Sijoittajat

United Bankers Oyj
PÖRSSITIEDOTE 26.8.2020 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Reaaliomaisuussijoitukset tukivat kasvua vaikeassa markkinaympäristössä

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 17,9 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa 1–6/2019), kasvua 22,0 %.
  • Konsernin operatiivinen käyttökate katsauskaudella oli 6,4 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa 1–6/2019), kasvua 106,9 % ja operatiivinen liikevoitto 5,5 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa 1–6/2019), kasvua 140,1 %.
  • Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 5,3 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa 1–6/2019), kasvua 150,5 % ja katsauskauden voitto 4,1 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa 1–6/2019), kasvua 156,6 %.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,17 euroa 1–6/2019), kasvua 130,3 %.
  • Varainhoitoliiketoiminnan kehitys oli vahvaa vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta. Varainhoidon nettotuotot kasvoivat katsauskauden aikana 15,5 miljoonaan euroon (10,6 milj. euroa), kasvua 46,5 % vertailukauteen nähden. Rahastojen nettopalkkiot kohosivat 64,9 %. Pääomamarkkinapalveluiden nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa), laskua 71,4 %.
  • United Bankers myi yhdessä muiden yhtiömiesten kanssa yhtiöosuutensa UB Nordic Forest Fund I Ky -rahastossa kesäkuussa. Rahaston kokonaiskauppahinta oli 73 miljoonaa euroa. UB Nordic Forest Management Oy:lle realisoitui myynnistä noin 4,1 miljoonan euron tuottosidonnainen palkkio, josta noin 2,8 miljoonaa euroa kirjautui United Bankersin katsauskauden tulokseen.
  • Koronaviruspandemian aiheuttaman sijoitusmarkkinoiden laskun seurauksena rahastojen tuottokehitys oli laajalti negatiivista. Lisäksi taloudellinen epävarmuus heikensi sijoituspalveluiden kysyntää. Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 3,2 miljardia euroa (3,6 mrd. euroa 31.12.2019), laskua 9,8 %.
  • Kulu-tuottosuhde parani selvästi ja oli kauden lopussa 0,69 (0,80 31.12.2019).
  • Yhtiö siirtyi 18.6.2020 First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Pörssilistalle siirtymisen kertaluonteiset kulut olivat 0,2 miljoonaa euroa.
  • Ohjeistus vuodelle 2020 säilyy ennallaan: United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen liitteessä)

 1-6/20201-6/2019muutos-%*1-12/2019
Tuloslaskelman tunnusluvut    
Liikevaihto, MEUR17,914,722,032,5
Operatiivinen käyttökate, MEUR6,43,1106,98,4
Operatiivinen liikevoitto, MEUR5,52,3140,16,7
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta30,815,7 20,6
Liikevoitto, MEUR5,32,1150,55,9
Tilikauden voitto, MEUR4,11,6156,64,4
Kannattavuus    
Oman pääoman tuotto (ROE), %18,710,6 13,1
Koko pääoman tuotto (ROA), %11,76,3 7,7
Taseen tunnusluvut    
Omavaraisuusaste, %66,760,4 59,5
Vakavaraisuusaste, %20,716,6 22,9
Osakekohtaiset tunnusluvut    
Tulos per osake, EUR0,380,17130,30,44
Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu)0,380,16134,80,43
Oma pääoma per osake, EUR3,533,09 3,56
Osinko per osake**   0,43
Muut avainluvut    
Kulu-tuottosuhde0,690,84 0,80
Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR3 216 3 185 3 565
Asiakasmäärä kauden lopussa15 900 15 500 15 950
Henkilöstö kauden lopussa (FTE)***126139 135

* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut
** Yhtiökokouksen 31.3.2020 vahvistama osinko tilikaudelta 2019
*** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla puolivuosikatsauksen taulukko-osuudessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Patrick Anderson

Alkuvuosi 2020 jää mieliimme hyvin poikkeuksellisena ajanjaksona. Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa synkisti talousnäkymät kertaheitolla ja aiheutti pörssiromahduksen kaikkialla maailmassa. Taloutta kohdanneen shokin pienentämiseksi valtiot ja keskuspankit nostivat elvyttävät toimenpiteet tasolle, jota ei olla koskaan aikaisemmin nähty.

Me United Bankersilla emme menneet kaaoksen ja kriisin keskellä siilipuolustukseen vaan toimimme poikkeusoloissakin aktiivisesti ja pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme. Kannattavuutemme ja kulu-tuottosuhteemme paranivat niin ikään merkittävästi. Kesäkuussa toteutuneella UB Nordic Forest Fund I -rahaston myynnillä oli luonnollisesti myös merkittävä vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon vahvoihin lukuihin. Koko vuoden osalta ohjeistuksenamme on edelleen tehdä yhtiön historian vahvin tulos.

