Vastuullisuuskatsaukset 2022

Vastuullisuuskatsaukset

 

Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa myönteisesti sijoitusten tuottoihin.

 

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi raportoimme sijoitustoimintamme ja rahastojemme vastuullisuudesta säännöllisesti. Tuoreimmat vuosikatsaukset löytyvät kootusti alla olevista linkeistä.

 

 

Vastuullisuusraportti 2022

 

United Bankers julkisti vuoden 2022 vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan 24.2.2023. Raportoinnin viitekehyksenä on käytetty Global Reporting Initiativen (GRI) määrittelemiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tutustu vastuullisuusraporttiin »

 

METSÄRAHASTOT

 

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Metsän Vastuullisuuskatsaus 2022 »

 

KIINTEISTÖRAHASTOT

 

Kiinteistötoimialalla merkittäviä vastuullisuusteemoja ovat tällä hetkellä energiatehokkuus ja negatiivisten ilmastovaikutusten pienentäminen sekä toimitusketjujen vastuullisuus.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2022 »

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2022 »

 

OSAKE-, KORKO- JA MONISTRATEGIARAHASTOT

 

UB seuraa, miten sijoitukset edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Osake- ja korkorahastojen vaikutuksista on kerrottu rahastokohtaisissa ESG-kvartaaliraporteissa. Seurannassa otetaan huomioon kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sillä erityisesti monistrategiarahastot voivat edistää samanaikaisesti useaa tavoitetta. Raportointi ja seuranta perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen arvioon rahaston vaikutuksesta kunkin kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen.

 

Tutustu rahastojen vastuullisuusraportteihin:

 

UB Aasia REIT Plus »

UB Amerikka »

UB EM Infra »

UB Eurooppa AI »

UB Eurooppa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB Suomi »

UB Infra »

UB Korko Plus »

UB Lyhyt Korko »

UB Maailma »

UB Pohjois-Amerikka REIT »

UB Smart »

Asilo Argo »

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Katsauksissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. UB:n rahastoja hoitaa UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle. Rahastojen rahastoesitteet ja avaintietoasiakirjat ovat saatavilla osoitteesta www.unitedbankers.fi.