varat68 1925 89114 083
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 717 - 717
Laskennalliset verosaamiset9 - 9393
Varat yhteensä 42 8458 50251 348
     
VELAT    
Velat luottolaitoksille 4 702 - 4 702
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille  -  -  - 
Muut velat64 8265 90810 734
Siirtovelat ja saadut ennakot 3 860 - 3 860
Laskennalliset verovelat93946651 059
Velat yhteensä 13 7816 57320 354
     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma 5 142 - 5 142
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto18 481 - 18 481
Käyvän arvon rahasto  -  -  - 
Kertyneet voittovarat2,3,5,6,7,94 6031 1035 706
Tilikauden voitto (tappio)2,3,5,6,7,8,98068261 633
Määräysvallattomien omistajien osuus 32 - 32
Oma pääoma yhteensä 29 0641 92930 993
Oma pääoma ja velat yhteensä 42 8458 50251 348
     
     
*IFRS-siirtymän yhteydessä yhtiö on tarkentanut FAS:n mukaisen raportointikauden 30.6.2019 tuloverojen jaksotusta.Kertyneiden voittovarojen täsmäytys

United Bankers -konserni1.1.201831.12.201830.6.2019
Kertyneet voittovarat FAS:in mukaan  7 051  6 763  5 409
IFRS-oikaisut:   
IAS 12 Tuloverot  146 116 87
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -  2 270 3 354
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -  -  - 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen - -1 148-1 489
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit-33-55-23
IFRS 16 Vuokrasopimukset - -23 - 
    
Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan  7 164  7 924  7 338


Rahavirtalaskelman keskeiset muutokset

Merkittävimmät erot rahavirtalaskelmissa liittyvät vuokrasopimusvelkojen esittämiseen rahoituksen rahavirroissa liiketoiminnan rahavirtojen sijaan sekä yrityshankintoihin liittyvien transaktiokulujen esittäminen liiketoiminnan rahavirroissa investointien rahavirtojen sijaan.

Lisätietoja konsernin oman pääoman 1.1.2018, 31.12.2018 ja 30.6.2019 sekä tilikauden 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-30.6.2019 laajan tuloksen täsmäytyslaskelmiin

1. Laskelmien laatimisperusta

Taulukoiden sisältämä taloudellinen informaatio on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat olleet voimassa 31.12.2019 kuitenkin siten, että IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on noudatettu jo avaavassa taseessa 1.1.2018 sekä laskelmassa 31.12.2018. Laskelmassa 30.6.2019 IFRS 16:tta on sovellettu jo konsernin FAS-raportoinnin mukaisissa laskelmissa. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti.

United Bankers -konsernin tilinpäätös on aikaisemmin laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Lisäksi tilinpäätös on aikaisemmin laadittu noudattaen Finanssivalvonnan Määräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita 2/2016: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. Konserni on paikallisen kyseisen Määräyskokoelman johdosta siirtynyt noudattamaan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2018 ja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019. 

Laskelmien laadinnassa on sovellettu IFRS 1 -standardia: Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Ensilaatijan helpotuksena IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ei ole sovellettu takautuvasti hankintoihin, jotka ovat toteutuneet ennen 1.1.2018.

2. Tytäryhtiöinä käsitellyt yhtiöt: IFRS-standardien aiheuttamat muutokset FAS-raportointiin verrattuna

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö United Bankers Oyj:n sekä tytäryhtiöt, joihin emoyhtiöllä on määräysvalta.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin mukaan määräysvalta ratkaisee, yhdistelläänkö yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Riippumatta siitä millä tavoin sijoittaja on osallisena yhteisössä (sijoituskohde), sijoittajan on ratkaistava, onko se emoyritys arvioimalla, onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa. Sijoittajalla on määräysvalta sijoituskohteessa, kun se olemalla osallisena sijoituskohteessa altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja sijoittaja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat (yhteensä nettovarat) on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Nettovarat ylittävä osuus hankintamenosta esitetään liikearvona. Mikäli hankintameno on pienempi kuin nettovarojen käypä arvo, erotus tuloutetaan välittömästi.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardien soveltaminen aiheutti muutoksia tytäryhtiöinä käsiteltäviin yhtiöihin ja hankintamenolaskelmiin niiltä osin, kun hankinnat ovat tapahtuneet 1.1.2018 jälkeen. Suomen Pankkiiriliike Oy:n hankinta ja KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankinta on käsitelty IFRS 3 -standardin mukaisesti ja niille on laadittu IFRS 3 mukaiset hankintamenolaskelmat.

