Ajankohtaista

Blogi 21.4.2022 09:10
Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Metsäsijoittaminen ammattimaistuu

 

United Bankersin metsärahastovalikoimaan kuuluu tällä hetkellä kaikkiaan neljä rahastoa. Kolme niistä sijoittaa suoraan metsätiloihin: Erikoisijoitusrahasto UB Metsä ja UB Nordic Forest Fund II Ky* sijoittavat metsätiloihin Suomessa. UB Nordic Forest Fund III Ky* puolestaan sijoittaa metsätiloihin Itämeren alueella. Lisäksi metsärahastoperheeseen kuuluu maaliskuussa 2021 toimintansa aloittanut Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global, joka sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen.

 


Puu on kaunis ja myös kestävä rakennusmateriaali sanovat UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Jyri Hietala ja salkunhoitaja Kari Kangas.

 

Metsä on kiinnostava sijoituskohde

 

Metsäsijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosina ja metsä nähdään nykyään aktiivisena omaisuusluokkana muiden joukossa. Kiinnostusta ovat lisänneet osaltaan vallitseva nollakorkoympäristö sekä sijoitustoiminnan kestävyyteen liittyvät tavoitteet. ”Metsä tarjoaa vakaan sijoituskohteen, joka tuottaa myös kassavirtaa. Se on inflaatiosuojattu ja korrelaatio osakemarkkinoiden kehitykseen on alhainen”, muistuttaa UB Metsä -rahaston salkunhoitaja Kari Kangas.

 

Metsäsijoittamisen ammattimaistuminen näkyy kilpailijakentän laajenemisena ennen kaikkea kysyntäpuolella. ”Metsätilamarkkina on viime vuosina pysynyt melko samankokoisena tarjontapuolella. Sen sijaan ostajan roolissa metsätilamarkkinoilla liikkuu aiempaa enemmän toimijoita, kun rahastot ja muut institutionaaliset sijoittajat etsivät aktiivisesti sopivia sijoituskohteita”, sanoo UB Nordic Forest Managementin toimitusjohtaja Jyri Hietala.

 

Suomessa kilpailijakentän laajeneminen on vaikuttanut siihen, että rahastojen tuottovaatimukset täyttäviä tiloja on ollut vaikea löytää samassa tahdissa sijoittajien kasvavan kiinnostuksen kanssa. United Bankersin metsärahastoista UB Nordic Forest Fund III sijoittaakin Suomen lisäksi myös muualle Itämeren alueelle.

 

”Metsäpinta-alaa on Baltiassa Suomeen verrattuna merkittävästi vähemmän, vain noin kolmannes Suomen metsäpinta-alasta. Metsätilamarkkina on kuitenkin hyvin aktiivinen – pinta-alaan suhteutettuna jopa aktiivisempi kuin Suomessa, jossa metsät kulkevat edelleen tyypillisimmin sukupolvelta toiselle”, kertoo Jyri Hietala. ”Baltiassa on myös enemmän sekametsiä, joiden tuhonkestävyys on havumetsiä parempi. Myös puuston kasvu itsessään on nopeampaa, mikä parantaa tuottopotentiaalia. Siitä huolimatta etenkin Latviassa ja Liettuassa metsätilojen hinnat ovat vielä kohtuullisia. Baltian maissa on niin ikään erittäin vahvasti kehittyvä ja kilpailukyinen puutuoteteollisuus, mikä näkyy positiivisesti myös puun kysyntätilanteessa”, Hietala jatkaa.

