United Bankers

In English »

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.


Tällä tai seuraavilla sivuilla oleva tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tai merkitä arvopapereita alueilla, joilla arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista. Tällä tai seuraavilla sivuilla tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.


Tällä tai seuraavilla sivuilla olevaa tietoa ei tule pitää arvopapereiden tarjoamisena yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopaperien osalta ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään esitettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä tai seuraavilla sivuilla oleva tieto jaetaan ja se on suunnattu vain Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille, tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e) tarkoitettuja "Kokeneita sijoittajia", siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain ("European Union (withdrawal) Act 2018") nojalla, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen ("Määräys") 19 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit henkilöt"). Mikä tahansa tällä tai seuraavilla sivuilla tarkoitettu sijoitustoiminta on saatavilla vain Relevanteille henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö tai Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tällä tai seuraavilla sivuilla olevan tiedon perusteella tai nojautua sen sisältöön.


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ("Esiteasetus"), (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille Kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa ja Ruotsissa tämä verkkosivuston osio on suunnattu vain sellaisille henkilöille ETA-alueen jäsenvaltioissa, jotka täyttävät Esiteasetuksen 2(1)(e) artiklan määritelmän Kokeneista sijoittajista.


Tietyillä lainkäyttöalueilla tutustuminen verkkosivun tämän osion sisältämiin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla laitonta, ja vain tietyille henkilöryhmille voidaan antaa pääsy tutustumaan tällaisiin tietoihin ja asiakirjoihin. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat pääsyn tämän verkkosivuston asiakirjoihin, on ensin varmistettava, että heihin ei sovelleta paikallisia lakeja tai määräyksiä, jotka kieltävät tai rajoittavat heidän oikeuttaan vierailla tällä verkkosivustolla tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopaperien hankkimiselle.


Mikäli ette saa tutustua tämän verkkosivujen materiaaleihin tai olette epävarma siitä, saatteko tutustua näihin materiaaleihin, olkaa hyvä, ja poistukaa tältä verkkosivulta.


Vahvistus


Etenemällä tutustumaan materiaaleihin, joihin tämä linkki antaa pääsyn, vahvistatte, että:


(1) olette lukeneet ja ymmärtäneet edellä esitetyt tiedot;
(2) sitoudutte noudattamaan edellä esitettyjä ehtoja;
(3) soveltuvat lait ja asetukset sallivat teidän edetä tämän verkkosivuston seuraaviin osioihin; ja
(4) suostutte siihen, että ette toimita tai muutoin lähetä mitään tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet), Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai julkaisuihin, joita yleisesti jaellaan kyseisissä valtioissa, ja te:

 

(i) ette asu Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, ettekä parhaillaan oleskele missään näistä valtioista;
(ii) (a) asutte Suomessa tai Ruotsissa tai (b) olette Kokenut sijoittaja, joka asuu muussa ETA-alueen jäsenvaltiossa (Relevantissa jäsenvaltiossa); ja
(iii) ette asu tai oleskele Yhdistyneessä kuningaskunnassa ellette ole Relevantti henkilö.