Sijoittajat

United Bankers Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2020 kello 16:15

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

United Bankers Oyj:n 31.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 maksettavaksi osinkoa 0,43 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2020 ja maksupäivä 9.4.2020.
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita.
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Eero Suomela.
  • hyväksyi ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
  • hyväksyi ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

United Bankers Oyj:n 31.3.2020 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavasti:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,43 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2020 ja maksupäivä 9.4.2020.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle                 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa ja, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa. Päätettiin, että palkkiot kattavat myös valiokuntatyön, ja että matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7).

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Eero Suomela.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta ja/tai maksuttomasta yhtiön osakkeiden osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 500 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,79 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä annettaviin osakkeisiin tai osakkeeseen oikeuttavien erityisiin oikeuksiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 0,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. A-sarjan osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on hankintapäivänä First North Growth Market Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous 14.4.2020 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 31.3.2020 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertssonin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.