 

 

Ammattimaista salkunhoitoa

 

United Bankersin metsärahastojen salkunhoidossa korostuu ammattimaisuus. Merkittävin tekijä sijoitustoiminnan onnistumisessa on ostoprosessi, sillä tuotto-odotus sijoittajille syntyy tilojen hankintahetkellä. ”Jokainen kohde pitää katsoa tapauskohtaisesti. Arvioimme kunkin metsätilan osalta muun muassa kasvupaikkatekijät, puuston ja saavutettavuuden, puun kysyntätilanteen sekä yleisen kilpailutilanteen. Metsätilan ominaisuuksia peilataan rahastojen sijoituskriteereihin. Lisäksi on ymmärrettävä myös talouden isoa kuvaa, ennen kaikkea metsäteollisuuden globaaleja näkymiä”, korostaa Jyri Hietala. ”Pyrimme löytämään sijoituskohteiksi metsätiloja, joissa on vielä puuston arvokasvua jäljellä, ei niinkään päätehakkuuvaiheessa olevia kohteita. Näin saavutetaan sijoitukselle niin sanottu sisäinen vipu. Toki myös hakkuista saatavaa kassavirtatuottoa tarvitaan. Rahastojemme etuna on luonnollisesti se, että omistamme erilaisia ja eri kasvuvaiheessa olevia metsätiloja”, jatkaa Hietala.

 

Kaiken kaikkiaan ammattimaisuus on kaiken keskiössä, kun metsätiloja arvioidaan. ”Seuraamme jatkuvasti markkinatilannetta ja metsätilojen hintakehitystä. Olemme tehneet analyysin jopa tuhannelle kiinteistölle – aina samalla tavalla. Systemaattinen lähestymistapa tekee tiloista vertailukelpoisia. Kun tietokanta on riittävän suuri, on mahdollista verrata toisiinsa hyvin erilaisia tiloja. Myös resurssimme toteuttaa analyysiä ovat omaa luokkaansa”, painottaa Kari Kangas. Metsärahastojen salkunhoitotyöhön kuuluu olennaisena osana myös puumarkkinoiden seuranta. ”Mietimme hyvin tarkasti puun kysynnän ja hintakehityksen mukaan, missä vaiheessa teemme rahastojen puukaupat”, sanoo Jyri Hietala. ”Suunnitelmallisuutta lisää osaltaan myös vuosikellon laatiminen. Silloin tiedämme jo vuoden alussa kunkin metsätilan osalta siellä toteutettavat metsänhoitotoimenpiteet tai hakkuut”, täydentää Kari Kangas.

 

United Bankersin rahastojen omistamien metsien taloudellinen kestävyys perustuu järkiperäisen metsätalouden harjoittamiseen. Koska rahastojen kohteet ovat monipuolisia, ne vaativat myös erilaisia käsittelytapoja. ”Olemme vuosien aikana luoneet metsien hoitoon toimintamallit, jotka perustuvat myös hyviin yhteistyösuhteisiin. Tiloja hallinnoivat yhteistyökumppanit laativat tiloille metsänhoitosuunnitelmat ja meidän tehtävämme on huolehtia sijoittajien edusta eli varmistaa tehtävien toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus ja metsäomaisuuden arvon kasvun jatkuminen”, painottaa Jyri Hietala.

 

Merkittävä toimija markkinoilla

 

United Bankers on Suomen neljänneksi suurin yksityinen metsänomistaja ja yhtiöllä on metsärahastojensa kautta metsäomaisuutta lähes 131 600 hehtaaria Suomessa ja Baltiassa. United Bankers onkin merkittävä toimija metsätilamarkkinoilla ja kiinnostava yhteistyökumppani myös metsäteollisuusyrityksille. United Bankersin lisääntyneen tunnettuuden ansiosta metsätiloja tarjotaan yhä useammin rahastoille suoraan. ”Metsätilan myyjillä, esimerkiksi perikunnilla, on mahdollisuus tehdä myös apporttisijoitus ja jäädä metsänomistajaksi rahaston välityksellä”, kertoo Kari Kangas. ”Merkittävänä maanomistajana meille tulee nykyään myös paljon kyselyjä tuulivoimayhtiöiltä, jotka etsivät laajoja yhtenäisiä maa-alueita tuulivoiman rakentamiseen”, lisää Kangas.

 

Suurena metsänomistajana rahastot myyvät vuosittain paljon puuta. ”Olemme metsäyhtiöille haluttu puukauppakumppani ja UPM:n kanssa olemmekin jo aiemmin tehneet merkittävän pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen. Kyseessä on ehdottomasti win-win -sopimus, josta molemmat osapuolet hyöytyvät. United Bankersin metsärahastoille sopimus luo ennen muuta ennustettavuutta ja vakautta toimintaan sekä tuo suuren määrän ammattitaitoa ja kokemusta UPM:n puolelta”, sanoo Jyri Hietala.