IFRS:n soveltamisen aiheuttamat muutokset on esitetty hankintakohtaisesti alla:

Suomen Pankkiiriliike Oy  

United Bankers Oyj hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan 31.1.2018. IFRS-siirtymän yhteydessä hankinnasta on laadittu IFRS 3 -standardin mukainen hankintamenolaskelma, jossa on tehty käyvän arvon oikaisu koskien asiakassuhteita (3,5 miljoonaa euroa). Asiakassuhteiden arvo on kirjattu aineettomiin hyödykkeisiin. Tunnistetut aineettomat hyödykkeet ovat poistojen kohteena, ja niille on määritelty rajoitettu kymmenen vuoden taloudellinen vaikutusaika. FAS:ssa kaupantekohetkellä taseeseen aktivoidut transaktiokulut, yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, on kirjattu tulosvaikutteisesti kuluksi vuodelle 2018. Lisäksi FAS:n mukaiset konserniliikearvon poistot on peruttu.  

KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminta

United Bankers Oyj hankki KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankkimalla koko KJK Invest Oy:n osakekannan 19.10.2018. IFRS 3 -standardin mukaisesti laaditun hankintamenolaskelman mukaan on käyvän arvon oikaisuna kirjattu asiakassuhteina yhteensä 0,5 miljoonaa euroa aineettomiin hyödykkeisiin. Asiakassuhteet poistetaan kymmenen vuoden määräajassa. Kaupantekohetkellä FAS:n mukaan osaksi hankintamenoa aktivoidut transaktiokulut 12 tuhatta euroa on kulukirjattu tulosvaikutteisesti 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle. Lisäksi FAS:n mukaiset konserniliikearvon poistot liittyen KJK-kauppaan on peruttu.

UB Real Asset Management Oy

UB Real Asset Management Oy oli United Bankers Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka sulautui UB Omaisuudenhoito Oy:öön 30.6.2018. United Bankers nosti omistuksensa UB Real Asset Management Oy:ssä 100 prosenttiin vuonna 2017. Ennen 1.1.2018 tapahtuneisiin hankintoihin on sovellettu IFRS 3:n mukaista helpotusta olla oikaisematta hankintamenolaskelmia. UB Real Asset Managementin vähemmistöhankintaan liittyy kuitenkin edelleen mahdollisia lisäkauppahintoja, joiden määrät vahvistuvat määrättyjen rahastojen vuosien 2019 ja 2020 tuottosidonnaisten palkkioiden perusteella. Nämä lisäkauppahinnat oikaistaan IFRS-tilinpäätöksessä tulosvaikutteisiksi vuosille 2019 ja 2020. Vuoden 2018 raportointikaudelle lisäkauppahintoja on kirjattu kuluksi 47 tuhatta euroa ja vuoden 2019 alkuvuodelle on kirjattu kuluksi arvion perusteella 0,2 miljoonaa euroa.

Muut muutokset

United Bankers myi investointipankkitoimintaa harjoittaneen Ruotsin tytäryhtiönsä kesäkuussa 2018. IFRS-raportoinnissa FAS:n mukaista tytäryhtiön myyntivoittoa on vertailukaudella oikaistu -0,2 miljoonalla eurolla, mikä johtui myydyn tytäryhtiön FAS:n mukaisten liikearvopoistojen perumisesta alkuvuodelta 2018.

3. Liikearvo

Liikearvo, joka on syntynyt 1.1.2018 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisissä, on kirjattu määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa käyvin arvoin määritettynä ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta. Aikaisemmat liikearvot on jäädytetty 31.12.2017 tasolle.

IFRS:n mukaisesti liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla.

IFRS-tilinpäätöksessä on peruutettu FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä tehdyt liikearvopoistot tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa sekä tilikaudelta 1.1.–30.6.2019 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Poistot on palautettu osaksi liikearvoa. Liikearvosta on tehty IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin mukainen arvonalentumistestaus.

4. Palkkiotuottojen ja palkkiokulujen esittäminen

Konserni on IFRS-siirtymässä muuttanut palkkiotuottojen ja -kulujen esittämistapaa siten, että palkkiotuottoihin kohdistuvat suorat oikaisuerät, kuten asiakasalennukset ja ulkopuolisten, konsernin hallinnoimien rahastojen palkkiokulut, on vähennetty palkkiotuotoista. IFRS-raportoinnissa kyseisiä eriä käsitellään muuttuvina vastikkeina. Palkkiokuluissa esitetään tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja jakeluun sekä toimeksiantojen toteuttamiseen liittyvät palkkiokulut.

5. Määräysvallattomien omistajien osuudet  

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajien osuuteen ja määräysvallattomien omistajien osuuteen on esitetty laajan tuloslaskelman yhteydessä. Konsernilla ei ole muun laajan tuloksen eriä. Tilikauden tulos kohdistetaan määräysvallattomille omistajille siinäkin tapauksessa, että sen seurauksena määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta on esitetty taseessa osana omaa pääomaa. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa on määritetty suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovarallisuudesta.

Konserni on hankkinut osuuksia määräysvallattomilta omistajilta 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 0,1 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Nämä hankinnat on IFRS-siirtymissä oikaistu IFRS 10:n mukaisiksi ja käsitelty oman pääoman sisäisinä järjestelyinä. FAS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessä nämä oli käsitelty liikearvoa lisäävinä tapahtumina.

6. Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu arvostettavaksi joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon lisätään kyseisen erän hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot, kun kyseessä on rahoitusvara tai -velka, joka luokitellaan arvostettavaksi jaksotettuun hankintamenoon. Jaksotettuun hankintamenoon on arvostettu lainasaamiset, pankkisaamiset, välityssaamiset ja myyntisaamiset sekä vuokrasopimusvelat ja muut velat. 

IFRS 9:n mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi luokitelluista rahoitusvaroista kirjataan odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä on kirjattu 1.1.2018 kertyneisiin voittovaroihin ja kausille 1.1.–31.12.2018 ja 1.1.–30.6.2019 kohdistuva muutos on puolestaan kirjattu tilikauden tulokseen. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kohdistuu seuraaviin tase-eriin: saamiset luottolaitoksilta ja muut varat sekä arvopapereiden myyntiin liittyvät saamiset. Näillä vähennyserillä ei ollut IFRS-siirtymässä olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

Konsernin FAS:n mukaisessa raportoinnissa sijoitukset on arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS-siirtymä ei aiheuttanut oikaisuja sijoitusten arvostamiseen. 

Välityssaamisten ja -velkojen esittäminen

IFRS:n mukaan konserni esittää asiakkaiden arvopaperikauppoihin liittyvät välityssaamiset ja välitysvelat konsernin taseessa bruttomääräisinä. Konserni on muuttanut IFRS-siirtymässä aiemman FAS:n mukaisen nettokäsittelyn vastaamaan IFRS:n mukaista esitystapaa. Välityssaamiset ja –velat esitetään taseen erissä Muut varat ja muut velat.

7. Henkilöstökulujen jaksotukset

Osana IFRS-siirtymää konsernissa on kirjattu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesta palkitsemisjärjestelystä osakkeina maksettavien palkkioiden osalta henkilöstökuluksi tuloslaskelmaan ja vastaava 0,1 miljoonan euron oikaisu konsernin voittovaroihin kaudelle 1.1.–31.12.2018 ja 52 tuhannen euron oikaisukaudelle 1.1.–30.6.2019.

8. Muut oikaisut

Konserni on esittänyt vuokrahuoneistojen perusparannusmenot FAS-raportoinnissa muina pitkävaikutteisina menoina aineettomissa hyödykkeissä. IFRS-raportoinnissa erät esitetään aineellisina hyödykkeinä, joten IFRS-siirtymässä erät on uudelleenluokiteltu 31.12.2018 ja 30.6.2019 aineellisiin hyödykkeisiin.

Konserni on FAS-raportoinnissa vuoden 2019 alusta lähtien käsitellyt vuokrasopimukset IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti kirjaamalla sopimukset taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. IFRS-siirtymässä IFRS 16 -standardia on sovellettu 1.1.2018 lähtien. Taseeseen on kirjattu 1.1.2018 käyttöoikeusomaisuuseriä yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelkoja 2,4 miljoonaa euroa. IFRS-tuloslaskelmalla kaudella 1.1.–31.12.2018 on vuokrasopimuksiin liittyviä poistoja kirjattu 0,5 miljoonaa euroa, peruutettu vuokrakuluja 0,5 miljoonaa euroa sekä kirjattu rahoituskuluihin korkokuluja.

Konserni on FAS-tilinpäätöksessään tilikaudelta 2018 aktivoinut taseeseen verkkopalveluidensa kehittämisestä aiheutuneet henkilöstökulut. IFRS-oikaisuna vastaavat menot 50 tuhatta euroa on oikaistu raportointikaudelle 1.1.–30.6.2019. Kehittämismenot poistetaan viidessä vuodessa.

9. Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

Konserni on kirjannut IFRS-siirtymässä 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle tytäryhtiöiden käyttämättömistä verotuksessa vahvistetuista tappioista yhteensä 0,2 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen. Johto on arvioinut, että tulevaisuudessa yhtiöissä syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää.

Oikaisuista, jotka ovat aiheuttaneet väliaikaisia eroja kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välillä on kirjattu laskennalliset verot.

Laskennallisia verosaamisia on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesta vuokrasopimusten käsittelyyn liittyvästä tulosvaikutuksesta ja odotettavien luottotappioiden kirjaamisen tulosvaikutuksesta. Muutosten vaikutus ei ole olennainen.

Laskennallista verovelkaa on kirjattu IFRS-siirtymän yhteydessä tehdyistä oikaisuista tytäryhtiöiden hankintamenolaskelmiin. IFRS:n mukaan laadituissa laskelmissa 31.12.2018 ja 30.6.2019 konserni on kirjannut IFRS 3 -standardin mukaisesti hankintalaskelman käypien arvojen kohdistuksesta Suomen Pankkiiriliikkeen ja KJK Capitalin toimintojen hankintaan liittyvää laskennallista verovelkaa yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Laskennallinen verovelka on kirjattu tunnistettujen asiakassuhteiden käyvän arvon oikaisusta.

United Bankers Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi
Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 29,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,1 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.