Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 2.3.2020 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Rahastopääomien vahva kasvu nosti operatiivisen käyttökatteen uuteen ennätykseen

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. United Bankers siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Aiemmin yhtiön konsernitilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti.

Tämä tiedote on tiivistelmä United Bankersin tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla United Bankersin verkkosivuilla osoitteessa: https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/ir-kirjasto/tulosjulkistukset.

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli tilikaudella 32,5 miljoonaa euroa (29,7 milj. euroa 1–12/2018), kasvua 9,3 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate oli 8,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa 1-12/2018), kasvua 47,7 % ja operatiivinen liikevoitto oli 6,7 milj. euroa, kasvua 66,7 % (4,0 milj. euroa 1–12/2018).
 • Konsernin liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa 1–12/2018), kasvua 10,0 %.
 • Katsauskauden voitto oli 4,4 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa 1–12/2018), kasvua 4,4 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,46 euroa 1–12/2018), laskua -3,5 %.
 • Hallinnoitavat varat kohosivat tilikauden lopussa 3,6 miljardiin euroon (2,9 mrd. euroa 31.12.2018), kasvua 22,5 %. Strategiansa mukaisesti konserni onnistui jälleen kasvattamaan rahastojen sekä muun jatkuvaa kassavirtaa tuottavan pääoman osuutta hallinnoitavasta varallisuudestaan.
 • Varainhoidon nettopalkkiotuotot kasvoivat tilikauden aikana 24,3 miljoonaan euroon (20,8 milj. euroa), kasvua 16,7 % edelliseen vuoteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa), laskua 20,9 % edelliseen vuoteen nähden.
 • Yhtiö tiedotti 18.12.2019 tavoitteestaan siirtyä Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle vuoden 2020 aikana. Samalla yhtiö tiedotti siirtymisestä IFRS-raportointiin.
 • Kulu-tuottosuhde oli tilikauden lopussa 0,80 (0,80).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,43 euroa (0,41 euroa) osakkeelta.
 • Ohjeistus vuodelle 2020: United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Heinä-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 17,8 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa 7–12/2018), kasvua 29,1 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 5,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa 7–12/2018), kasvua 78,0 % ja operatiivinen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa 7-12/2018), kasvua 111,0 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa 7–12/2018), kasvua 88,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,17 euroa 7–12/2018), kasvua 58,4 %.
 • Kulu-tuottosuhde oli toisen vuosipuoliskon lopussa 0,77 (0,84).

Konsernin keskeiset avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

 7-12/20197-12/2018muutos-%*1-12/20191-12/2018muutos-%*
Liikevaihto, MEUR17,813,829,132,529,79,3
Operatiivinen käyttökate, MEUR5,43,078,08,45,747,7
Operatiivinen liikevoitto, MEUR4,42,1111,06,74,066,7
Liikevoitto, MEUR3,82,088,65,95,410,0
Kauden tulos, MEUR2,81,769,44,44,24,4
Tulos per osake, EUR0,280,1758,40,440,46-3,5
Kulu-tuottosuhde0,770,84 0,800,80 
Asiakasmäärä kauden lopussa   15 95014 100 13,1
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR   3 5652 909 22,5


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut.

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla tiedotteen taulukko-osuudessa.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

Vuosi 2019 oli varsin menestyksekäs kaikilla taloudellista suoriutumistamme kuvaavilla tunnusluvuilla. Operatiivinen käyttökate oli yhtiön historian korkeimmalla tasolla, minkä lisäksi jatkuvia palkkioita tuottava varainhoitoliiketoimintamme jatkoi vahvaa kasvuaan. Myös rahastojemme tuottokehitys oli vahvaa kautta linjan. Panostukset myyntiorganisaation kehittämiseen ovat niin ikään tuottaneet tulosta. Kokonaismyyntimme nousu ennätyskorkealle tasolle kertoo osaltaan UB Pankkiiriliikkeen yrityskaupan onnistumisesta. Lisäksi konserniin kuuluvan UB Omaisuudenhoidon sivuliike Ruotsissa teki tilikaudella ensimmäistä kertaa positiivisen tuloksen ja aktiviteetti etenkin instituutiomyyntikentässä jatkui vahvana. Fokusoiduimme yhtiönä myös selkeämmin reaaliomaisuussijoituksiin erikoistuneeksi varainhoitajaksi ja asiantuntijaksi. Yhtiön toistakymmentä vuotta kestänyt siirtymä transaktiopohjaisesta liiketoiminnasta varainhoitoon keskittyvään liiketoimintaan on pääosin takana. Tänä päivänä merkittävä enemmistö tuotoistamme syntyykin rahastoista ja varainhoidon palveluista.

