Sijoittajat

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

 

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 alkaen tapahtumatila Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.30.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 3.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 17.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) United Bankersin internetsivujen kautta osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / United Bankers Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/unitedbankers/Agm/Registration/2023_1/Accept


Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä. Verkkolähetys alkaa 22.3.2023 klo 14.00.

Ohjeet verkkolähetyksen seuraajaksi ilmoittautumiseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen 

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseksi.

Yhtiökokouksen toimivalta

Yhtiökokous on United Bankers Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen, valitsee hallituksen ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ja ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla, joka on merkitty United Bankers Oyj:n osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen Yhtiön osake tuottaa yhden (1) äänen Yhtiön yhtiökokouksessa. Kaikkien Yhtiön osakkeiden oikeudet ovat yhtäläiset jaettaessa Yhtiön varoja.

Osakeyhtiölain mukaisesti useimmat yhtiökokouksen päätöksistä vaativat yksinkertaisen äänienemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Tietyt yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten suunnatut osakeannit, vaativat kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Henkilövalinnoissa eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi, jollei ole erikseen ennen valintaa päätetty, että tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista annetuista äänistä.

Yhtiökokouskutsu ja kokousmateriaali

United Bankers Oyj toimittaa yhtiökokouskutsun osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi ja osakkeenomistajien saataville on asetettava riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista.

Yhtiö asettaa seuraavat kokousmateriaalit nähtäville Yhtiön verkkosivuille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

  • Yhtiökokouskutsu
  • Päätösehdotukset yhtiökokoukselle
  • Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
  • Palkitsemispolitiikka ja -raportti, tarvittaessa
  • Jos yhtiökokous käsittelee tilinpäätöstä; tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Jos päätös liittyy osakeantiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin, osakepääoman korotukseen, osingonmaksuun, pääomanpalautukseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääoman alennukseen, omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen tai United Bankers Oyj:n selvitystilaan asettamiseen, ja tilinpäätöstä ei käsitellä kokouksessa, myös seuraavat tiedot asetetaan saataville verkkosivuille vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

  • Viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
  • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset varojen jaosta;
  • Mahdollinen viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laadittu puolivuosikatsaus; ja
  • Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai puolivuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa hyvissä ajoin verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Yhtiökokouksen pöytäkirjat

United Bankers Oyj asettaa verkkosivuilleen saataville yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen viimeistään kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Materiaalit pidetään esillä vähintään kolmen (3) kuukauden ajan yhtiökokouksesta.