 


Luonnonsuojelualue Sotkamon Tipasojalla. United Bankersin metsärahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Kainuun ELY-keskus sopivat lokakuussa noin 100 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta METSO-ohjelman puitteissa. Kuva: Pekka Korhonen

 

Vihreä sijoitus

 

Metsäsijoitus on hyvää ja tasaista tuottoa antava kohde. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden päästä lähemmäksi hiilineutraaliutta sijoitussalkussa. Etenkin monelle instituutiosijoittajalle tämä on nykyään keskeinen tavoite. United Bankersin metsärahastoille tehdään hiilitaselaskelmat vuosittain. Jyri Hietala painottaa, etteivät hiilinielujen kasvattaminen ja toisaalta arvokasvun maksimointi metsien käsittelyssä ole keskenään ristiriitaisia tavoitteita: ”Kun puuston pääoma kasvaa keskimääräistä enemmän, metsä sitoo enemmän hiiltä ja toimii hiilinieluna.”

 

Metsien käyttöä koskevassa keskustelussa tärkeäksi teemaksi on noussut myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Nämä tavoitteet voivat tulevaisuudessa vaikuttaa metsien hoitoon. United Bankersin rahastot ovat metsänomistajina sitoutuneet myös ympäristövaatimuksiin. ”FSC® (FSC C109750)-sertifioitujen ja suojeltujen tilojen on määrä lisääntynyt. Rahastomme ostama metsätila ei välttämättä ole aikaisemmin ollut sertifioitu, mutta tila sertifioidaan, kun se tulee rahastomme omistukseen. Kaikki Suomessa olevat metsätilamme on liitetty PEFC™-sertifiointijärjestelmään ja suuri osa myös FSC-sertifikaattiin. Pitkällä aikavälillä pyrimme lisäämään myös lehtipuun osuutta metsissämme, sillä sekametsä on monimuotoisempi. Rahastoillamme täytyy olla myös kunnianhimoisempia tavoitteita luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vuonna 2021 perustetut suojelualueet Kainuuseen ja Keski-Pohjanmaalle ovat vain osa näitä tavoitteita”, kertoo Jyri Hietala.

 

Tämän hetken keskeisiä teemoja kestävyysnäkökulmasta ovat uusiutuvien raaka-aineiden lisääminen ja kiertotalous. Ilmastonmuutoksen torjunnasta keskusteltaessa onkin tärkeä muistaa, että myös puutuotteet sitovat hiiltä. Suuri positiivinen vaikutus hiilidioksidipäästöihin syntyy siitä, että puutuotteilla korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Esimerkiksi muovin käytön korvaaminen lisää puun kysyntää.

 

”Metsien käyttö ei voi kuitenkaan kasvaa liiaksi. Meidän on päästävä kohti ”vähemmästä enemmän” -ajattelua. Onneksi niukkuus luo innovaatioita. Samasta puumäärästä voidaan tuottaa enemmän. Lisäarvoa luodaan myös täysin uusien puupohjaisten tuotteiden kautta”, muistuttaa Kari Kangas.

 

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566
Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

salkunhoitaja, UB Metsä

Kari Kangas


+358 (0)40 090 3133

 

UB Metsä | Minimimerkintä 5 000 €

Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa:
maalis-, kesä, syys- ja joulukuun 15. päivä viimeistään klo 16.00.

Lue lisää ja merkitse »

 

UB Metsä Global | Minimimerkintä 5 000 €

Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa:
tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 16.00.

Lue lisää ja merkitse »

 


Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää: FSC® ja PEFC™. FSC on ympäristö- ja luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin FSC painottaa hieman enemmän ympäristöön ja sen suojeluun liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC-sertifioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja.
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.
* UB Nordic Forest Fund II Ky ja UB Nordic Forest Fund III Ky ovat vain ammattimaisille sijoittajille suunnattuja pääomarahastoja