United Bankers -konsernin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 9,3 prosenttia 32,5 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme kasvoi 47,7 prosenttia ja oli 8,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittomme puolestaan 66,7 prosenttia 6,7 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot kasvoivat 16,7 prosenttia 24,3 miljoonaan euroon, kun taas pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot laskivat noin 20,9 prosenttia 3,0 miljoonaan euroon viime vuoteen nähden.

Hallinnoitava varallisuutemme jatkoi kasvuaan yltäen vuoden lopussa 3,6 miljardiin euroon, mikä vastaa yli 22 prosentin nousua edelliseen vuoteen nähden. Strategiamme mukaisesti rahastojen osuus hallinnoitavasta varallisuudesta kasvoi 59 prosenttiin, ja myös reaaliomaisuussijoituskohteet lisäsivät osuuttaan hallinnoitavasta kokonaisvarallisuudesta yltäen 38 prosenttiin. Nettomerkinnät rahastoihimme kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana. Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan olimme rahastojemme nettomerkintöjen osalta listan kärjessä, kun luku suhteutetaan hallinnoitavaan rahastovarallisuuteemme vuoden lopussa. Suosituimmat reaaliomaisuusrahastomme, UB Suomi Kiinteistöt, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ja UB Metsä, keräsivät kaikista rahastoistamme eniten nettomerkintöjä vuoden 2019 aikana, yhteensä 217 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 keskitymme ydinosaamiseemme reaaliomaisuussijoituksien asiantuntijana ja jatkamme organisaatiorakenteemme selkeyttämistä sekä sisäisten prosessiemme tehostamista. Tavoitteemme on kasvattaa edelleen jatkuvaa kassavirtaa tuottavien varainhoitotuotteiden ja -palveluiden osuutta hoidettavasta varallisuudestamme. Seuraamme myös aiempaa tarkemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista rahastoissamme ja kehitämme vastuullisuusraportointiamme.

Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita, osakkeenomistajia ja koko henkilöstöä vuodesta 2019. Olemme erinomaisessa asemassa jatkamaan tarinaamme luotettavana varainhoitajana sekä erityisesti reaaliomaisuussijoitusten asiantuntijana. Vuoden 2019 onnistumiset antavat erittäin hyvät edellytykset konsernin kannattavuuden parantamiselle myös vuonna 2020.

Tulevaisuudennäkymät

Markkinoiden suurimpana epävarmuustekijänä nähdään tällä hetkellä koronaviruksen mahdollinen leviäminen pandemiaksi, millä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus globaaliin talouskasvuun ja sitä kautta pääomamarkkinoihin sekä yhtiön tuloskehitykseen.

Yhtiön tulevaisuudennäkymiä tukee kuitenkin vahvana säilynyt kiinnostus yhtiön tarjoamiin reaaliomaisuussijoituksiin. Muun muassa metsään, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sijoittavissa rahastoissa sijoittajia houkuttelee mahdollisuus vakaaseen tuottoon sekä säännölliseen kassavirtaan. Yhtiön tavoitteena onkin kasvattaa nykyisten rahastojen pääomia sekä jatkaa reaaliomaisuusrahastovalikoiman kehittämistä edelleen vuonna 2020.

United Bankersin ja UB Pankkiiriliikkeen yrityskaupan myötä konsernin uusmyynnin tason odotetaan pysyvän aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Yhtiö keskittyy integraation osalta tietojärjestelmien ja prosessien viimeistelyyn vuonna 2020. Yhtiön tavoitteena on myös jatkaa liiketoiminnan virtaviivaistamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

United Bankers -konserni uskoo jatkuvaa kassavirtaa tuottavien rahastojen pääomien jatkavan kasvuaan myös vuonna 2020. Tätä tukee erityisesti rahastojen erinomainen tuottohistoria, vahva jakeluvoima sekä reaaliomaisuusrahastojen kysynnän vakaat näkymät. Konsernin varainhoitoliiketoiminnan kasvuedellytykset säilyvätkin suotuisina matalassa korkoympäristössä. United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

United Bankers Oyj:n tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 oli 4 362 342,81 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 27,0 miljoonaa euroa, joista kertyneitä voittovaroja on 5,0 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osingonjako laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä on 4 473 573,80 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2020 ja osinko maksetaan 9.4.2020.

Tiedotustilaisuus tänään 2.3. klo 11.30

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään maanantaina 2.3. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Liite: United Bankers Oyj Tilinpäätöstiedote 2019

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.