United Bankers -konsernin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 22,0 prosenttia 17,9 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme kohosi yli kaksinkertaiseksi vertailukauteen nähden ja oli 6,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 140,1 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettotuotot nousivat 46,5 prosenttia 15,5 miljoonaan euroon, kun taas pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettotuotot laskivat viime vuoteen nähden noin 71,4 prosenttia 0,5 miljoonaan euroon.

Talousnäkymien äkillinen heikkeneminen ja sijoitusmarkkinoiden epävakaus heijastuivat luonnollisesti myös meidän toimintaamme. Vaikea toimintaympäristö vaikutti negatiivisesti muun muassa useiden rahastojen tuottoihin ja nettomerkintöihin, strukturoitujen sijoituslainojen kysyntään, oman sijoitustoiminnan tuottoihin sekä pääomamarkkinapalveluihin. Kysyntä vaihtoehtoisille sijoitustuotteille, meidän tapauksessamme reaaliomaisuudelle, ei kuitenkaan hävinnyt edes kevään paniikissa, mikä näkyy rahastoliiketoiminnan myönteisessä kehityksessä.

Hallinnoitava varallisuutemme laski 3,2 miljardiin euroon, mikä vastaa noin 10 prosentin laskua vuodenvaihteeseen nähden. Nettomerkinnät rahastoihimme olivat haastavasta markkinatilanteesta huolimatta 38,0 miljoonaa euroa positiiviset. Suurimmat onnistumiset löytyvät metsäliiketoiminnastamme, jossa kaikki rahastot tuottivat asiakkaillemme positiivisen tuoton ja jonka tuottosidonnaiset palkkiot olivat kautta linjan merkittävät. Myös Ruotsin sivuliikkeemme sekä kaikkein varakkaimmille yksityisasiakkaillemme suunnattu Private Investment Office -palvelu pystyivät vahvaan kasvuun vaikeasta markkinasta huolimatta.

Markkinamyllerryksen keskellä toteutimme suunnitellusti myös siirtymisemme First North -markkinapaikalta pörssilistalle. Olemme viime vuosina laajentaneet toimintaamme sekä Suomessa että ulkomailla ja vahvistaneet yhtiötä yritysostoin ja avainrekrytoinnein. Muutoksen seurauksena varainhoito on entistä merkittävämpi osa liiketoimintaamme ja asemamme reaaliomaisuuteen erikoistuneena toimijana on tunnustettu pohjoismaisella tasolla. Pörssilistalle siirtyminen on tärkeä virstanpylväs yhtiömme kehityspolulla, mutta meillä riittää edelleen kunnianhimoa saavuttaa uusia tavoitteita.

Lähdemme tulevaisuuteen keskittyen ydinosaamiseemme reaaliomaisuussijoituksien asiantuntijana ja jatkamme organisaatiorakenteemme selkeyttämistä sekä sisäisten prosessiemme tehostamista. Seuraamme myös aiempaa tarkemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista rahastoissamme ja kehitämme vastuullisuusraportointiamme edelleen.  Tavoitteemme on kasvattaa selvästi vaihtoehtorahastojemme hallinnoitavaa varallisuutta. Koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena nollakorkojen ajanjakso tulee todennäköisesti pidentymään. Tämä voi tukea reaaliomaisuusrahastojemme kysyntää vahvistaen keskipitkän aikavälin näkymiämme entisestään.

Haluan kiittää United Bankersin asiakkaita, osakkeenomistajia ja koko henkilöstöä alkuvuodesta. Joukkueemme on nyt taitavampi, kokeneempi ja ketterämpi kuin koskaan aikaisemmin yhtiön historiassa. Alkuvuoden kehitys ja onnistumiset täysin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä eivät olisi olleet mahdollisia ilman tiimimme omistautumista ja yhteispeliä.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö säilyttää 2.3.2020 antamansa ohjeistuksen vuoden 2020 kehityksestä: United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

United Bankersin tuloksentekokyky pysyi alkuvuoden aikana hyvänä, ja myös yleinen tilanne sijoitusmarkkinoilla elpyi selvästi kesää kohti mentäessä. Koronapandemia ja sen mahdollisen toisen aallon vaikutukset talouskehitykseen ja sijoitusmarkkinoihin luovat kuitenkin edelleen merkittävää epävarmuutta loppuvuoden näkymiin. Markkinatilanteen heikkeneminen uudelleen voi vaikuttaa negatiivisesti varainhoito- ja pääomamarkkinapalveluiden kysyntään sekä omaisuudenhoidon ja rahastojen tuottokehitykseen.

United Bankers -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2020 julkaistaan arviolta 26.2.2021, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Liite: United Bankers Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://unitedbankers.fi/fi