Sijoittajat

UNITED BANKERS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on United Bankers Oyj, ruotsiksi United Bankers Abp
ja englanniksi United Bankers Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on finanssialalla toimivien yritysten toiminnan
yhdenmukaistaminen sekä liikkeenjohdollinen konsultointi,
konserniyhtiöiden johtaminen ja arvopaperikauppa.

 

3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

4 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, minkä lisäksi
yhtiön hallitus voi antaa nimetylle tai nimetyille henkilöille
oikeuden edustaa yhtiötä.

 

5 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. A-sarjan osake
tuottaa kymmenen (10) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

Muuntolauseke

 

A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin
merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle
esitettävässä muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on
ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvoosuustili,
jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

 

Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille
omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn
ajaksi.

 

Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä
koskevat muutokset kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva
kaupparekisteri-ilmoitus tehdään tarvittaessa vähintään kaksi kertaa
vuodessa hallituksen päättäminä ajankohtina.

 

Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei
kuitenkaan sen jälkeen kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen
yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä
seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan
esitetyksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti
seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

 

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti,
kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. A-osake
muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.
Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen
luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista
osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

 

Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle
ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.

 

Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen
toteuttamisesta.

 

6 § Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää
ennen kokousta.

 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa
sanomalehdessä.

 

7 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Kokouksessa on esitettävä:

 

1. tilinpäätös, joka käsittää lain vaatimat tilinpäätösasiakirjat,
sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava:
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.